Gezamenlijk op weg naar de toekomst

Door belangrijke actuele ontwikkelingen is het nodig dat we nadenken over hoe fysiotherapie er in de toekomst uit moet zien. Als fysiotherapeuten moeten we zelf de regie nemen om onze rol en positie in de zorg sterker te maken. We moeten controle hebben over de kwaliteit van de zorg die we geven en hoe die zich ontwikkelt. Het is belangrijk dat we het met elkaar eens zijn over onze plannen voor de toekomst. Samen willen we ervoor zorgen dat wat we bedenken ook echt gebeurt.

Het belang van een toekomstvisie

Belangrijke actuele ontwikkelingen, zoals vergrijzing en minder mensen die werken, maar ook de roep om minder administratie en genoeg financiële zekerheid, vragen om een plan voor de toekomst van de fysiotherapie. Om ervoor te zorgen dat we als groep fysiotherapeuten een sterke positie behouden, moeten we zelf bepalen hoe het verder gaat en onze plannen duidelijk krijgen. 

In 2019 is samen met leden onderstaande visie ontwikkeld. Daarnaast is een leaflet gemaakt over wat de uitgangspunten van ons beleid zijn en wat er nodig is om dat te realiseren. Klik op de afbeelding om te vergroten.

Visie KNGF sinds 2019                                         Leaflet Toekomstvisie              Doelen

                            

Samenwerken aan de toekomst

Om de controle te behouden, is het belangrijk dat we samenwerken en eensgezind optreden. Daarom hebben we het Kwaliteitshuis opgezet en, op verzoek van de leden, zijn we opnieuw begonnen met overleg over de samenwerking tussen KNGF en SKF. Het Kwaliteitskader past hier perfect bij. KNGF en SKF hebben gezamenlijk besloten een koers voor de Toekomst 2030 te volgen, gebaseerd op onze gedeelde visie en waarden.

test
In gesprek

Over de toekomstvisie gaan we in gesprek tijdens verschillende bijeenkomsten met samenwerkingsverbanden en BI’s, en voor alle leden zijn er drie webinars en een landelijke bijeenkomst georganiseerd. De afronding van deze gesprekken en discussie is op de extra ALV van KNGF op 27 maart 2024. Daarna werken we dit verder uit in een uitvoeringsplan en een implementatie-proces. In de concrete uitwerking naar 2030 willen we alle leden en deelnemers de komende jaren actief betrekken. Aanmelden voor een van de online bijeenkomsten kan via de volgende aanmeldknoppen.

Landelijke bijeenkomst 13 maart 2024

Naast de webinars nodigen we je uit om in gesprek te gaan op de landelijke bijeenkomst in de Prodentfabriek in Amersfoort op 13 maart van 19.30 uur tot ca. 21.15 uur. Hier kun je fysiek of online bij zijn. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. Alle leden hebben een uitnodiging in de mail ontvangen met een persoonlijke aanmeldlink. Mocht je deze niet hebben gekregen, mail dan naar [email protected]. Ook niet-leden kunnen via dit mailadres een aanmeldcode opvragen.

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader is onderdeel in onze toekomstvisie en draagt bij aan de toekomst van ons vak. Hoewel het Kwaliteitskader aansloot bij eerdere keuzes gemaakt door de leden, is er vorig jaar tijdens de ALV van KNGF toch tegen gestemd. We beseffen nu dat we de leden niet voldoende hebben bereikt in de aanloop naar de ALV. We hebben niet goed uitgelegd wat het doel, plek, en belang van het Kwaliteitskader is in onze toekomstvisie. Hierdoor heeft slechts een klein deel van de leden zijn stem laten horen, met ook enkele zorgen, en is de inbreng van de leden niet voldoende meegenomen.

Uitvoerings- en implementatieplan Kwaliteitskader

Wat betekent het Kwaliteitskader voor de fysiotherapeut en praktijk? In de volgende samenvatting en infographic lees je meer. Samen met leden gaan we de drie onderdelen van de praktijkregistratie verder ontwikkelen en implementeren. De uitvoering is afhankelijk van financiering: pas wanneer we daar concrete afspraken over hebben gemaakt met de overheid en zorgverzekeraars, beginnen we met de uitvoering.

Reactie KNGF n.a.v. post over rol Zorginstituut

Verschillende leden hebben het KNGF gemaild met vragen naar aanleiding van de berichtgeving op de Facebookpagina van de Actiegroep Fysiotherapie, over het Kwaliteitskader en de rol van zowel het Zorginstituut als het KNGF. Lees de reactie

Wist je dat ...

Klik hier voor meer wist je dat >

  • ...nu nog niet bekend is welke vormen van de fysiotherapie overgaan naar de basisverzekering?

    Nee, het Zorginstituut is autonoom in haar beslissingen en doet hierover ook geen enkele mededeling. Het KNGF is daarbij wél een belangrijke raadgever voor het Zorginstituut. In de tussenrapportage van het Zorginstituut kun je teruglezen in welke richtingen er wordt gedacht. Zie: Voortgangsrapportage II - Passende zorg voor fysiotherapie en oefentherapie | Advies | Zorginstituut Nederland 

  • ...het Kwaliteitshuis niet afdoende is om te voldoen aan de kwaliteitsstandaard van het Zorginstituut

    Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie betekent geen officiële erkenning van de fysiotherapie. De voorwaarden die in het Kwaliteitskader staan, zijn gebaseerd op de elementen van het Basisregister van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Het verschil is dat in het Kwaliteitskader is afgesproken dat registratie in het Basisregister per 2030 de basis is om een contract met de zorgverzekeraar te krijgen. Het KNGF-bestuur voegt daaraan toe dat over het reflecterend leren, dataverzameling en visitatie nog met de leden wordt gesproken.  

  • ...er een pilot komt waarin we kijken welke vormen van visitatie het beste werken voor fysiotherapiepraktijken

    De visitatie zoals tot nu toe is opgezet voor het Basispraktijkregister vindt plaats met de inzet van externe bureaus. We gaan onderzoeken welke vormen van visitatie, met en zonder de inzet van externe bureaus, het beste werken. De komende weken starten we met een pilot met externe bureaus, daarna een pilot zonder bureaus. De ervaringen uit de pilots gebruiken we om met leden te bespreken hoe we de visitatie in de toekomst gaan uitvoeren. Het onderzoek wordt ruim voor het verplichtstellen van registratie in het Basispraktijkregister afgerond, medio 2025. 

Visie Eerstelijnszorg

Vijftien organisaties in de eerstelijnszorg, waaronder artsen en paramedici, samen met ZN, VNG en VWS, hebben eind januari 2024 de Visie eerstelijnszorg 2030 aangenomen. Deze visie streeft ernaar om mensen die het nodig hebben eerstelijnszorg te bieden die beter past bij hun persoonlijke situatie en bijdraagt aan hun levenskwaliteit. De visie op de totale eerstelijnszorg sluit ook perfect aan bij de toekomstvisie fysiotherapie.

Toegang tot zorg / PAFOZ

Het KNGF pleit al jaren voor een betere toegang tot fysiotherapeutische zorg en een mogelijke stap naar de basisverzekering. Deze koers is sinds 2015 onderdeel van ons beleid, benoemd in de jaarplannen die vastgesteld zijn door de leden in de verschillende ALV's. Op verzoek van het ministerie van VWS onderzoekt Zorginstituut Nederland in het adviestraject Passende Aanspraak Fysio- en Oefentherapeutische Zorg (PAFOZ) samen met partijen in de zorg of en hoe de toegankelijkheid van fysio- en oefentherapie kan worden verbeterd.