Gezamenlijk op weg naar de toekomst

Door belangrijke actuele ontwikkelingen is het nodig dat we nadenken over hoe fysiotherapie er in de toekomst uit moet zien. Als fysiotherapeuten moeten we zelf de regie nemen om onze rol en positie in de zorg sterker te maken. We moeten controle hebben over de kwaliteit van de zorg die we geven en hoe die zich ontwikkelt.

Op de ALV van 27 maart wees de stemming uit dat de leden alsnog en ten tweeden male het Kwaliteitskader afwijzen (2122 stemmen voor en 2763 stemmen tegen). Het bestuur zegde toe deze uitslag uiteraard te respecteren en dit met partijen te zullen bespreken

Het belang van een toekomstvisie

Belangrijke actuele ontwikkelingen, zoals vergrijzing en minder mensen die werken, maar ook de roep om minder administratie en genoeg financiële zekerheid, vragen om een plan voor de toekomst van de fysiotherapie. Om ervoor te zorgen dat we als groep fysiotherapeuten een sterke positie behouden, moeten we zelf bepalen hoe het verder gaat en onze plannen duidelijk krijgen. 

In 2019 is samen met leden onderstaande visie ontwikkeld. Daarnaast is een leaflet gemaakt over wat de uitgangspunten van ons beleid zijn en wat er nodig is om dat te realiseren. Klik op de afbeelding om te vergroten.

Visie KNGF sinds 2019                                         Leaflet Toekomstvisie              Doelen

                            

Samenwerken aan de toekomst

Om de controle te behouden, is het belangrijk dat we samenwerken en eensgezind optreden. Daarom hebben we het Kwaliteitshuis opgezet en, op verzoek van de leden, zijn we opnieuw begonnen met overleg over de samenwerking tussen KNGF en SKF. Het Kwaliteitskader past hier perfect bij. KNGF en SKF hebben gezamenlijk besloten een koers voor de Toekomst 2030 te volgen, gebaseerd op onze gedeelde visie en waarden.

test
In gesprek

De afgelopen weken zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de toekomstvisie en het Kwaliteitskader. Verschillende bijeenkomsten met samenwerkingsverbanden en BI’s zijn georganiseerd, en voor alle leden zijn er twee webinars geweest. Naast de webinars woonden honderden leden en deelnemers de landelijke bijeenkomst op 13 maart bij, fysiek in de Prodentfabriek in Amersfoort of online. De Powerpoint presentatie van de webinars en de terugblik op de landelijke bijeenkomst zijn te bekijken via de volgende linkjes. De afronding van deze gesprekken is op de extra ALV van KNGF op 27 maart 2024.

Videoboodschap VWS

Tijdens de landelijke bijeenkomst op 13 maart is een videoboodschap gedeeld van minister Pia Dijkstra aan de fysiotherapeuten van Nederland. Hierin benadrukt de minister niet alleen het belang en de effectiviteit van fysiotherapie voor de zorg en de samenleving als geheel, zij onderstreept ook het grote belang van het Kwaliteitskader én complimenteert de fysiotherapie met de totstandkoming ervan.

VWS over fysiotherapie in de basisverzekering

Het KNGF is met het ministerie van VWS en het Zorginstituut in overleg over de toelating van fysiotherapie tot het basispakket. Het is de taak van het Zorginstituut om de minister te adviseren over welke zorg, onder welke voorwaarden kan worden toegelaten. Voor toelating van belangrijke delen van de fysiotherapie in het basispakket is onder andere het Kwaliteitskader een belangrijke voorwaarde. De toelating van fysiotherapeutische zorg tot het basispakket zal stapsgewijs verlopen, zoals beschreven in de voortgangsrapportage van het Zorginstituut. De minister zet zich in om in 2025 onderdelen te laten opnemen in het basispakket:

 1. Gesuperviseerde oefentherapie bij COPD zonder restricties.
 2. Langdurige gesuperviseerde actieve oefentherapie bij reumatoïde artritis met ernstige functionele beperkingen.
 3. Het Zorginstituut adviseert binnenkort over het opnemen van de eerste 20 behandelingen bij chronische aandoeningen. VWS neemt vervolgens een besluit om deze zorg al dan niet per 2025 in het pakket op te nemen.

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader is onderdeel in onze toekomstvisie en draagt bij aan de toekomst van ons vak. Hoewel het Kwaliteitskader aansloot bij eerdere keuzes gemaakt door de leden, is er vorig jaar tijdens de ALV van KNGF toch tegen gestemd. We beseffen nu dat we de leden niet voldoende hebben bereikt in de aanloop naar de ALV. We hebben niet goed uitgelegd wat het doel, plek, en belang van het Kwaliteitskader is in onze toekomstvisie. Hierdoor heeft slechts een klein deel van de leden zijn stem laten horen, met ook enkele zorgen, en is de inbreng van de leden niet voldoende meegenomen.

Voor- en nadelen Kwaliteitskader

Laten we duidelijk zijn: het Kwaliteitskader zal voor fysiotherapeuten en praktijken gevolgen hebben. Wij denken echter dat, alles afwegend, er meer positieve dan negatieve gevolgen zijn. 

Bekijk voor- en nadelen 

Uitvoerings- en implementatieplan Kwaliteitskader

Wat betekent het Kwaliteitskader voor de fysiotherapeut en praktijk? In de volgende samenvatting en infographic lees je meer. Samen met leden gaan we de drie onderdelen van de praktijkregistratie verder ontwikkelen en implementeren. De uitvoering is afhankelijk van financiering: pas wanneer we daar concrete afspraken over hebben gemaakt met de overheid en zorgverzekeraars, beginnen we met de uitvoering.

Reactie KNGF n.a.v. post over rol Zorginstituut

Verschillende leden hebben het KNGF gemaild met vragen naar aanleiding van de berichtgeving op de Facebookpagina van de Actiegroep Fysiotherapie, over het Kwaliteitskader en de rol van zowel het Zorginstituut als het KNGF. Lees de reactie

Wist je dat ...

Klik hier voor meer wist je dat >

 • … het aanleveren van data voor keuze-informatie onderdeel is van al bestaande wet- en regelgeving (Wkkgz)?

  Het Kwaliteitskader zorgt wat dat betreft dus niet voor extra werk.

 • … registreren, evalueren en verbeteren en het beschikken over een kwaliteitssysteem al beschreven staat in de bestaande wetgeving (Wkkgz)?

   Dit is dus niet nieuw of specifiek voor dit Kwaliteitskader.

 • ... de data die worden aangeleverd alleen bedoeld zijn voor de verbetering van ons vak?

  Je wordt er niet op afgerekend door bijvoorbeeld de verzekeraar, want die kan niet zien wat jij op praktijkniveau hebt aangeleverd.

 • … Zorgverzekeraars Nederland schriftelijk heeft toegezegd bij te dragen aan de ontwikkelkosten van het kwaliteitsbeleid!

  Uiterlijk 2026 zal tijdens een ALV duidelijk moeten zijn hoe de compensatie voor de praktijken uit ziet en of dit voldoende is om het Kwaliteitskader uit te kunnen voeren.

 • …het nadrukkelijk NIET de intentie van partijen is om 84 kwaliteitsindicatoren te gaan ontwikkelen!

  Er wordt een beperkt aantal generieke indicatoren ontwikkeld van meetbare waarden.

Visie Eerstelijnszorg

Vijftien organisaties in de eerstelijnszorg, waaronder artsen en paramedici, samen met ZN, VNG en VWS, hebben eind januari 2024 de Visie eerstelijnszorg 2030 aangenomen. Deze visie streeft ernaar om mensen die het nodig hebben eerstelijnszorg te bieden die beter past bij hun persoonlijke situatie en bijdraagt aan hun levenskwaliteit. De visie op de totale eerstelijnszorg sluit ook perfect aan bij de toekomstvisie fysiotherapie.

Toegang tot zorg / PAFOZ

Het KNGF pleit al jaren voor een betere toegang tot fysiotherapeutische zorg en een mogelijke stap naar de basisverzekering. Deze koers is sinds 2015 onderdeel van ons beleid, benoemd in de jaarplannen die vastgesteld zijn door de leden in de verschillende ALV's. Op verzoek van het ministerie van VWS onderzoekt Zorginstituut Nederland in het adviestraject Passende Aanspraak Fysio- en Oefentherapeutische Zorg (PAFOZ) samen met partijen in de zorg of en hoe de toegankelijkheid van fysio- en oefentherapie kan worden verbeterd.