kngf---selectie---lr--021--mcklin-fotografie.jpg
14 augustus 2023

KNGF: een professionele organisatie

De werkorganisatie van het KNGF werkt plan- en stelselmatig aan de realisering van de doelen die leden en bestuur voor ogen hebben.

Dat werk is gericht op een duurzaam sterke positie van de fysiotherapie en fysiotherapeuten. Om dat efficiënt en effectief te kunnen doen wordt plan- en projectmatig gewerkt aan de hand van de volgende leidraden.

Vertrouwen in Beweging

Dit is de lange-termijn visie die de beroepsgroep heeft op zijn positie, functioneren en waarde in 2025. Hoe we deze visie gaan realiseren hebben we vastgelegd in het plan Bewegen naar de Toekomst. Daarin staat welke stappen -geclusterd in 4 grote bewegingen- we zullen zetten om de visie werkelijkheid te maken in 2025.

Download Vertrouwen in Beweging

Jaarplan

De jaarplannen van het KNGF zijn gebaseerd op het Meerjarenperspectief van het KNGF en de toekomstvisie ‘Vertrouwen in Beweging’. Dit maakt dat de organisatie werkt aan vijf bewegingen die de positie van de fysiotherapie verder uitbouwen.

Beweging in:

  • Netwerken en samenwerking
  • Innovatie en onderzoek
  • Preventie en gezondheid
  • Beroep en opleiding
  • Beloning en belasting

Download KNGF Jaarplan 2023

Jaarverslag 2022

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. We doen dat niet in de traditionele vorm, maar proberen door een andere, verrassende aanpak zowel de leden als de buitenwereld te laten zien wat we gedaan hebben in enig jaar. Daarbij hoort natuurlijk ook de financiële verantwoording.

Download het KNGF Jaarverslag 2022.

Bekijk de video van het KNGF Jaarverslag 2022.

Statuten en reglementen

De statuten van het KNGF beschrijven de werking en de structuur van de vereniging.

Zo bevatten de statuten bepalingen over het doel, de (rechten en verplichtingen van) leden en het lidmaatschap, het bestuur en kantoor.

Statuten KNGF februari 2023 
Reglement categorieën leden 
Reglement Algemene Ledenvergadering
Reglement benoeming bestuurder KNGF
Reglement consilium KNGF 
Reglement contributie