Veelgestelde vragen over Toegang tot zorg / PAFOZ

Het KNGF pleit al jaren voor een betere toegang tot fysiotherapeutische zorg en een mogelijke stap naar de basisverzekering. Deze koers is sinds 2015 onderdeel van ons beleid, benoemd in de jaarplannen die vastgesteld zijn door de leden in de verschillende ALV's. Lees hier meer achtergrondinformatie.

 • Het kwaliteitskader is onderdeel van een breder traject, namelijk de overgang van fysiotherapie naar de basisverzekering. Voeren we het kwaliteitskader ook in als we niet naar de basisverzekering gaan?

  Ja, het KNGF vindt dat het kwaliteitskader leidend moet zijn voor een robuust kwaliteitsbeleid, waardoor iedereen weet wat hij/zij kan verwachten van de beroepsgroep. Maar dat kan niet zonder de nodige voorwaarden vooraf. Er moeten voldoende financiële middelen zijn om het kwaliteitsbeleid verder te ontwikkelen en er moeten ook financiële middelen zijn voor de beroepsgroep om het Kwaliteitskader uit te kunnen voeren.

  Het kwaliteitskader is ook één van de voorwaarden om de stap naar de basisverzekering te kunnen zetten, niet andersom.       

 • Betekent een positief besluit over het Kwaliteitskader automatisch dat de fysiotherapie overgaat naar de basisverzekering?

  Nee, dat is niet het geval. Het KNGF pleit al jaren voor een betere positie van de fysiotherapeut en betere toegang tot fysiotherapeutische zorg. De lobby voor een betere toegang tot zorg is sinds 2015 onderdeel van ons beleid, benoemd in de verschillende jaarplannen. Het Zorginstituut onderzoekt in opdracht van de minister binnen het programma ‘Op weg naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie’ hoe de toegankelijkheid van fysio- en oefentherapie verbeterd kan worden. In de loop van dit jaar levert het Zorginstituut haar advies op. Om een stap naar de basisverzekering te kunnen zetten, is het hebben van een Kwaliteitskader één van de voorwaarden in dit traject. De politiek beslist hier uiteindelijk over.

 • Wat betekent een open aanspraak of een open omschrijving van de aanspraak?

  Het gaat hier om zorg waarop mensen aanspraak kunnen maken vanuit de basisverzekering. Zorg wordt vergoed uit het basispakket, zodra zorgpartijen het erover eens zijn dat deze zorg voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en daarmee kan worden beschouwd als ‘zorg zoals fysiotherapeuten plegen te bieden’. De zorg in het basispakket is in de wet open omschreven. Een voordeel van de open omschrijving is dat nieuwe behandelmethodes die voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk worden aangemerkt als ‘onderdeel van het fysiotherapeutisch handelen en daarmee kunnen deze behandelmethodes ook sneller geïmplementeerd worden in de praktijk. Tegelijkertijd is de beroepsgroep verantwoordelijk voor het dé-implementeren van verouderde behandelmethodes en zullen behandelingen die bewezen niet effectief zijn niet meer worden vergoed. Dit wordt aangeduid met de term ‘risicogericht pakketbeheer’. Het systeem waar niet standaard een toetsing (beoordeling) wordt gedaan door de overheid voor toelating tot de basisverzekering, noemen we het open pakket. Ongeveer 90% van de verzekerde zorg behoort tot dit open gedeelte van het basispakket.

  Indien een zorgsoort behoort tot het open pakket, dan is hiervoor geen aanvullende verzekering mogelijk.

 • Waarom willen we naar de basisverzekering?

  Zonder open aanspraak blijven we last houden van de belemmeringen van het huidige gesloten systeem waarbij een groot deel van de fysiotherapie in de aanvullende verzekering zit. Die belemmeringen zijn dat:  

  • Het huidige gesloten systeem ertoe leidt dat patiënten zorg mijden, omdat ze niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn. De dekking van de aanvullende pakketten wordt al jaren achtereen kleiner en de pakketten worden duurder.  
  • Het huidige gesloten systeem ertoe leidt dat patiënten zorg uitstellen, omdat ze niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn.  
  • Het huidige gesloten systeem ertoe leidt dat patiënten uitwijken naar duurdere en meer belastende medisch-specialistische zorg die wel vergoed wordt in de basisverzekering.  
  • Stepped care in het huidige gesloten systeem niet of onvoldoende van de grond komen.  
  • De fysiotherapeut als zelfstandige professional in het huidige gesloten systeem geen rol kan vervullen in het ontlasten van de huisarts bij beoordeling van klachten die binnen het fysiotherapeutisch vakgebied vallen. Idealiter neemt de fysiotherapeut hulpvragen die betrekking hebben op het beweegapparaat over van de huisarts.  Dat wordt gestimuleerd als de wijze van verzekering (en vergoeding) van deze zorg hetzelfde is. Dat geldt ook voor een rol van de fysiotherapeut in de vraagverheldering, zoals nu voorgesteld wordt in het programma Versterking eerstelijn.  
  • De fysiotherapeut niet de gewenste bijdrage kan leveren aan multidisciplinaire zorgtrajecten/zorgpaden.
  • De fysiotherapeut geen plek heeft in regiobeelden en regioplannen omdat deze allemaal over de basisverzekering gaan.
 • Zorgverzekeraars zijn erg gefocust op (verlaging van) de kosten van fysiotherapie. Dat verandert toch niet als we in de basisverzekering zitten?

  In de aanvullende verzekering heeft fysiotherapie het grootste aandeel en daarom zijn de kosten nu een belangrijk aandachtspunt voor de verzekeraars. Bij een overgang naar de basisverzekering zal de focus van zorgverzekeraars op de kosten kleiner zijn, want dan vallen de kosten voor fysiotherapie in het niet bij alle andere zorg in de basisverzekering. Dat geeft ons de mogelijkheid om eindelijk te praten over onze zorginhoudelijke toegevoegde waarde en ons aandeel in de betaalbaarheid van de totale zorg.

 • Gaat fysiotherapie in één keer over naar de basisverzekering?

  De minister heeft het Zorginstituut gevraagd om te verkennen of fysiotherapie in een open aanspraak opgenomen kan worden in de basisverzekering, aan de hand van enkele randvoorwaarden, te weten een afgerond tripartite kwaliteitskader, de bestaande pakketcriteria en een advies van de NZa over bekostiging. Uiteindelijk is het een politiek besluit of en hoe fysiotherapie een plek krijgt in de basisverzekering. De verwachting is dat niet de gehele fysiotherapie in één keer overgaat.

 • Gaat fysiotherapie ook geheel naar de basisverzekering als het eigen risico van toepassing is?

  Dat lijkt niet logisch als het eigen risico blijft zoals het nu is. Het eigen risico zoals we dat nu kennen zal ertoe leiden dat de toegang tot fysiotherapie niet verbetert en dat is een belangrijke doelstelling van het traject waar we nu inzitten.

 • Blijft de aanvullende verzekering ook bestaan als fysiotherapie (gedeeltelijk) in de basisverzekering zit?

  Als de fysiotherapie geheel wordt overgeheveld naar de basisverzekering in een open aanspraak, dan is er geen aanvullende verzekering meer mogelijk. Als niet de gehele fysiotherapie overgaat – wat het meest waarschijnlijk is – dan blijft er de mogelijkheid van een aanvullende verzekering.

 • Moeten we door de overgang naar de basisverzekering door allemaal nieuwe hoepels en voldoen aan strengere eisen van zorgverzekeraars?

  De beroepsgroep bepaalt zelf wat goede kwaliteit van fysiotherapie is. Met een robuust kwaliteitsbeleid dat is vastgelegd in een kwaliteitskader is er voor zorgverzekeraars geen aanleiding om nog extra eisen te stellen. In het kwaliteitskader liggen de normen en eisen vast, waaraan ook zorgverzekeraars zich hebben gecommitteerd. Daarbij geldt voor ons het adagium: bij extra eisen horen ook extra investeringen.

 • Als fysiotherapie in de basisverzekering komt, dan betekent dat dat alle zorg geprotocolleerd wordt.

  Nee, dat is niet het geval. De wijze waarop de zorg wordt ingericht, verandert niet door de wijze van verzekeren. De beroepsgroep blijft zijn eigen richtlijnen en kwaliteitsstandaarden opstellen zoals nu het geval is.

 • Als fysiotherapie in de basisverzekering zit, is dan ongecontracteerde zorg niet meer mogelijk?

  Ook voor zorg die in de basisverzekering zit bestaat voor zorgaanbieders de mogelijkheid om (deels) geen contracten met zorgverzekeraars te sluiten. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de wijkverpleging. Daarbij komt dat in de basisverzekering het hinderpaalcriterium van kracht, wat niet het geval is voor de aanvullende verzekering. Voor zorg in de basisverzekering zijn zorgverzekeraars verplicht om minimaal 75% van de zorgkosten van de patiënt te vergoeden.

 • Wat betekent het voor ongecontracteerde zorg als een (deel) van de zorg in de basisverzekering zit?

  Ook in de basisverzekering is ongecontracteerde zorg mogelijk. We zitten immers nu ook al deels in de basisverzekering. Maar ook in bijvoorbeeld de wijkverpleging wordt deels ongecontracteerd gewerkt. Verschil is wel dat in de basisverzekering het hinderpaalcriterium van kracht is, wat niet het geval is voor de aanvullende verzekering. Voor zorg in de basisverzekering zijn zorgverzekeraars verplicht om minimaal 70% van de zorgkosten van de patiënt te vergoeden. In de aanvullende verzekering geldt dat percentage niet en kunnen verzekeraars zelf bepalen hoeveel zij (niet) vergoeden.

 • Wat is de positie van de ongecontracteerde praktijk in de basisverzekering?

  Ook in de basisverzekering is ongecontracteerde zorg mogelijk. We zitten immers nu ook al deels in de basisverzekering. Maar ook in bijvoorbeeld de wijkverpleging wordt deels ongecontracteerd gewerkt. Verschil is wel dat in de basisverzekering het hinderpaalcriterium van kracht is, wat niet het geval is voor de aanvullende verzekering. Voor zorg in de basisverzekering zijn zorgverzekeraars verplicht om minimaal 70% van de zorgkosten van de patiënt te vergoeden. In de aanvullende verzekering geldt dat percentage niet.

 • Gaan door de overgang naar de basisverzekering de tarieven omhoog?

  Dat is geen automatisme. Ook in de basisverzekering blijft vrije prijsvorming van kracht. Wel is het zo dat we in de basisverzekering minder overgeleverd zijn aan de concurrentie tussen zorgverzekeraars in de private markt van aanvullende verzekeringen. Nu is fysiotherapie de kurk waarop de aanvullende verzekering drijft, waardoor er alles aan gelegen is om de tarieven te drukken. Met de terugloop in zowel aantal als dekking van aanvullende polissen staan de premies van deze verzekeringen in toenemende mate onder druk, hetgeen van invloed is op de door zorgverzekeraars gehanteerde tarieven.

 • Als fysiotherapie in de basisverzekering komt, komt er dan een einde aan de vrije tarieven zoals die nu in de fysiotherapie gelden?

  Nee, dat is niet het geval. Ook in de basisverzekering zijn (nu) vrije tarieven mogelijk. We zitten immers al deels in de basisverzekering. De NZa heeft een advies uitgebracht waarin staat dat de huidige bekostiging met vrije tarieven geen belemmering vormt voor een gehele of gedeeltelijke overheveling van fysiotherapie naar de basisverzekering. Er is dus na de overgang naar de basisverzekering bijvoorbeeld geen sprake van vastgestelde (maximum) tarieven door de NZa.

 • Leg uit wat vrije tarieven betekent in de basisverzekering

  Vrije tarieven in de basisverzekering zijn niet anders dan in de aanvullende verzekering. Dit betekent dat de tarieven in onderhandeling tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar tot stand komen.

  Ook nu geldt voor fysiotherapie, dat in de basisverzekering zit, dat er vrije tarieven zijn. De NZa heeft geadviseerd dat deze manier van bekostiging kan blijven bestaan als de fysiotherapie beter of zelfs geheel in de basisverzekering wordt opgenomen.  

 • Sinds wanneer is het KNGF al bezig met de mogelijke stap naar de basisverzekering? En hoe?

  Sinds 2015 is het KNGF al bezig met de mogelijke stap naar de basisverzekering. Deze koers is sinds die tijd onderdeel van ons beleid, benoemd in de jaarplannen die vastgesteld zijn door de leden in de verschillende ALV's. Deze koers is dus een onderdeel van ons meerjarig, bestendig beleid.

  Dat resulteerde in 2016 in een advies van het Zorginstituut, het zogenoemde de Systeemadvies fysio- en oefentherapie. Zie Systeemadvies fysiotherapie en oefentherapie | Advies | Zorginstituut Nederland Doel van dit advies was “de te verzekeren prestatie fysio- en oefentherapie in een open omschrijving van de aanspraak op te nemen in de Zorgverzekeringswet.” Lees: om fysiotherapie volledig op te nemen in de basisverzekering. De eerste stap daarin was een traject waarin zorgaanbieders en patiëntenorganisaties gezamenlijk kwaliteitstandaarden ontwikkelen, waarin goede en effectieve zorg wordt beschreven en onderbouwd. Zo zijn in de afgelopen jaren fysiotherapie bij artrose, claudicatio intermittens en COPD in de basisverzekering terecht gekomen. Vorig jaar is hierin een versnelling gekomen door fysiotherapie niet meer per aandoening over te hevelen, maar naar het geheel van de fysiotherapie te kijken. Daarover heeft het Zorginstituut ook een advies uitgebracht. Zie Advies - Passende zorg voor fysiotherapie en oefentherapie | Advies | Zorginstituut Nederland

 • Wil je meer lezen over terug in de basisverzekering?

  In de FysioPraxis en in FEN-publicaties hebben we hier eerder aandacht aan besteed. Twee recente artikelen uit 2023 lees je hier: