bas-veerman---zorginstituut.jpg
11 september 2023

‘Dit Kwaliteitskader kan straks als voorbeeld dienen voor andere zorgdomeinen’

Bas Veerman, projectleider bij Zorginstituut Nederland, vertelt in dit artikel meer over het Kwaliteitskader, het proces en de voortgang.

Zorginstituut Nederland werkt er namens de overheid aan dat iedereen in Nederland toegang heeft en blijft houden tot goede zorg. Bij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie (zie kader) bewaakt het Zorginstituut de voortgang.

Wat is onderscheidend bij dit kader/traject?  
‘Fysio- en oefentherapie is de eerste beroepsgroep die het kwaliteitskader opstelt onder de paraplu van passende zorg. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de specifieke behoefte van de patiënt, of de zorg op de juiste plek wordt geleverd en of de zorg over gezondheid gaat in plaats van ziekte. Ook samen beslissen is een belangrijk onderdeel. 

‘De betrokken partijen werden echt uitgedaagd om anders te denken. Dat maakt het een pittige maar ook een mooie case: dit kader kan straks als voorbeeld dienen voor andere zorgdomeinen. 

Medische zorg, ambulancezorg, spoedketenzorg, wijkverpleging en verpleeghuiszorg hebben al wel een kwaliteitskader maar nog niet volgens de principes van passende zorg.’ 

Hoe verloopt het proces?  
‘In ons advies Passende Aanspraak Fysio- en Oefentherapeutische Zorg (PAFOZ) beschrijven we een route die het mogelijk maakt om langs de principes van passende zorg een toekomstige aanspraak in de basisverzekering vorm te geven. We hebben hiervoor opdracht gekregen van de minister van VWS. Na het uitbrengen van ons advies hebben wij als Zorginstituut een meer informele rol ingenomen: we zijn met alle partijen in gesprek gegaan om zo het onderlinge vertrouwen te vergroten. Een belangrijk aspect hierbij was het steeds benadrukken van het gezamenlijke doel, namelijk de toegankelijkheid van fysio- en oefentherapie verbeteren. 

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt met als resultaat dat er nu het Kwaliteitskader ligt waar alle partijen mee akkoord zijn. Iedere partij is inmiddels overtuigd van het belang en de waarde van zo’n kader voor de beroepsgroep, patiënten en zorgverzekeraars.  De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut, een onafhankelijke raad van deskundigen op het gebied van kwaliteit van zorg, gaat het kader beoordelen. Een belangrijke stap is om de vertaalslag te maken naar een document dat voor iedereen, en dan name de fysio- en oefentherapeuten, werkbaar is. Dat zal ook voor een groot deel gaan bijdragen aan het succes van het Kwaliteitskader.’ 

Wat denk je dat er met de voortgang gebeurt nu het kabinet is gevallen? 
‘Dit heeft geen invloed op de inhoud van het Kwaliteitskader, wel op het PAFOZ-traject. Als Zorginstituut werken we toe naar ons eindadvies. Hiervoor moeten drie randvoorwaarden zijn vervuld waarvan het Kwaliteitskader er één is. VWS heeft in juni aangegeven dat het traject niet is opgenomen in het coalitieakkoord. Dat houdt in dat er geen financiële middelen zijn om de kosten voor de uitvoering van het advies geheel af te dekken. Wij moeten nu komen met scenario’s. Welke onderdelen kunnen bijvoorbeeld worden uitgevoerd als er toch geld wordt vrijgemaakt, maar minder?  

De val van het kabinet biedt mijns inziens kansen, namelijk dat het traject wél in het aankomende coalitieakkoord komt te staan.’ 

 

Over het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie  
De afgelopen maanden hebben diverse zorgpartijen gewerkt aan het Kwaliteitskader Fysiotherapie en Oefentherapie. In dit kader staat beschreven wat onder goede fysio- en oefentherapie wordt verstaan en wat patiënten mogen verwachten. Ook zijn afspraken vastgelegd over hoe fysio- en oefentherapeuten deze zorg evalueren en borgen, met elkaar en samen met de patiënt. Daarnaast biedt het Kwaliteitskader een overzicht van ontwikkelpunten waar we als beroepsgroepen meer over willen leren en verbeteren. De ontwikkeling van het kwaliteitskader maakt onderdeel uit van een adviestraject dat moet leiden tot betere toegang tot fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg. Hier lees je meer over het Kwaliteitskader