kngf---selectie---lr--046--mcklin-fotografie.jpg
17 juli 2020

Stoppen als praktijkeigenaar

Een handige checklist als je van plan bent te stoppen met je praktijk.

Als eigenaar van een eigen praktijk stoppen, dat vraagt nogal wat voorbereiding. Zeker als je een praktijk overdraagt, het pand verkoopt en personeel in dienst hebt. Volg onderstaande checklist, zodat je geen stappen overslaat.

 

Oriënteren

 1. In geval van een woon/praktijkpand heb je de gevolgen voor de woonsituatie goed in beeld.
 2. Je hebt een adviseur geselecteerd voor de nodige ondersteuning.
 3. Je hebt de financiële consequenties voor nu en later goed in beeld o.b.v. een gewenste verkoopopbrengst van je praktijk.
 4. Je weet wat fiscaal het beste moment is om te stoppen. Het tijdstip en de methode van overdracht en de fiscale afhandeling van de stakingswinst zijn van grote invloed op het inkomen daarna. 
 5. Je hebt je verdiept in fiscale en juridische aspecten van een bedrijfsoverdracht. Een andere structuur kan soms voordeel opleveren. 
 6. In geval eigen personeel geinteresseerd is in een overname, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om minimaal 36 maanden voor daadwerkelijke overdracht met de voorbereiding te beginnen. 
 7. Je weet voor jezelf of je betrokken blijft bij je vak of dat je gaat genieten van je vrije tijd.

Alles afgerond? Dan is het tijd voor de volgende fase.

Voorbereiding

 1. Je hebt een handig tijdschema opgesteld
 2. Je hebt het praktijkprofiel gereed voor de mogelijke opvolger(s). Je kan een gespecialiseerde adviseur een praktijkanalyse laten maken.
 3. Je hebt de gevolgen van de wijziging praktijkhouder voor patiënten en relaties zoals huisartsen en specialisten in beeld.
 4. Je pand is getaxeerd voor verkoop en/of verhuur. Voeg eventuele onderhoudsrapporten toe.
 5. Je inventaris inclusief voorraad is getaxeerd en vastgelegd in een inventarislijst.
 6. Alle inkomsten en verplichtingen zijn waarheidsgetrouw in beeld gebracht voor een inschatting van de toekomstige winstgevendheid en goodwill.
 7. Je hebt alle samenwerkingspartners en je personeel geinformeerd over je plannen. Vergeet de ARBO-dienst niet.
 8. Contracten met zorgverzekeraars heb je, conform overeenkomst, tijdig opgezegd. Meestal is de opzegtermijn 3 maanden.
 9. Contracten zijn overigens in principe niet overdraagbaar aan je opvolger. Overleg met je opvolger en de zorgverzekeraars over de mogelijkheden.
 10. Kwaliteit en certificering zijn goed geborgd.
 11. Je administratie - inclusief verzekeringen-  is up-to-date voor de overdracht.

Alle stappen doorlopen, dan is het tijd voor de volgende fase.

Pand verkopen of verhuren

Het pand waarin je praktijk is gevestigd kan je verkopen of verhuren aan je opvolger(s). Vandaar dat dit extra aandacht verdient:

 1. Neem eventueel een verkopend makelaar in de hand.
 2. De overnamegesprekken zijn gestart. Je weet hoe je opvolger de overname wil financieren.
 3. Het voorlopige koopcontract is opgesteld. Let op het voorbehoud van financiering en technische keuring.
 4. Het pand is technisch gekeurd. 
 5. Bij verkoop moet je direct afrekenen met de fiscus over het verschil tussen de marktwaarde en de boekwaarde van het pand.
 6. Het pand is getaxeerd, zodat de bank weet wat de onderliggende waarde is.
 7. De overdracht van het pand heeft plaatsgevonden bij de notaris.

Behalve het pand zijn er nog een aantal belangrijke bezittingen waarover je wilt onderhandelen. Ga hiervoor naar de volgende stap.

Van onderhandelen naar contract

Het onderhandelen is een spannende fase. Zorg er voor dat alles goed in een contract wordt vastgelegd:

 1. Naast het pand (en inventaris) kan de praktijk zelf ook een waarde vertegenwoordigen. Deze goodwill heb je laten bepalen door een adviseur.
 2. Je hebt de onderhandelingen afgerond. De verkoopprijs is overeengekomen. 
 3. Je hebt de intentieverklaring laten opstellen door een jurist en ondertekend.
 4. Eventueel due dilligence-onderzoek (verificatie  van de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie en administratie) door opvolger heeft plaatsgevonden
 5. Je hebt de voorlopige overname overeenkomst door een deskundige of meerdere deskundigen (accountant, jurist etc.) laten opstellen en ondertekend.
 6. Je hebt de koopcontracten laten inschrijven bij het Kadaster door de notaris.

Je bent nu klaar voor de volgende stap.

Overdracht

Bij de overdracht van de praktijk zijn er nog een aantal formele zaken waar je op moet letten:

 1. Je hebt de datum van de overdracht vastgesteld. Na de overdrachtsdatum ben je formeel geen eigenaar meer.
 2. Je loopt op de overdrachtsdatum de inventarisatielijst door, inclusief de werking van apparatuur en aanwezige voorraden.
 3. Je hebt de patiënten geïnformeerd over de overdracht van hun dossiers.
 4. Je hebt alle contracten met leveranciers stopgezet of overgedragen aan je opvolger(s).
 5. De arbeidscontracten van het personeel zijn overgezet op naam van je opvolger(s).
 6. De overdracht heeft plaatsgevonden. Gefeliciteerd!

Uiteraard neem je even de tijd om dit te vieren (met de opvolgers?). Daarna verleen je nog wat nazorg. 

Nazorg

Nu je formeel geen eigenaar meer bent van een praktijk, zorg je nog voor de volgende zaken:

 1. Het is mogelijk dat er na overdracht nog nagekomen baten vrijkomen of dat er nog vorderingen openstaan. Controleer of je deze baten heeb ontvangen en vorderingen zijn betaald.
 2. Bij de Belastingdienst meld je je af als werkgever. Waarschijnlijk moet je eerst uw werknemers uit dienst melden.
 3. Bij de Belastingdienst meld je je af als ondernemer voor de inkomstenbelasting en de BTW.
 4. Je hebt bepaald of je BIG geregistreerd kunt en wilt blijven. Je moet dan wel voldoen aan de werkervaringseis van de Wet BIG bij herregistratie. 
 5. Als je toch nog (tijdelijk) als fysiotherapeut wilt werken, kan het zinvol zijn om je AGB-code te behouden.
 6. Alle verzekeringen die te maken hebben met de praktijk, zoals inboedel, opstal, glas, bedrijfsaansprakelijkheid enz heb je opgezegd. Let op! Je beroepsaansprakelijkheid wil je wellicht door laten lopen als je nog werkzaam wilt blijven als fysiotherapeut.
 7. Je hebt het pensioenfonds SPF geïnformeerd over de einde eigen deelname.
 8. Je hebt waarschijnlijk alle leveranciers opgezegd of overgedragen, maar misschien ben je er nog een vergeten. Bijv. waterschap of afvalverwerker.

Wil je betrokken blijven en op de hoogte blijven van ontwikkelingen in je vakgebied? Blijf dan lid van het KNGF. Je kan je lidmaatschap omzetten naar een Belangstellend lidmaatschap.