kngf---selectie---lr--009--mcklin-fotografie.jpg
20 februari 2024

Klachtenregeling en de geschillencommissie (Wkkgz)

De Wkkgz verplicht alle zorgaanbieders om een laagdrempelige regeling te hebben voor de afhandeling van klachten.

Klachtenregeling

Elke zorgverlener is vanuit de Wkkgz verplicht om te zorgen voor een laagdrempelige klachten- en geschillenregeling voor patiënten. Lees hier hoe je je kunt aansluiten bij de Klachten- en Geschillenregeling Fysiotherapie.

Als fysiotherapeut doe je best om goede zorg te leveren. Toch kan het soms voorkomen je patiënt niet tevreden is. Wanneer jullie er samen niet uitkomen dan kan de patiënt een klacht indienen bij de klachtenregeling en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen. De klachtenfunctionaris bemiddelt tussen jou en de patiënt met de bedoeling om samen tot een oplossing te komen.

De klachtbehandeling wordt afgesloten met een schriftelijke verklaring van jou als fysiotherapeut waarin je uitlegt tot welke conclusies de klacht heeft geleid, welke afspraken er zijn gemaakt of welke maatregelen er worden genomen en op welke termijn. In de meeste gevallen komen vinden fysiotherapeuten en klagers samen een oplossing voor de klacht.

Er is een wettelijke termijn voor het afhandelen van klachten. Deze beloopt zes weken vanaf het moment van de registratie van de klacht. Deze termijn kan eventueel op verzoek van de fysiotherapeut met vier weken worden verlengd als dit nodig is voor een zorgvuldige uitvoering van het onderzoek. Dit moet je de patiënt en de klachtenfunctionaris schriftelijk laten weten.

In het Reglement klachtenregeling-fysiotherapie kun je verder lezen hoe een en ander in z’n werk gaat.

Geschillencommissie

Als de afhandeling van de klacht met bemiddeling van de klachtenfunctionaris voor de patiënt niet tot een acceptabele oplossing leidt, dan kan deze er voor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt het een geschil. De geschillencommissie bepaalt of het geschil in behandeling wordt genomen. Bij de geschillencommissie kan ook gevraagd worden om een vergoeding van de schade (tot maximaal €25.000) die de patiënt zegt te hebben geleden door het handelen van de fysiotherapeut. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak, dat betekent dat het geschil in de regel  niet meer inhoudelijk aan een andere instantie, bijvoorbeeld de rechter, kan worden voorgelegd.

Meer informatie over de procedure bij de geschillencommissie kan je hier lezen. Het reglement vind je hier.

Tijdens de gehele procedure kan je het geschil nog onderling oplossen met de patiënt. Dit kan tot en met de zitting. De secretaris van de Geschillencommissie kan daarbij helpen en een bijeenkomst plannen. Komen  jullie er alsnog uit? Dan worden de afspraken vastgelegd en wordt de behandeling van het geschil bij de Geschillencommissie gestaakt.

De Geschillencommissie Fysiotherapie streeft naar een efficiënte behandeling van het geschil. Dat vergt snelle acties van de Geschillencommissie, maar ook snelle acties van jou en de patiënt. Gemiddeld duurt de behandeling van een geschil zes maanden.

De beslissingen van de Geschillencommissie kun je hier lezen.