headerafbeelding-website.jpg
21 maart 2024

Kamerdebat over arbeidsmarktbeleid in de zorg

Deze maand debatteerde de vaste commissie voor VWS met de VWS-ministers Helder en Dijkstra over het arbeidsmarktbeleid in de zorg.

In het debat kwamen diverse onderwerpen aan de orde, zoals de werkdruk door onnodige regels, de teruglopende instroom in de opleidingen en de toenemende uitstroom van zorgverleners, en de achterblijvende inkomens in delen van de zorg, zoals de fysiotherapeuten in de eerste lijn. Het KNGF heeft samen met de sociale partners in de fysiotherapie (FDV en WVF) vooraf een brief aan de Kamerleden gestuurd over het gebrek aan toekomstperspectief binnen de eerstelijns fysiotherapie in relatie tot het nog altijd ontbreken van een cao.

Versterking van de eerste lijn

NSC-Kamerlid Joseph bepleitte de noodzaak van preventie en de versterking van de nulde- en eerstelijnszorg. Alleen zo blijft volgens haar de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar. Daarbij refereerde ze ook aan de signalen en oplossingsrichtingen vanuit onder anderen KNGF, FDV en WVF om de instroom in de opleidingen te verbeteren en de uitstroom van fysiotherapeuten te verminderen. Ze vroeg de minister hoe ze eraan gaat bijdragen dat de instroom de komende tijd voldoende is om de uitstroom door bijvoorbeeld pensionering te compenseren.

Minister Helder wees op diverse maatregelen om opleidingen te ondersteuning bij de begeleiding van studenten en stagiairs, om ervoor te zorgen dat ze niet tijdens de stage al afhaken. En dat geldt volgens haar ook voor medewerkers die als starter beginnen. De Subsidieregeling stageplaatsen zorg II voor de opleidingen is daarvoor bedoeld en bedraagt voor het lopende studiejaar 122 miljoen.

Aantrekkelijke opleidingen en salariskloof

Ook VVD-Kamerlid Tielen vroeg aandacht voor een hogere instroom door aantrekkelijkere opleidingen. Ze vindt dat het voor jonge studenten veel aantrekkelijker moet zijn om een zorgopleiding te doen en een loopbaan te maken van de zorg. Daarbij wees ze er ook op dat de uitstroom na een paar jaar werken in de zorg is te hoog is. SP-Kamerlid Dobbe wees erop dat er bij een deel van de zorgverleners sprake is van een salariskloof waardoor ze niet kunnen rondkomen. Ze noemde daarbij de te krappe tarieven als één van de oorzaken. En ze wilde weten wat de minister daaraan gaat doen.

Minister Helder benadrukte opnieuw dat ze niet gaat over de cao’s en de verdeling van de beschikbare loonruimte daarbinnen. Wel zei ze toe dit probleem onder de aandacht te brengen in het bestuurlijk overleg over de arbeidsmarkt met werkgevers in de zorg. Wat betreft de tarieven verwees de minister naar de rol van de NZa met betrekking tot de kostenonderzoeken en het vaststellen van de maximumtarieven in een deel van de zorg. Met betrekking tot de opleidingen wees de minister op een subsidie voor de tekortsectoren, zoals de zorg, om de instroom te verhogen en de uitval te verminderen.

Vorige week dienden Kamerleden moties over o.a. regeldrukvermindering in naar aanleiding van het debat met de ministers Helder en Dijkstra. Over deze moties is afgelopen dinsdag gestemd. Een motie van D66-Kamerleden Synhaeve en Paulusma en een motie van de Kamerleden Joseph (NSC) en Van der Plas (BBB) over de aanpak van administratieve lasten en regeldruk in de zorg kregen een meerderheid.