ontwerp-zonder-titel.png
29 maart 2023

Wat betekent de Wtza voor jouw praktijk?

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingegaan. KNGF heeft zich samen met de eerstelijns coalitie afgelopen jaren succesvol verzet tegen een deel van de administratieve lasten die VWS oplegt. Zo is de verplichte accountantsverklaring voor veel fysiotherapiepraktijken geschrapt. Echter, er zijn helaas toch nieuwe administratieve lasten bij gekomen. KNGF is hier principieel op tegen. De regels zijn echter gepubliceerd, daarom hieronder meer informatie.

Vier nieuwe verplichtingen

VWS wil dat alle zorgaanbieders jaarlijks inzicht gaan geven in hun financiën om zich maatschappelijk te verantwoorden. Daarnaast krijgen grotere aanbieders te maken met een vergunningsplicht en een verplicht interne toezichthouder. Nieuwe zorgaanbieders en zorgaanbieders die hun rechtsvorm aanpassen moeten zich melden. Welke verplichtingen gelden voor je praktijk, is afhankelijk van het aantal zorgverleners wat er voor je praktijk werkt.

In het stroomschema hieronder kun je zien wat jouw praktijk moet gaan doen. Let op! We doen een aantal aannames. Als je praktijk erg afwijkt van andere fysiotherapiepraktijken vanwege de zorg die je verleent of de financiële bedrijfsvoering, kijk dan of je het stroomschema van VWS kunt gebruiken.

ZZP’ers

ZZP’ers moeten kijken in welke rechtsvorm ze werken en of ze zorg uitbesteden. Als je in een eenmanszaak of vof werkt (of een andere rechtsvorm hebt zonder rechtspersoonlijkheid, waarmee je persoonlijk aansprakelijk bent), word je niet gezien als instelling. Voor eenmanszaken geldt alleen de meldplicht (check of je goed in het LRZA staat). Dit geldt ook als je alleen waarnemer bent.

ZZP’ers die werken in een BV (of een andere rechtsvorm mét rechtspersoonlijkheid) of zorg uitbesteden, worden wél als instelling gezien. Zij moeten naast de meldplicht ook aan de jaarverantwoording voldoen.

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders en aanbieders die hun rechtsvorm wijzigen

Lees hier meer over de meldplicht.

Vanaf 2 zorgverleners: jaarverantwoording

Vanaf 2023 moet je jaarlijks via een website van de overheid (DigiMV van agentschap CIBG) informatie publiceren. De inhoud van de jaarverantwoording verschilt voor kleine, middelgrote en grote fysiotherapiepraktijken. Of je als klein, middelgroot of groot wordt gezien, is afhankelijk van je juridische entiteit, omzet, waarde van de activa volgens de balans en het aantal zorgverleners. Het gaat om een publicatie van financiële gegevens en eventueel een bestuursverslag en/of bij de financiën te voegen (accountants)verklaringen, en een vragenlijst voor VWS, NZa en CBS. Behalve de vragenlijst voor NZa en CBS wordt alles openbaar inzichtelijk. In de KNGF Handreiking Wtza vind je meer informatie over de jaarverantwoording.

Vanaf 11 zorgverleners: vergunning aanvragen

Alle praktijken met meer dan 10 zorgverleners moeten een toelatingsvergunning aanvragen. Dat moet binnen twee jaar na inwerkingtreding van de Wtza (1 januari 2024). De toelatingsvergunning kun je aanvragen via www.toetredingzorgaanbieders.nl.

Wat als mijn praktijk na 1-1-2022 groeit naar 11 zorgverleners of meer?

Als je praktijk na inwerkingtreding van de Wtza de grens van 10 zorgverleners passeert, moet je alsnog een vergunning aanvragen. Dat moet dan binnen 6 maanden nadat de grens van 10 zorgverleners is gepasseerd. Lees hier meer.

Vanaf 26 zorgverleners: intern toezichthouder aanstellen

Wanneer er meer dan 25 zorgverleners werkzaam zijn in je praktijk, ben je verplicht om een interne onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. Hierbij kan je denken aan een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen. Deze interne toezichthouder moet bestaan uit tenminste 3 personen en moet onafhankelijk zijn. Hier zijn regels aan gebonden. KNGF leden vinden in de Wtza Handreiking Wtza meer informatie. Lees hier meer.