campagnebeeld-web.jpg
25 april 2024

De Commissie van Toezicht

De beroepscode voor de fysiotherapeut is de leidraad voor het handelen van de beroepsgroep. De Commissie van Toezicht is de instantie die, na het indienen van een klacht, onderzoekt en beoordeelt of de fysiotherapeut heeft gehandeld naar de opgelegde normen.

Het KNGF kent Verenigingstuchtrecht. Dit wordt uitgevoerd door de Commissie van Toezicht. Bij de CvT kan iedere direct belanghebbende een klacht indienen over het handelen van fysiotherapeuten die lid zijn van het KNGF en/of ingeschreven zijn in het kwaliteitsregister van het KNGF. Hoewel er een maatregel kan worden opgelegd aan de beklaagde fysiotherapeut zijn de uitspraken vooral bedoeld om de kwaliteit van de fysiotherapie te bewaken en bevorderen. Genoegdoening voor de klager is niet het belangrijkste doel en er kan niet om een schadevergoeding worden gevraagd.

De Commissie van Toezicht (CvT) is de instantie die het ‘verenigingstuchtrecht’ van het KNGF uitoefent. De CvT is ingesteld op grond van Reglement Tuchtrechtspraak KNGF 2023, maar functioneert volledig onafhankelijk van het KNGF.

Iedere belanghebbende kan een klacht indienen bij de CvT wanneer men vindt dat een lid van het KNGF of een fysiotherapeut die geregistreerd staat in het kwaliteitsregister KRF NL

  • nalatig is;
  • het vertrouwen in de fysiotherapie ondermijnt;
  • handelt in strijd met de waardigheid of de belangen van de fysiotherapie;
  • of oncollegiaal is.

De CvT doet onderzoek en toetst daarbij het handelen van de fysiotherapeut aan de Beroepscode voor de Fysiotherapeut, en de richtlijnen van het KNGF, waarna een gemotiveerde uitspraak wordt gedaan.

Als de klacht gegrond is, kan de CvT een maatregel opleggen zoals een waarschuwing of een berisping. Ook kan de CvT een uitspraak doen die gevolgen heeft voor de beroepsuitoefening, zoals het doorhalen van de inschrijving in het Kwaliteitsregister of het schorsen of beëindigen van het KNGF-lidmaatschap. Hoewel de Commissie maatregelen kan opleggen is het werk van de CvT primair bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening fysiotherapie te bewaken en te bevorderen. Uit de uitspraken kan een les getrokken worden voor de hele beroepsgroep. Genoegdoening voor de klager is niet het belangrijkste doel en er kan niet om een schadevergoeding worden gevraagd.

Bekijk een beslissing van de CvT