leden-college.jpg
14 december 2023

Het medisch tuchtrecht en de Wet BIG

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) heeft als doel ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en hoog blijft.

De wet is ook bedoeld om patiënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Eén van de instrumenten hiervoor is het medisch tuchtrecht. 

Wanneer valt een zorgverlener onder het medisch tuchtrecht? 

Zorgverleners die ingeschreven staan in het BIG-register vallen onder het wettelijk medisch tuchtrecht. Een fysiotherapeut staat, net als bijvoorbeeld een arts, tandarts of verpleegkundige geregistreerd in het BIG-register. Iemand die een klacht heeft over een fysiotherapeut kan deze indienen bij een Regionaal Tuchtcollege. 

Wie mogen er een klacht indienen? 

In de praktijk komt het het meest voor dat er een klacht wordt ingediend door de patiënt, maar de groep personen die mag klagen bij het tuchtcollege is breder. Klachten kunnen worden ingediend door: 

  • de patiënt, een naaste van de patiënt, de nabestaanden van een overleden patiënt en de ouders van minderjarige patiënten; 
  • collega’s; 
  • een opdrachtgever, bijvoorbeeld de arts die een opdracht heeft gegeven aan de aangeklaagde zorgverlener; 
  • de werkgever van de zorgverlener; 
  • de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
  • iemand anders die zich door het handelen van de zorgverlener benadeeld voelt. 

Een klager kan met zijn klacht terecht bij één van de drie Regionale Tuchtcolleges. De woonplaats van de aangeklaagde zorgverlener bepaald waar de klacht moet worden ingediend. De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Amsterdam, ’s Hertogenbosch en Zwolle. Klagers kunnen bij het indienen van een klacht advies en ondersteuning vragen bij een tuchtklachtfunctionaris. 

Wat is het doel van de uitspraak van het tuchtcollege? 

Bij de behandeling van een tuchtzaak is de vraag die het college moet beantwoorden niet zozeer 'Heeft de klager gelijk?' maar 'Is de zorgverlener tekortgeschoten?' Het tuchtcollege toetst aan de tuchtnormen. Hierbij beoordeelt het tuchtcollege of de aangeklaagde zorgverlener heeft gehandeld in strijd met de zorg die hij behoort te leveren aan zijn patiënt/cliënt (of diens familie). Om te bepalen of de zorgverlener de juiste zorg heeft geleverd wordt getoetst aan de professionele standaard van de beroepsgroep waartoe de aangeklaagde zorgverlener behoort. Voor de fysiotherapie zijn dat de Beroepscode voor de Fysiotherapeut en de richtlijnen van het KNGF

Het tuchtcollege kan ook toetsen of bepaalde gedragingen van een zorgverlener strijdig zijn het gedrag dat verwacht mag worden van iemand met dat beroep. Het gaat dan niet om handelingen ten opzichte van een bepaalde patiënt, maar meer of die gedragingen zijn weerslag hebben op de individuele gezondheidszorg. 

De uitspraken van het tuchtcollege en de daarbij mogelijk horende maatregelen zijn gericht op het bewaken van de gezondheidszorg. Het medisch tuchtcollege heeft een informatiefolder gemaakt over het medisch tuchtrecht. Deze informatiefolder “Klachten over uw zorg’ geeft uitleg over de tuchtcolleges, het tuchtrecht, de behandeling van een klacht door de tuchtcolleges en de maatregelen die kunnen worden opgelegd. 

Advies 

Omdat het je in je carrière niet vaak zal overkomen dat er een klacht tegen je wordt ingediend bij het medisch tuchtcollege, is het verstandig om tijdens de procedure juridische bijstand te vragen. Een advocaat of jurist die gespecialiseerd is in gezondheidsrecht weet hoe het tuchtrecht werkt en kan je goede ondersteuning bieden tijdens de procedure. 

Wanneer je nog vragen hebt na het lezen van deze informatie, dan kun je contact opnemen met Ledenadvies.

Dat kan op telefoonnummer 033 - 467 29 64 of

per e-mail: [email protected]