26 augustus 2020

Regionalisering: subsidies

Het VWS-programma voor de Juiste Zorg op de Juiste plek kent subsidies toe aan samenwerkingsverbanden en netwerken. Het KNGF begeleidt je om deze subsidies aan te vragen.

Hulp bij subsidie-aanvragen
 

De regeling hoort bij het VWS-programma JZOJP en is bedoeld om zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen. Het Apeldoornse samenwerkingsverband BlueZonesGroup, Artrosezorg NW Utrecht en het REACH project ontvingen in 2019 subsidie. Fysiotherapie speelt bij deze projecten een grote rol.

Toegekende subsidies

Startimpuls: Vorming van het REACH project: Rehabilitation After Critical Illness and Hospital discharge
Marike van der Schaaf: ‘Een groot deel van de IC patiënten kampt met Post Intensive Care Syndroom (PICS) dat wordt gekenmerkt door  langdurige lichamelijke, psychische en cognitieve beperkingen die leiden tot problemen in het dagelijks-, en sociaal functioneren waaronder terugkeer naar werk. Voor deze patiënten bestaat geen structurele nazorg.
Deze patiënten hebben ná IC opname 5x zo hoge zorgkosten, 5x zo veel kans op het ontwikkelen van een chronische aandoening en maken 5x zo veel gebruik van huisartsenzorg ten opzichte van patiënten die niet op een IC zijn opgenomen, maar patiënten geven aan dat het zorgaanbod niet aansluit bij hun behoefte en mogelijkheden. De intensieve en kostbare zorg die IC patiënten tijdens het verblijf in het ziekenhuis ontvangen staat in schril contrast met de nazorg die voor deze groep structureel ontbreekt.
Met de subsidie JZOJP wordt een plan van aanpak opgesteld om een duurzaam transmuraal interprofessioneel netwerk op te zetten dat optimale zorg levert voor mensen met PICS.’ Meer over het REACH project

Regio-impuls: BlueZonesGroup Apeldoorn
Ron Noordhuis: ‘In de Regio Apeldoorn is een subsidie toegekend aan het samenwerkingsverband tussen Fysiotherapie-Noordhuis, Dieetslim en de GGD. De subsidie wordt ingezet voor het bepalen van het regiobeeld om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen in het kader van leefstijl. Het samenwerkingsverband zet zich onder de naam BlueZonesgroup in voor het verbeteren van de leefstijl van burgers in Apeldoorn en omstreken.’

Angelique Noordhuis, praktijkhouder fysiotherapie: ‘Leefstijlinterventies zijn bij uitstek het domein van de paramedische zorg waar veel maatschappelijke winst is te behalen. Door de krachten van zorgprofessionals te bundelen in BlueZones kunnen we het verschil maken. De subsidie is een opmaat naar verdere samenwerking tussen zorgprofessionals op het gebied van leefstijl.’ Meer over de BlueZonesGroup.

Startimpuls: Artrosezorg NW Utrecht
Artrosezorg NW Utrecht richt zich op Betere Artrosezorg in Noord West Utrecht. Binnen de samenwerking in de driehoek huisarts/fysiotherapeut/orthopeed is netwerkvorming nog breekbaar. Verdere versterking en verbreding van het regionale netwerk van zorgverleners én mensen met artrose is noodzakelijk.
De fysiotherapeut is binnen dit netwerk expert op het gebied van artrose en werkt nauw samen met de patiënt, de huisarts en orthopeed. Hij coördineert de samenwerking op lokaal niveau en neemt deel aan consultatiebesprekingen met de huisarts en orthopeed. Hij is binnen het netwerk lid van de stuurgroep en expertgroep en van de werkgroep scholing en communicatie.

Subsidies JZOJP: voor nieuwe en bestaande praktijkinitiatieven
Zorgen dat mensen de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek krijgen vraagt om durf, inzet en de wil om nieuwe werkwijzen uit te denken en door te voeren. Op veel plekken in Nederland werken zorg- en beleidsprofessionals, zorg- en uitvoeringsorganisaties, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven al samen aan allerlei praktijkinitiatieven die het bieden van samenhangende en passende zorg en ondersteuning tot doel hebben. Het programma JZOJP biedt jaarlijks (tot en met 2021) meerdere subsidiemogelijkheden om de bestaande én nieuwe initiatieven bekender te maken en een impuls  te geven. Lees meer over de het subsidieprogramma 

Meer over de Startimpuls
De Startimpuls is een subsidie voor nieuwe, regionale samenwerkingsinitiatieven, die verkennen op welke wijze zorg, ondersteuning en welzijn in hun regio kan worden verbeterd. 

Meer over de Regio-impuls
De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die al een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. 

Meer over een Voucher
Met een Voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. 

Interesse?
Het KNGF ondersteunt leden bij het doen van subsidieaanvragen. Kun je ook hulp gebruiken? Neem contact op met KNGF projectleider Arjan Visscher