kngf---selectie---lr--016--mcklin-fotografie.jpg
18 september 2021

Wet medezeggenschap cliënten zorgsector 

Sinds 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorgsector (Wmcz 2018) in werking. Fysiotherapiepraktijken waar 26 of meer natuurlijke personen structureel zorg verlenen, zijn verplicht een cliëntenraad te hebben. 

Stappenplan 

Valt jouw praktijk onder deze regeling? We maakten voor onze leden met een Compleet lidmaatschap een stappenplan hoe een cliëntenraad op te zetten. In 14 stappen beschrijven we hoe je dit doet: 

 • Stap 1 – Werkgroep 

 • Stap 2 – Advies 

 • Stap 3 – Visie 

 • Stap 4 – Samenstelling 

 • Stap 5 – Profielschets 

 • Stap 6 – Selectieprocedure 

 • Stap 7 – Middelen 

 • Stap 8 – Zoek kandidaten 

 • Stap 9 – Benoeming leden 

 • Stap 10 – Bekendmaking 

 • Stap 11 – Deskundigheidsbevordering 

 • Stap 12 – Werkplan 

 • Stap 13 –Medezeggenschapsregeling 

 • Stap 14 – Huishoudelijk reglement 

Het stappenplan, de model medezeggenschapsregeling en de handreiking budget en vergoeding zijn door het KNGF opgesteld in samenwerking met de andere koepelorganisaties in de eerste lijn – LHV, InEen, KNMT, en ANT - en met de koepelorganisaties van cliëntenraden LSR en NCZ. Een ander onderdeel van de Wmcz is dat de fysiotherapiepraktijk en de cliëntenraad over een commissie van vertrouwenslieden moeten beschikken.

Commissie van vertrouwenslieden

Met terugwerkende kracht hebben InEen, LHV, KNGF en KNMT zich per 1 januari 2021, als eerstelijnsconsortium, aangesloten bij de brancheorganisaties en organisaties van cliëntenraden die de LCvV in stand houden.

Heb je als fysiotherapeut een lidmaatschap Vrijgevestigd Compleet en een praktijk met 26 medewerkers of meer? Dan kun je in jouw medezeggenschapsreglement opnemen dat geschillen over de uitvoering van de Wmcz 2018 aan de LCvV kunnen worden voorgelegd. De kosten voor een medezeggenschapsgeschil worden gedragen door de brancheorganisaties. Zelf betaal je in voorkomend geval een eigen bijdrage.

Bekijk de website LCvV voor meer informatie.