30 november 2022

Beroepscode voor de Fysiotherapeut

Iedere fysiotherapeut wil goede zorg leveren en mensen helpen om zo goed mogelijk te leven. Daarbij krijg je bewust of onbewuste te maken met dilemma's.

Beroepscode voor de Fysiotherapeut

Deze morele dilemma’s kunnen verschillen in zwaarte en gaan bijvoorbeeld over het wel of niet openlijk bekritiseren van een collega fysiotherapeut, de manier van aanprijzen van je praktijk middels advertenties of het wel of niet gehoor geven aan gevoelens voor een patiënt. De Beroepscode voor de fysiotherapeut dient als leidraad voor het professioneel handelen, ook bij morele dilemma’s. De Beroepscode voor de Fysiotherapeut is samengesteld door de Ethiekcommissie en vastgesteld door de AV.

Vind ook op het KNGF Kennisplatform de Beroepscode voor de Fysiotherapeut.

Tuchtrecht door de Commissie van Toezicht Fysiotherapie

Als KNGF-lid of KRF NL-geregistreerde ben je gebonden aan het verenigingstuchtrecht neergelegd in het Reglement Tuchtrechtspraak KNGF. Als een collega, een patiënt of een andere belanghebbende een klacht over je handelen indient, dan doet de Commissie van Toezicht Fysiotherapie (Commissie) daarover een gemotiveerde uitspraak. Zo draagt het tuchtrecht bij aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening fysiotherapie. Overigens toetst ook het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg het handelen aan de Beroepscode.

De Commissie kan oordelen of het handelen van een fysiotherapeut strijdig is met de Beroepscode. Bijvoorbeeld wanneer het handelen: nalatig is, het vertrouwen in de fysiotherapie ondermijnt, strijdig is met de waardigheid of de belangen van de fysiotherapie of oncollegiaal is.

Reglement tuchtrechtspraak KNGF 

Klacht indienen

Iedere rechtsreeks belanghebbende kan een klacht indienen bij: 

Commissie van Toezicht Fysiotherapie
t.a.v. de secretaris
Postbus 248
3800 AE Amersfoort