onderzoeksagenda-1.png
28 oktober 2020

WCF subsidie-call 2020/2021: ‘Zinnige en zuinige zorg’

Het Wetenschappelijke College Fysiotherapie (WCF) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) richt zich op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek voor de onderbouwing van het fysiotherapeutisch handelen in de dagelijkse praktijk, met als doel om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren.

Achtergrond

Om dit te bereiken stimuleert, initieert en financiert het WCF, in opdracht van het KNGF, wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op het invullen van de meest urgente kennishiaten voor de fysiotherapie. Deze kennishiaten zijn geformuleerd als onderzoeksvragen in de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’ . In de onderzoeksagenda zijn de onderzoeksvragen gebundeld binnen drie thema’s:

A.          Zinnige en zuinige zorg;
B.          Zorg op maat;
C.          Technologie in de zorg.

Deze call richt zich op thema A: Zinnige en zuinige zorg.

Doel van de call

Het WCF beoogt in calls voor onderzoeksvoorstellen aan te sluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen en wil dat met de gehonoreerde voorstellen relevante vraagstukken opgelost worden, zodat de fysiotherapeutische praktijk hiervan profiteert. De maatschappelijke speerpunten van het KNGF zijn benoemd in het Uitvoeringsplan visie 2025. Daarnaast vormt het systeemadvies een belangrijk kader om te komen tot betere toegang tot zorg en betere betaalbaarheid van zorg. De geprioriteerde vragen onder thema A: ‘Zinnige en zuinige zorg’ van de Onderzoeksagenda Fysiotherapie sluiten goed aan bij het uitvoeringsplan en het systeemadvies. Derhalve kunnen onderzoeksprojecten gericht op dit thema een waardevolle bijdrage leveren aan de realisatie van de beleidsdoelen van het KNGF.

Wat kan worden aangevraagd?

Voor deze call is een totaal budget van €337.500,- beschikbaar. Per onderzoeksvoorstel kan maximaal €168.750,- aangevraagd worden. De maximale duur van een project is vier jaar. Voorstellen beogen een antwoord te geven op één of meerdere onderzoeksvragen uit de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’. Het betreft de vragen 3, 4 en 5 van thema A: ‘Zinnige en zuinige zorg’:

 • Onderzoeksvraag 3

Welke bewezen effectieve fysiotherapeutische interventies moeten (beter) worden geïmplementeerd en welke bewezen ineffectieve fysiotherapeutische interventies moeten worden gedeïmplementeerd in de dagelijkse praktijk? (gericht op aandoeningen uit alle categorieën van bijlage 5 van de onderzoeksagenda).

Toelichting: In deze call kunnen aanvragen ingediend worden die implementatie beogen van bewezen effectieve interventies die onvoldoende worden toegepast, danwel bewezen niet-zinvolle interventies beogen te deïmplementeren.

 • Onderzoekvraag 4

Welke ‘core-outcome sets’ met voor de patiënt relevante, bij voorkeur generieke, cruciale uitkomstmaten en bijbehorende minimale klinisch relevante verbeteringen, moeten gebruikt worden in de dagelijkse fysiotherapiepraktijk? (uitsluitend gericht op aandoeningen uit categorieën 1 tot en met 4 van bijlage 5 van de onderzoeksagenda).

Toelichting: In deze call kunnen aanvragen ingediend worden die onderzoek doen naar de beste core-outcome set op een moment dat meerdere core-outcome sets beschikbaar zijn, danwel de ontwikkeling van een nieuwe core-outcome set wanneer deze nog niet beschikbaar is.

 • Onderzoeksvraag 5

Wat zijn de, bij voorkeur generieke, (diagnostische) criteria voor het starten en beëindigen van de fysiotherapeutische behandeling, in relatie tot andere zorgdisciplines? (uitsluitend gericht op aandoeningen uit categorieën 1 tot en met 4 van bijlage 5 van de onderzoeksagenda).

Wie kan aanvragen?

 • De hoofdaanvrager is een gepromoveerde fysiotherapeut (in bezit van een diploma fysiotherapie) die onderzoek doet in het domein van bewegend functioneren/fysiotherapie;
 • De hoofdaanvrager is verbonden aan een Nederlandse universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling die de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit onderschrijft.

Randvoorwaarden

Uitsluitend onderzoeksvoorstellen die voldoen aan alle hieronder beschreven inhoudelijke, organisatorische en financiële randvoorwaarden worden in behandeling genomen.

Inhoudelijke randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden

 • De hoofdaanvrager mag bij maximaal één ander onderzoeksvoorstel in deze call betrokken zijn (niet als hoofdaanvrager);
 • Minimaal één hoogleraar, UHD of lector in het domein bewegend functioneren/fysiotherapie, verbonden aan een Nederlandse universiteit of hogeschool, is betrokken bij het onderzoek als hoofd- of medeaanvrager;
 • Het onderzoeksproject start uiterlijk zes maanden na toekenning van de subsidie;
 • Het onderzoeksproject heeft een maximale duur van vier jaar;
 • Het onderzoeksproject dient in een samenwerkingsverband van tenminste twee Nederlandse universiteiten of hogescholen en tenminste één zorginstelling (bv. fysiotherapiepraktijk, revalidatiecentrum of ziekenhuis) uitgevoerd te worden;
 • Een akkoordverklaring - door ondertekening van het ingediende onderzoeksvoorstel - van zowel de bestuurlijk verantwoordelijke als de hoofdaanvrager is verplicht.

Financiële randvoorwaarden

 • Per onderzoeksproject kan een bedrag van maximaal €168.750,- aangevraagd worden. Dit betreft een kader en geen indicatie voor de gewenste hoogte. Alles wat u aanvraagt moet in verhouding tot het voorgestelde onderzoeksproject staan;
 • Voor (onderdelen van) het voorgestelde onderzoeksproject is geen andere financiering (als doublure) aangevraagd of reeds gehonoreerd;
 • Door de onderzoeksgroep is voor tenminste 10% eigen bijdrage (‘in kind’ of ‘in cash’) vanuit de universiteit, hogeschool of andere samenwerkingspartners opgenomen als cofinanciering ter aanvulling van de aangevraagde subsidiegelden;
 • Een matchingverklaring van de instelling over de eigen bijdrage is verplicht. Hierbij is van belang dat de instelling de bijdrage (‘in kind’ of ‘in cash’) expliciet aangeeft.

Overige voorwaarden

 • Alle publicaties voortkomend uit deze call dienen onmiddellijk (op het moment van publicatie) vrij toegankelijk te zijn (Open Access). Naast publicatie in een wetenschappelijke tijdschrift dient een samenvatting van het onderzoek aangeboden te worden ter publicatie in FysioPraxis;
 • Voor een optimale transparantie en controleerbaarheid moet het project voorafgaand aan een eventuele dataverzameling aangemeld worden en het volledige onderzoeksprotocol ge-upload worden in een erkend register (bv. Open Science Framework of Dataverse). In ditzelfde register dienen na afloop van het project de dataset en de syntaxen van de data-analyse te worden toegevoegd;
 • Het onderzoeksprotocol dient openbaar toegankelijk te zijn, eventueel met een embargo van maximaal 12 maanden, en de data dient conform de FAIR Principles beschikbaar te worden gesteld.

Beoordelingscriteria

Indien het onderzoeksvoorstel voldoet aan de genoemde inhoudelijke, organisatorische en financiële randvoorwaarden wordt het onderzoeksvoorstel in behandeling genomen en beoordeeld op de volgende criteria:

Kwaliteit

 • Doelstelling en vraagstelling: De doelstelling van het onderzoeksvoorstel moet resulteren in een concrete, heldere en toetsbare vraagstelling;
 • Reikwijdte: Het belang en de toegevoegde waarde van het onderwerp aan bestaande kennis of beroepspraktijk wordt ondersteund met een adequate onderbouwing;
 • Originaliteit: Een onderzoeksvoorstel mag geen doublure zijn van eerdere of lopende projecten, tenzij herhaling een toegevoegde waarde heeft doordat replicatie aantoonbaar gewenst is;
 • Plan van aanpak: Het plan van aanpak waarmee de beoogde vraagstelling wordt beantwoord, is helder en volledig. Het gekozen onderzoeksdesign is geschikt voor het beantwoorden van de vraagstelling;
 • Projectgroep: De projectgroep moet alle relevante expertise hebben en vertrouwd zijn met het specifieke onderzoeksgebied;
 • Haalbaarheid: Het wordt op overtuigende wijze aannemelijk gemaakt dat het doel van het onderzoeksvoorstel binnen de gestelde tijd wordt bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen. In het onderzoeksvoorstel moet aandacht zijn voor een risicoanalyse (bv. t.a.v. inclusie), inclusief de maatregelen die worden genomen om deze risico’s te beperken;
 • Toepasbaarheid en implementatie: Uit de projectbeschrijving blijkt duidelijk de waarde van het project voor concrete resultaten en/of producten gericht op de eventuele uit de resultaten voortvloeiende (de)implementatie in de fysiotherapiepraktijk;
 • Participatie: Eindgebruikers (bv. patiënten, fysiotherapeuten, verwijzers) zijn en worden aantoonbaar betrokken in de opzet en uitvoering van het onderzoeksproject. De aanvraag beschrijft duidelijk in welke fase van het project dit gebeurt en op welke wijze;
 • Datagebruik: In het onderzoeksvoorstel moet beschreven worden of en hoe gebruik wordt gemaakt van bestaande databestanden (al dan niet gedeeltelijk), of dat eigen nieuwe dataverzameling vereist is. Als een nieuwe dataverzameling wordt opgezet, geeft de aanvrager aan hoe de toegankelijkheid ervan na afloop wordt geregeld conform de FAIR Principles.

Relevantie

Beoordelingsprocedure

Het WCF kan besluiten een onderzoeksvoorstel niet in behandeling te nemen indien deze niet voldoet aan de randvoorwaarden. Alle aanvragen die voldoen aan de randvoorwaarden, worden door tenminste twee externe (internationale) referenten beoordeeld op relevantie én kwaliteit. De referentencommentaren resulteren in een voorlopige rangorde. De rapporten van de referenten worden geanonimiseerd verstuurd naar de hoofdaanvrager voor wederhoor. 

Het WCF komt op basis van het onderzoeksvoorstel, de referentencommentaren en het wederhoor tot een zelfstandig definitief oordeel over honorering of afwijzing.

Indicatief tijdpad

Call open

30 september 2020

Deadline indienen onderzoeksvoorstel

Vrijdag 11 december 2020, 12 uur

Ontvangst commentaar referenten

Eind januari 2021

Wederhoor op referentencommentaar

Medio februari 2021

Besluit toekenning en afwijzing

Medio maart 2021

Uiterlijke startdatum onderzoeksproject

6 maanden na toekenning subsidie

Onderzoeksvoorstel indienen?

Aanvragen kunnen uiterlijk tot vrijdag 11 december 2020, 12.00 uur ingediend worden via wcf@kngf.nl. Het aanvraagformulier moet volledig en in het Engels worden ingevuld en ondertekend door de hoofdaanvrager en de bestuurlijk verantwoordelijke. De call-tekst, aanvraagformulieren en algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de website van het WCF.

Contact

Bij vragen kun je contact opnemen per e-mail via WCF@kngf.nl of per telefoon met Rafaël Brouwer (dinsdag t/m vrijdag; tel: 033 479 11 16).