tom-schoen---patientenfederatie.jpg
11 september 2023

‘Iedereen is gebaat bij het Kwaliteitskader’

Tom Schoen, manager eerstelijn en langdurige zorg bij Patiëntenfederatie Nederland, vertelt in dit artikel over het belang van het Kwaliteitskader voor patiënten maar ook voor professionals en zorgverzekeraars.

Patiëntenfederatie Nederland is één van de partijen die betrokken is bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie (zie kader). Deze landelijke koepelorganisatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen zij dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen.

Hoe kijken patiënten naar fysio- en oefentherapie en wat zijn hun verwachtingen?  
‘Wij hebben een eigen zorgpanel, een vaste groep met zo’n 23.000 mensen die regelmatig vragenlijsten invult over allerlei vormen van zorg. In 2022 hebben we onderzoek gedaan naar hun ervaringen met fysio- en oefentherapie. De belangrijkste uitkomst was dat deelnemers positief zijn over fysio- en oefentherapie, ze zijn blij met wat het hen oplevert. De mate waarin er samen met de zorgverlener wordt beslist over hun zorg, zoals het vaststellen van doelen en de invulling en afronding van de behandeling, is daarbij heel bepalend voor hun ervaring. Ook is gevraagd naar de vergoeding van fysiotherapie. Minder of geen vergoeding zou voor ruim de helft van de deelnemers gevolgen hebben voor het aantal bezoeken. Vooral mensen met een chronische aandoening zouden hier in sterke mate nadelige gevolgen van ondervinden.’ 

Wat levert het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie op voor patiënten?  
‘Patiënten willen weten op welke zorg ze kunnen rekenen, wie wat biedt en wat de ervaringen zijn van anderen met een bepaalde zorgverlener. Als Patiëntenfederatie Nederland zijn we blij dat we met verschillende partijen werken aan de meet- en zichtbaarheid van kwaliteit zodat dit inzichtelijker wordt voor patiënten. Informatie over kwaliteit en expertise is belangrijk want het helpt mensen bij de keuze voor een passende praktijk en of behandeling.  Een fysio- of oefentherapeut die door diens specialisatie snel bepaalde of meerdere klachten kan verhelpen, heeft grote impact op de kwaliteit van iemands leven. Daarom moeten we tempo maken met de ontwikkeling en invoering van het Kwaliteitskader. Ik denk dat iedereen hier baat bij heeft: zowel patiënten als professionals en zorgverzekeraars.’ 

Waarom is het belangrijk om het patiëntbelang mee te nemen in een Kwaliteitskader? 
‘Zonder de patiënt zou er geen zorg (nodig) zijn. Welke zorg de patiënt krijgt en hoe hij die krijgt, moet altijd het vertrekpunt zijn. Passende zorg begint met een passende zorgaanbieder. De zorg in de eerste lijn moet veel meer in samenhang en samenwerking worden verleend, in netwerken rondom de patiënt heen. Hiervoor is het belangrijk dat zorgverleners op basis van dezelfde informatie en definities en van elkaar weten wie wat doet, en wie wanneer aanspreekpunt is voor de patiënt. Zo voorkom je dat mensen te snel of onnodig een beroep doen op duurdere en complexe zorg.’ 

 

Over het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie  
De afgelopen maanden hebben diverse zorgpartijen gewerkt aan het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie. In dit kader staat beschreven wat onder goede fysio- en oefentherapie wordt verstaan en wat patiënten mogen verwachten. Ook zijn afspraken vastgelegd over hoe fysio- en oefentherapeuten deze zorg evalueren, zonodig aanpassen en borgen. Met elkaar en samen met de patiënt. Daarnaast biedt het Kwaliteitskader een overzicht van ontwikkelpunten waar we als beroepsgroepen meer over willen leren en verbeteren. De ontwikkeling van het kwaliteitskader maakt onderdeel uit van een adviestraject dat moet leiden tot betere toegang tot fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg. Hier lees je meer over dit Kwaliteitskader