20 april 2020

Privacy Statement

Het KNGF vindt de bescherming van je privacy belangrijk. Daarom behandelt het KNGF je privacygevoelige informatie met de grootst mogelijk zorg. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welk privacybeleid het KNGF hanteert.

Artikel 1 Verwerking persoonsgegevens

Het KNGF “verwerkt” je persoonsgegevens. Verwerking ziet op iedere handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens. “Persoonsgegevens” zijn alle vormen van informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Met “identificeerbaar” wordt bedoeld dat de identiteit van een persoon direct of indirect kan worden herleid aan de hand van een gegeven dat kenmerkend is voor hem of haar. De natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking wordt ook wel aangeduid als “betrokkene”.

Artikel 2 Doeleinden verwerking

Het KNGF mag je persoonsgegevens uitsluitend verwerken, daaronder ook begrepen “verzamelen”, voor zover dit noodzakelijk is in het kader één van de volgende categorieën doeleinden en voor zover dit met het van toepassing zijnde doeleinde verenigbaar is:

Lidmaatschap KNGF
Denk daarbij onder meer aan:

 • ledenadministratie;
 • financiële administratie;
 • ledenvoorlichting, waaronder juridische ondersteuning, of  
 • communicatie, waaronder het verspreiden van FysioPraxis en FysioEnieuws.

Facultatief
Denk daarbij onder meer aan:

 • deelname aan Landelijke Database Fysiotherapie (LDF);
 • registratie in het Kwaliteit Register Fysiotherapie NL (KRF NL);
 • deelname aan Intercollegiaal Overleg Fysiotherapie (IOF);
 • deelname aan Plusprogramma of
 • deelname aan de Dag van de Fysiotherapeut.

Websites
Denk daarbij onder meer aan:

 • gebruik van https://www.kngf.nl;
 • gebruik van https://www.mijnkngf.nl;
 • gebruik van https://www.defysiotherapeut.com;
 • gebruik van https://www.meetinstrumentenzorg.nl of
 • gebruik van Compass via https://kngf.exata.nl.

Personeelszaken
Denk daarbij onder meer aan:

 • solliciteren bij het KNGF of
 • het hebben van een dienstverband of opdracht bij het KNGF.

Diensten
Denk daarbij onder meer aan:

 • gebruik Klachtenregeling Fysiotherapie;
 • deelname aan door het KNGF aangeboden scholing;
 • accreditatie van scholing;
 • gebruik van het onderzoekerspakket;
 • gebruik van de KNGF-vacaturebank;
 • kortingen op premie verzekeringen.


Artikel 3 Verwerkingsverantwoordelijke

Het KNGF is met betrekking tot de verwerkingen in het kader van de in artikel 2 genoemde doeleinden de “verwerkersverantwoordelijke”. Dat houdt in dat zij beslist welke persoonsgegevens er worden verwerkt, met welk doel en op welke manier dat gebeurt. Het KNGF spant zich er als verwerkingsverantwoordelijke voor in dat je persoonsgegevens uitsluitend op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt en dat er daarnaast uitsluitend verwerking plaatsvindt indien dat noodzakelijk is.

Artikel 4 Verwerker en verwerkingsovereenkomst

Het KNGF maakt in sommige gevallen gebruik van “verwerkers”. Een verwerker is een externe partij die ten behoeve van het KNGF persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld het verspreiden van FysioPraxis en FysioEnieuws. Het KNGF maakt hierover afspraken met de verwerker om het risico dat je persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt tot een minimum te beperken, bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de technische beveiliging van de ter beschikking gestelde persoonsgegevens door de verwerker, geheimhouding af te spreken en de mogelijkheid tot het uitvoeren van een audit door het KNGF vast te leggen. Deze afspraken worden vastgelegd in een “verwerkersovereenkomst”.

In sommige gevallen treedt het KNGF zelf op als verwerker, bijvoorbeeld ten behoeve van de beroepsinhoudelijke verenigingen. In dat geval beslist een andere partij welke persoonsgegevens er door het KNGF moeten worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.

Artikel 5  Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is uitsluitend toegestaan indien dit is gebaseerd op één van de volgende grondslagen:

 • Je hebt als betrokkene ondubbelzinnige toestemming verleend voor de verwerking;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je betrokkene partij bent, of om op verzoek van je als betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van je als betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van je als betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Artikel 6 Verwerkingsregister

Het KNGF heeft de vormen van verwerking van persoonsgegevens waarvan binnen haar organisatie sprake is vastgelegd in een verwerkingsregister. In dit register zijn opgenomen:

 • de naam en contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming;
 • de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheden;
 • de categorieën persoonsgegevens en betrokkenen;
 • de categorieën ontvangers;
 • een beschrijving van de verwerkingsdoeleinden;
 • de wettelijke grondslag voor de betreffende verwerkingen;
 • de voorgenomen bewaartermijnen;
 • een vermelding van een verstrekking van persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie en een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.


Artikel 7 Beveiliging persoonsgegevens

Het KNGF hanteert passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als gevolg van een datalek, of onrechtmatige verwerking daarvan tegen te gaan. Het KNGF heeft naar redelijkheid organisatorische (bijvoorbeeld inloggen met sterke wachtwoorden) en technische (bijvoorbeeld te allen tijde voldoen aan ISO- en NEN-normering) veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegd toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Artikel 8  Bewaartermijn

Het KNGF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking daarvan, maar heeft soms te maken met wettelijke bewaartermijnen. Het KNGF heeft in het verwerkingsregister per vorm van verwerking van persoonsgegevens aangegeven welke bewaartermijn zij als uitgangspunt hanteert. Zij hanteert onder meer de volgende redelijke dan wel wettelijke bewaartermijnen:

ledenadministratie: 5 jaar en;
KRF NL-registratie: 5 jaar.
Na het einde van de bewaartermijn haalt het KNGF de betreffende persoonsgegevens uit haar actieve administratie. 

Artikel 9 Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte

Van verwerking van je persoonsgegevens door het KNGF buiten de Europese Economische Ruimte is geen sprake.

Artikel 10 Rechten betrokkenen

Als betrokkene heb je met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens in beginsel de volgende rechten:

 • Het recht op inzage in je persoonsgegevens.
 • Het recht op correctie van je persoonsgegevens. Indien blijkt dat je persoonsgegevens objectief onjuist, onvolledig of niet langer relevant zijn, dan kan je verzoeken tot wijziging of aanvulling.
 • Het recht op verwijdering van je persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Je gegevens mogen dan (tijdelijk) niet worden verwerkt of gewijzigd door de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat je de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijk moet kunnen ontvangen in een toegankelijke vorm en het recht heeft om deze persoonsgegevens aan een andere partij over te dragen of over te laten dragen.
 • Het recht om vanwege redenen die verband houden met de specifieke situatie van betrokkene bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
 • Het recht om verleende toestemming tot verwerking in te trekken.


Artikel 11 Cookies

Het KNGF maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website naar je browser wordt gestuurd en vervolgens op je computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee je computer bij een later bezoek aan de website geïdentificeerd kan worden.

De cookies worden onder meer gebruikt voor het meten van gebruikersgegevens van de website (bijvoorbeeld het aantal bezoekers en de duur van hun bezoek) en de doeltreffendheid daarvan (bijvoorbeeld om na te gaan voor welke onderwerpen bezoekers de meeste belangstelling tonen) alsmede de vereenvoudigde werking van de website (bijvoorbeeld als het gaat om toegang tot ledenpagina’s). Dergelijke functionele cookies worden niet gekoppeld aan persoonsgegevens van welk aard dan ook. Er worden echter ook cookies gebruikt om de werking van de website toe te spitsen op een specifieke bezoeker (bijvoorbeeld door koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren). Op grond van die analyse kan het KNGF de website en haar dienstverlening verbeteren. Het KNGF hanteert sessiecookies en profileringscookies. Sessiecookies kunnen worden gebruikt om het navigeren op een website te vergemakkelijken. Zij worden zodra je de browser afsluit weer van uw computer verwijderd. Profileringscookies worden gebruikt om de navigatieactiviteit van een bezoeker van de website te volgen met de mogelijkheid om daarop in te spelen.

Het is mogelijk om het plaatsen van cookies te weigeren door je browserinstellingen aan te passen. Een aantal mogelijkheden van de website zijn na weigering van cookies echter niet bruikbaar.

Artikel 12         Andere websites

Het KNGF verwijst op haar website door middel van links naar websites en applicaties van derden. Het KNGF is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de bij de betreffende websites en applicaties betrokken partijen met persoonsgegevens van bezoekers omgaan. Op je gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing. KNGF is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de inhoud van aanbieders van de betreffende websites.

Artikel 13         Contact

Indien je vragen hebt over je rechten al betrokkene of je privacy in relatie tot het KNGF in het algemeen, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van het KNGF. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op het toepassen en naleven van de privacywet- en regelgeving door het KNGF.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
t.a.v. ICT & FZ
Postbus 248
3800 AE  AMERSFOORT
E: [email protected]
T: 06-24666300

Artikel 14  Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je een klacht hebt over de wijze waarop het KNGF met je persoonsgegevens is omgegaan en het je niet is gelukt om daarover met het KNGF tot een oplossing te komen, kan je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG
W: www.autoriteitspersoonsgegevens.nl 
T: 0900 - 2001 2010