kngf---selectie---lr--031--mcklin-fotografie.jpg
09 januari 2023

Jouw mening via het Consilium

Het Consilium is de raad die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het KNGF-bestuur.

Waarom het Consilium?
Het Consilium draagt bij aan het realiseren/uitwerken van de missie van het KNGF en heeft als doel het 'geweten' van de vereniging te zijn en tegelijkertijd 'critical friend' van het bestuur. Vanuit het perspectief van de leden (in alle diversiteit), en gericht op de toekomst.

Wat doet het Consilium?
Het Consilium is een autonoom en onafhankelijk adviesorgaan van het KNGF. Het Consilium adviseert het bestuur over de hoofdlijnen van (ontwikkeling van) beleid, strategische doelen, de verantwoording van dat (financieel) beleid en realisatie van die doelen naar de leden.

Het Consilium adviseert het bestuur op vaste momenten in de beleidscyclus, momenten die gekoppeld zijn aan de Algemene Ledenvergaderingen, zoals vastgelegd in de statuten, gevraagd door het bestuur of ongevraagd als actualiteit of geconstateerde ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Het belang van het vak fysiotherapie in brede zin en van de leden van het KNGF, zijn het uitgangspunt voor het advies van het Consilium. Het Consilium preludeert, signaleert, monitort en reflecteert.

Hoe doet het Consilium dat?
Het Consilium geeft adviezen die zijn gebaseerd op consensus binnen de eigen kring. Daarbij komen verschillende perspectieven. We maken een goed afgewogen advies, waarbij het algemene belang van de fysiotherapie altijd voorop staat. Algemene beroepsinhoudelijke en sociaaleconomische belangen van de beroepsgroep zijn altijd uitgangspunt voor de advisering.

Welke randvoorwaarden gelden voor een goed functionerend Consilium?
De leden van het Consilium zijn goed en tijdig geïnformeerd en worden geïnformeerd over belangrijke actualiteiten binnen de vereniging en het daarbij behorende beleid. Dit is een belangrijke taak voor het bestuur en de werkorganisatie van het KNGF. Zo kan het Consilium optimaal functioneren. Maar de leden van het Consilium hebben natuurlijk ook zelf tot taak ervoor te zorgen goed geïnformeerd te zijn.

De leden van het Consilium werken onafhankelijk en autonoom. Zij functioneren op basis van vertrouwen en in een voor iedereen veilige samenwerking. Daarvoor zijn betekenisvolle en relevante gesprekken met het bestuur op een redelijk abstractieniveau en met een zekere mate van continuïteit nodig.

De leden van het Consilium

  • John Bos
  • Robert van Cingel
  • Maaike Hof
  • Frits Oosterveld 
  • Davy Paap
  • Marc Rietberg
  • Liselot Schiphorst
  • Romy Toussaint
  • Nienke de Vries
  • Peter Weerman

Contact 
Leden kunnen contact opnemen met het Consilium om aandacht te vragen voor een onderwerp door een mail te sturen naar: [email protected]