kngf---selectie---lr--090--mcklin-fotografie.jpg
02 oktober 2023

Gecombineerde LeefstijIinterventie (GLI)

Het aantal Nederlanders met overgewicht neemt toe.

Als geregistreerd Fysiotherapeut – Leefstijlcoach kun je ervoor kiezen om – alleen of in samenwerking – de GLI volwassen aan te gaan bieden. Samen met de andere veldpartijen heeft het KNGF een stappenplan opgesteld wat je hierbij kan helpen.

De GLI beoogt een blijvende leefstijlverandering die zich richt op: 

  • Het verminderen van de energie-inname (minder eten) 
  • Verhogen van de lichamelijke activiteit (meer bewegen)  
  • Toevoegen van op maat gemaakte psychologische interventies ter ondersteuning van de gedragsverandering (ondersteuning bij gedragsverandering) 
Toename mensen met overgewicht en obesitas 

De afgelopen jaren is het aantal Nederlanders met overgewicht toegenomen. In 2017 had 48.7% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht (BMI>25 kg/m2). Inmiddels is dit meer dan 50% van de volwassen Nederlanders. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas (BMI>30 kg/m2) is dit andersom; er zijn meer vrouwen met obesitas dan mannen. Mensen met overgewicht en obesitas lopen allerlei gezondheidsrisico’s.  

Wat is het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico? 

Het gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico geeft aan in welke mate het gezondheidsrisico verhoogd is door het lichaamsgewicht. Deze maat wordt bepaald door BMI in combinatie met de aanwezigheid van risicofactoren voor bepaalde aandoeningen en/of co-morbiditeiten. Met co-morbiditeiten worden (bij volwassenen) hart-en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, artrose en slaapapneu bedoeld.

Voor wie is een GLI bedoeld?  

De GLI is voor mensen met een BMI hoger dan of gelijk aan 25 gecombineerd met een co-morbiditeit of mensen met een BMI hoger dan of gelijk aan 30. Dit zijn mensen met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) of hoger volgens de indicatiecriteria uit de NGH-richtlijn Obesitas en De zorgstandaard Obesitas. Het gaat hier om ongeveer 4 miljoen Nederlanders.   

Hoe werkt de GLI in de praktijk? 

De GLI is sinds januari 2019 onderdeel van het basispakket. De huisarts verwijst cliënten door voor deelname. Een GLI kan worden aangeboden door verschillende beroepsgroepen: leefstijlcoaches, diëtisten en fysio- en/of oefentherapeuten. Om een GLI aan te mogen bieden moet de aanbieder voldoen aan specifieke voorwaarden.

Contractering

De GLI wordt als programma ingekocht door zorgverzekeraars. Bijna alle zorgverzekeraars bieden fysiotherapeut-leefstijlcoaches die als zodanig geregistreerde de mogelijkheid om de GLI aan te bieden. Deze fysiotherapeuten moeten wel als zodanig herkenbaar zijn bij Vektis, dat gebeurt automatisch met de registratie ‘leefstijlcoaching’ in PE-online.

De contractering is niet uniform geregeld in Nederland. Zorggroepen van huisartsen worden vaak gecontracteerd door zorgverzekeraars maar ook samenwerkingsverbanden van fysiotherapeuten worden gecontracteerd en soms wordt een individuele fysiotherapeut-leefstijlcoach gecontracteerd. Informeer daarom goed bij jouw preferente zorgverzekeraar of jouw lokale samenwerkingsverband hoe eea in jouw regio is geregeld!

Als fysiotherapeut kun je dus de GLI als onderaannemer van de huisartsen-zorggroep of samenwerkingsverband leveren. Samen met de huisartsen-zorggroep en zorgverzekeraars worden afspraken gemaakt over welke GLI-programma’s in jouw regio geleverd gaan worden en over het declaratieproces. Veelal is het beleid van de preferente verzekeraar leidend en volgen andere verzekeraars.

Declareren 

Ieder GLI-programma duurt 2 jaar. Na de verwijzing van een huisarts of specialist, wordt allereerst een intake uitgevoerd om te bepalen of het GLI-programma passend is bij de behoefte van de patiënt. Zo ja, dan start daarna de behandelfase. De behandelfase duurt 1 jaar en wordt opgevolgd door een 1 jaar durende onderhoudsfase. 

Voor de declaratie van de GLI wordt onderscheid gemaakt tussen drie fasen: 

  • Intake
  • Behandelfase per kwartaal (4x)
  • Onderhoudsfase per kwartaal (4x)
Intake

Tijdens de intake bekijkt de aanbieder of een patiënt deel kan nemen aan de GLI. Patiënten krijgen een toelichting op het GLI programma en de aanbieder toetst de motivatie voor deelname aan en afronding van het complete programma. Door de hulpvraag en doelen van een patiënt in kaart te brengen, beoordeelt de aanbieder of de GLI hierop kan aansluiten. De intake wordt als aparte prestatie gedeclareerd. 

Behandelfase per kwartaal 

In de Zorgstandaard Obesitas staat beschreven dat een behandelfase 12 maanden duurt. De looptijd van de prestatie behandelfase is drie maanden. Daarom kan de prestatie behandelfase in totaal vier keer in rekening worden gebracht, in vier aaneengesloten kwartalen.  

De invulling van een programma kan in de praktijk afwijken van deze voorgeschreven doorlooptijd. 

Onderhoudsfase per kwartaal 

In de Zorgstandaard Obesitas staat dat een onderhoudsfase 12 maanden duurt. De looptijd van de prestatie onderhoudsfase is drie maanden. Daarom kan de prestatie onderhoudsfase in totaal vier keer in rekening worden gebracht, in vier aaneengesloten kwartalen. De invulling van een programma kan in de praktijk afwijken van deze voorgeschreven doorlooptijd. 

RIVM GLI-register

De GLI wordt sinds 2019 vergoed vanuit de basisverzekering. Om onderzoek te doen naar de effectiviteit en doelmatigheid van de GLI-programma’s heeft het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS, een GLI-register gemaakt. Dit is een online register waarin gegevens over GLI-deelnemers worden opgenomen mits zij hiervoor toestemming geven. De gegevens uit het GLI-register worden verwerkt in de reguliere halfjaarlijkse GLI-monitor. 

Programma's 

Wil je als FT-LSC de GLI aanbieden, dan moet je één van de erkende programma's gebruiken. Alleen de erkende GLI-programma's worden vergoed vanuit de basisverzekering waarbij de zorgverzekeraar vrij is om in de polisvoorwaarden op te nemen welke interventies ze vergoeden. Erkende interventies zijn getoetst door het Loket Gezond Leven van het RIVM. Hier tref je een actueel overzicht van de door het RIVM erkende interventies.

Elk van deze interventies is uniek. De ervaring heeft geleerd dat het open karakter en de monodisciplinaire aanpak van CooL vooral werkt voor fysiotherapeut-leefstijlcoaches die zélf invulling willen geven aan de inhoud van het programma en die de voorkeur eraan geven om leefstijl breed en coachend te benaderen. De verkorte opleiding tot fysiotherapeut-leefstijlcoach kan dan minder passend zijn.

Ook de licentieovereenkomst die je aangaat voor het mogen voeren van een interventie is op sommige onderdelen verschillend. Het is daarom belangrijk je van te voren in te lezen in de kenmerkende karakteristieken van de verschillende interventies.

Overige algemene informatie

Via onderstaande links is uitgebreide informatie te vinden over de GLI:
Standpunt gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht en obesitas 
Regeling gecombineerde leefstijlinterventie
Beleidsregel gecombineerde leefstijlinterventie