tweede-kamer-2.jpg
11 juni 2024

Minister informeert Tweede Kamer over vervolg Kwaliteitskader

Afgelopen vrijdag heeft minister Dijkstra (Medische Zorg) de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van het traject ‘Naar een passende aanspraak fysiotherapie en oefentherapie’ (PAFOZ).

Kern van deze brief is dat de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut gaat verkennen of doorzettingsmacht ingezet moet worden om opname van het Kwaliteitskader in het Register mogelijk te maken.

Zoals bekend hebben de leden van het KNGF tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 27 maart jl. het Kwaliteitskader in meerderheid verworpen. Daardoor is afwijzing van het Kwaliteitskader ook het standpunt van het KNGF-bestuur.

Het KNGF heeft de bij dit traject betrokken partijen (ministerie van VWS, Zorginstituut, SKF, VvOCM, Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland) direct na de ALV geïnformeerd over de afwijzing.

Hierdoor was het Zorginstituut aan zet om in overleg met VWS te bepalen wat het standpunt van het KNGF betekent voor het totale traject. Immers, het Kwaliteitskader is onderdeel van het PAFOZ-traject en is opgenomen op de meerjarenagenda van het Zorginstituut met daaraan gekoppeld een aantal standaard procedures.

Probleemanalyse door Kwaliteitsraad Zorginstituut

In de brief van de minister aan de Tweede Kamer staat dat is besloten dat de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut de komende periode een probleemanalyse gaat uitvoeren, waarbij eerst wordt onderzocht of er binnen onze beroepsgroep draagvlak is om het Kwaliteitskader alsnog gezamenlijk aan het Register aan te bieden. Het KNGF verwacht dat dit onderzoek primair onder fysiotherapeuten in het werkveld zal plaatsvinden.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut, volgt dan eventueel de beslissing door het Zorginstituut of zij zal overgaan tot het inzetten van haar doorzettingsmacht, wat betekent dat de Kwaliteitsraad de regie over het Kwaliteitskader krijgt en het Kwaliteitskader aanbiedt bij het Register.

De minister kondigt in haar brief aan dat het KNGF bij het verdere proces betrokken zal zijn.

Uiteraard blijft het KNGF daarbij het standpunt van de ALV uitdragen, tenzij wij van onze leden een andere opdracht krijgen.