28 maart 2024

Verslag ALV 27 maart

Lodi Hennink nieuwe voorzitter - Kwaliteitskader afgestemd - Motie van wantrouwen tegen bestuur.

De Algemene Ledenvergadering van het KNGF stond voornamelijk in het teken van het veelbesproken Kwaliteitskader. Ongeveer 40 leden waren fysiek aanwezig in Amersfoort en een kleine 700 leden nam online deel. Bestuurslid Marloes Meurs opende de vergadering als voorzitter van deze ALV omdat oud-voorzitter Guido van Woerkom per 1 maart jl. was afgetreden. Otwin van Dijk was deze avond de gespreksleider.

Lodi Hennink werd als nieuwe voorzitter voorgedragen door de Benoemingsadviescommissie. Hij werd met meerderheid van stemmen en onder applaus door de leden aangesteld. Hennink toonde zich verheugd over zijn nieuwe rol en positie en stelde zich in een kort interview met Otwin van Dijk voor. Kijk ook naar de video voor de reactie van Lodi Hennink op deze ALV en benoeming.

Bij het agendapunt Kwaliteitskader nam bestuurslid Ellen Toet als eerste het woord. Zij legde uit waarom het bestuur het Kwaliteitskader voor een tweede keer in stemming bracht. Ten eerste omdat nu een gedetailleerder uitvoeringsplan was toegevoegd. Ten tweede omdat het bestuur het aannemen van het Kwaliteitskader van wezenlijk belang voor de toekomst van de fysiotherapie acht. En inmiddels zeggen Zorgverzekeraars toe de uitvoering financieel te ondersteunen.  Zij zei daarbij dat deze beslissing voor het bestuur een groot dilemma was, omdat het Kwaliteitskader eerder door de leden was afgewezen.

Drie leden vroegen spreektijd aan bij het in stemming brengen van het Kwaliteitskader. In hun betoog onderstreepten zij hun tegenstand tegen het Kwaliteitskader, onder andere omdat nu eerst sprake moet zijn van tariefreparatie alvorens leden nog concessies willen doen en dat bij leden en de beroepsgroep ‘de rek eruit is’. Ook werd verslag gedaan van de uitkomsten van een WOO-verzoek tot openbaarmaking van alle stukken omtrent het Kwaliteitskader die het Zorginstituut in bezit had.

De hierop volgende stemming wees uit dat de leden alsnog en ten tweeden male het Kwaliteitskader afwijzen (2122 stemmen voor en 2763 stemmen tegen). Het bestuur zegde toe deze uitslag uiteraard te respecteren en dit met partijen te zullen bespreken. 

Als laatste werd de motie van wantrouwen tegen het bestuur besproken en toegelicht door de indiener. Vervolgens reageerde bestuurslid Linda van Heusden namens het bestuur. Zij vermeldde dat de motie de bestuursleden persoonlijk raakte. Zij weersprak een zevental feitelijke onjuistheden in de ingediende motie.

De reglementen schrijven voor dat in eerste instantie moet worden gestemd over de vraag of zo’n motie behandeld mag worden. De leden bepaalden per stemming dat deze motie daadwerkelijk behandeld moet gaan worden. Daarop verdaagde de voorzitter de vergadering. De motie van wantrouwen tegen de bestuursleden heeft grote impact voor de vereniging. Daarom moeten alle leden hier kennis van kunnen nemen en zich kunnen uitspreken. Het is belangrijk dat leden zich moeten kunnen voorbereiden op deze motie en zich zelf een mening kunnen vormen. In de week van 6 mei zal het vervolg van deze vergadering worden gepland en dan kan iedereen stemmen.

Kijk naar de reactie van de nieuwe voorzitter op de ALV: