kngf---selectie---lr--016--mcklin-fotografie.jpg
19 oktober 2021

Werken zonder contract

Als zelfstandig fysiotherapeut kun je werken zonder contract met een zorgverzekeraar. Op deze pagina lees je waar je rekening mee moet houden als je kiest voor ongecontracteerd werken.

ONDERNEMERSCHAP

Als zelfstandig fysiotherapeut moet je je bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Fysiotherapeuten die zich uitsluitend bezighouden met de reguliere (=curatieve) fysiotherapie hoeven geen BTW te betalen. (*Gebonden aan de productbeschrijvingen zoals door de NZA zijn vastgesteld).

Ga je ook producten verkopen of particuliere groepen trainen? Dan moet je voor die bedrijfsactiviteiten wel BTW rekenen. Ondernemers die heel weinig BTW moeten afdragen kunnen bij de Belastingdienst vrijstelling van BTW aanvragen met de kleine ondernemersregeling (KOR). Je betaalt dan minder of helemaal geen BTW. Ten aanzien van je fiscale positie: zowel de Belastingdienst als je accountant kunnen je hierover goed informeren.

 

RELATIE MET ZORGVERZEKERAAR

Als niet gecontracteerde fysiotherapeut heb je in principe geen relatie met de zorgverzekeraar. Jouw patiënten hebben die relatie wel. Het is daarom belangrijk om goed aan patiënten uit te leggen wat het betekent om behandeld te worden door een fysiotherapeut die geen contract heeft met een zorgverzekeraar.

Je bent verplicht patiënten te vertellen dat je zonder contract werkt. Hierbij dien je uit te leggen welke gevolgen het heeft voor de betaling van de behandeling, de hoogte van de vergoeding en de manier van declareren. Informeer je patiënt voordat de behandeling start.

 

VERGOEDING

Hoeveel een patiënt vergoed krijgt is afhankelijk van de diagnose (basisverzekering/aanvullende verzekering) waarvoor behandeld wordt en hoe en bij welke zorgverzekeraar de patiënt verzekerd is. Er bestaan grote verschillen in de maximale hoogte (of percentage) van het deel van jouw behandelingstarief dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed.  

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het kennen van de polisvoorwaarden van zijn of haar zorgverzekering. Bij vragen is het verstandig de patiënt door te verwijzen naar de zorgverzekeraar. Het doen van toezeggingen die niet juist zijn is niet zonder risico. Als je ten onrechte claimt dat de zorgkosten in aanmerking komen voor vergoeding, terwijl dat niet het geval is, kan het zo zijn dat je geen betaling (meer) mag verlangen van de verzekerde.

 • Basisverzekering

De terminologie (natura of restitutie) bepaalt op welke vergoeding de verzekerde recht heeft. Als wordt gesproken over een volledig marktconforme vergoeding mag je ervan uitgaan dat er sprake is van een restitutieverzekering. Dat betekent dat de kosten volledig vergoed worden tot het marktconforme tarief. Een klein aantal verzekeringen dekt het hele factuurbedrag mits het bedrag niet exorbitant hoog is.

Als er gesproken wordt van een lagere vergoeding, dan is er sprake van een naturaverzekering en geldt een percentage van het gemiddeld door de zorgverzekeraar gecontracteerde tarief. Deze percentages en vergoedingen zijn te vinden in lijsten die verzekeraars op hun website publiceren.

Wanneer een patiënt een restitutiepolis heeft afgesloten vergoedt de zorgverzekeraar de rekening, ongeacht het feit of een fysiotherapeut wel of geen contract met de zorgverzekeraar afgesloten heeft. De patiënt heeft volledig vrije zorgkeuze.

Wanneer een patiënt een natura polis heeft afgesloten, ligt de hoogte van de vergoeding van de zorgverzekeraar tussen de 50 – 100% van het gecontracteerde tarief. Het percentage verschilt per zorgverzekeraar en per polis. De rest van het bedrag betaalt de patiënt zelf.

 • Aanvullend

Belangrijk om te weten is dat bij het hebben van een restitutie basisverzekering, op grond waarvan 100% van de kosten worden vergoed, dat niet automatisch betekent dat de aanvullende verzekering ook 100% van de kosten zal vergoeden. IZZ kent bijvoorbeeld een restitutie- basisverzekering. De basisverzekering dekt de kosten volledig, maar de aanvullende verzekering kent wel een korting voor niet gecontracteerde zorgaanbieders. Dit kan jaarlijks per verzekeraar veranderen. Ook kan de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg bij een natura verzekering afwijken van de vergoeding van de basisverzekering. Zo kan het voorkomen dat een zorgverzekeraar 75% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoedt bij een niet gecontracteerde fysiotherapeut als het gaat om de zorg die vergoed wordt op grond van de basisverzekering, terwijl dezelfde verzekeraar maar 50% vergoedt als het gaat om zorg vergoed op grond van een aanvullende verzekering.

 

FACTUUR

De patiënt betaalt de kosten voor de behandeling rechtstreeks aan jouw praktijk. Er zijn verschillende manieren om voor de behandeling te laten betalen. Je kunt dagelijks, wekelijks of maandelijks facturen versturen of een pinautomaat in de praktijk zetten.

De patiënt declareert vervolgens zelf de factuur bij de zorgverzekeraar om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen.

Wat moet er op een factuur staan als je zonder contract werkt?

Op de nota aan de patiënt dient te staan welke verrichtingen je hebt gedaan, wanneer en hoeveel. In de polisvoorwaarden kan zijn bepaald dat de factuur meer gegevens moet bevatten voordat de patiënt aanspraak kan maken op vergoeding. 

 • Naam en adres van de praktijklocatie
 • Praktijk AGB-code, of bij meerder vestigingen de AGB-code van de locatie waar behandeld is.
 • Btw-nummer praktijk
 • KVK-nummer praktijk
 • Voorletter en achternaam van de daadwerkelijk behandeld therapeut
 • BIG registratienummer behandeld therapeut
 • AGB-code behandeld therapeut
 • Omschrijving factuur
  • Restitutienota als je naar de patiënt stuurt.
  • Rest nota als je niet volledig vergoed krijgt en restant declareert aan de cliënt
 • Factuurdatum
 • Factuurnummer
 • Naam, BSN-nummer en adres van de patiënt
 • De omschrijving van de behandeling die is gedaan. Bijvoorbeeld behandeling fysiotherapie, kinderfysiotherapie etc.
 • Diagnose-code code
 • Prestatiecode
 • De behandeldatum
 • De prijs van de behandeling (exclusief btw, inclusief btw of vermelding ‘’vrijgesteld van BTW’’)
 • Het te betalen bedrag

 

VERWIJZING

Je mag een intake en een eerste behandeling op één dag declareren. Dit geldt voor zowel de directe toegang fysiotherapie (1864) als wanneer je een verwijzing (1870) hebt. Sommige verzekeraars eisen een verwijzing bij niet gecontracteerde zorg, deze kan de patiënt bij de huisarts opvragen.

Voor de chronische indicaties heb je altijd een verwijzing nodig van de specialist.

 

VERSLAGLEGGING

Er zijn diverse systemen voor het elektronische patiëntendossier. Belangrijkste bij de keuze hiervan is de overweging wat je zelf nodig hebt. Wil je de koppeling met zorgmail? Wil je huiswerkoefeningen integreren? Wil je aansluiting bij Robotica of app? Een pinautomaat-optie of een Ideal-koppeling voor de facturatie etc.? Elke systeem heeft zijn eigen opties en mogelijkheden & elk systeem heeft zijn eigen prijs en service.

Belangrijk is dat je de behandelgegevens bijhoudt volgens de regels van de richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering 2019. Deze richtlijn geldt sinds 01-01-2020. Voor dossiers gestart tussen 2016-2019 geldt de richtlijn verslaglegging 2016. De meeste softwareprogramma’s hebben de nieuwste KNGF-richtlijn dossiervoering geïmplementeerd in hun programma.

 

VOORWAARDEN ONGECONTRACTEERDE FYSIOTHERAPEUT

Veel van de voorwaarden voor fysiotherapeuten met contracten zijn hetzelfde wanneer je zonder contracten werkt. Hieronder een overzicht van waar je aan moet denken.

 • BIG Registratie (bevoegdheid)

Elke fysiotherapeut in Nederland moet beschikken over een registratie in het BIG-register. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

 • Kwaliteitsregister KRF-NL of Keurmerk Fysiotherapie (bekwaamheid)

Registratie in een kwaliteitsregister betekent dat de therapeut zich conformeert aan regels die de beroepsvereniging heeft opgesteld voor kwaliteit en deskundigheid van de therapeut. Er gelden regels voor registratie op het gebied van nascholingen en richtlijnen voor onder andere dossiervoering. Er geldt geen onderscheid voor fysiotherapeuten die zonder contracten werken.

Een belangrijk onderdeel van dit register is deelname aan een klachtenregeling. Deelname aan een dergelijke regeling is verplicht op grond van de WKKGZ. Als zelfstandig fysiotherapeut kun je dit zelf regelen bij het KNGF. Uiteraard geldt ook voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten dat zij een minimaal aantal nascholingspunten moeten behalen door het volgen van geaccrediteerde na- en bijscholingsactiviteiten.

Ook niet gecontracteerde fysiotherapeuten zijn gebonden aan het verenigingstuchtrecht neergelegd in het Reglement Tuchtrechtspraak KNGF.

 • AGB

Een fysiotherapeut met een eigen praktijk (dus ook ongecontracteerde fysiotherapie), heeft zowel een individuele AGB-code als een praktijk AGB-code nodig. De individuele AGB-code heb je gekregen na ontvangst van je diploma. De praktijk AGB-code kun je aanvragen bij Vektis.

 • Pensioen

De pensioenregeling van het SPF is ook voor ongecontracteerde fysiotherapeuten geldig. Er wordt alleen onderscheid gemaakt tussen het werken in loondienst en het voeren van een eigen praktijk.

 

OVERIGE WET- EN REGELGEVING

Naast BIG en Kwaliteitsregister gelden de reguliere wetten en plichten, ook voor ongecontracteerde fysiotherapeuten. De belangrijkste wetgevingen waar fysiotherapeuten onder vallen zijn:

- Wet Bescherming Persoonsgegevens, de AVG-wetgeving.

- Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector & Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

- Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) *Presentatiebeschrijving NZa, informatieplicht over vergoeding en prestaties.

Werken zonder contract betekent niet dat je geen enkele verplichting meer hebt. Ook niet-gecontracteerde zorgaanbieders moeten bijvoorbeeld aan NZa-regelgeving en aan de richtlijnen van de beroepsvereniging (professionele standaard) voldoen.

 

CONTROLES DOOR ZORGVERZEKERAAR

De zorgverzekeraar kan controles uitvoeren omdat ze de betaalbaarheid van de zorg in de gaten moeten houden. Deze controles voeren ze uit als bijvoorbeeld declaraties opvallen. Ook bij fysiotherapeuten zonder contract kan gecontroleerd worden.

Echter: niet-gecontracteerde zorgaanbieders die declaraties bij hun patiënten indienen mogen zijn/haar gegevens alleen aan de patiënten verstrekken. In de wet is bepaald dat een fysiotherapeut deze gegevens niet aan de zorgverzekeraar mag verstrekken. Alleen als de patiënt de fysiotherapeut toestemming geeft om deze gegevens aan de zorgverzekeraar te verstrekken, mag de fysiotherapeut deze gegevens verstrekken. De toestemming van de verzekerde moet daarbij vrij gegeven zijn (er mag geen sprake zijn van dwang richting de verzekerde). Ook moet de verzekerde goed begrepen hebben waar hij/zij toestemming voor geeft en de omvang van de gegevens waarvoor de verzekerde toestemming geeft, moet afdoende zijn bepaald.

Voor meer informatie: zie deze website.

Aanvullende contracteisen van de zorgverzekeraar zoals de uitvraag Prem, behandelindex en verplicht percentage retour informatie en klanttevredenheid, gelden niet voor ongecontracteerde therapeuten. 

Als ongecontracteerde fysiotherapeut kun je uiteraard wel zelf kiezen voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek onder je patiënten.

 

DE WERELD BEWEEGT, BEWEEG JE MEE?

Speciaal voor fysiotherapeuten hebben wij twee praatplaten ontwikkeld. Hierop vind je informatie over maatschappelijke ontwikkelingen, samenwerkingsverbanden en hoe je een visie op de regio/wijk opstelt. Je kunt deze praatplaten bekijken door in te loggen en ze aan te klikken. Ze staan rechtsboven op deze pagina onder het kopje 'bestanden'.