23 mei 2024

Verlaging vergoeding ongecontracteerde zorg

In de Fysio E-nieuws van afgelopen dinsdag (21/5) stond een klein berichtje over een wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat vergoedingen voor zorg van ongecontracteerde zorgverleners worden verlaagd. De minister wil hiermee stimuleren dat patiënten zoveel mogelijk gebruik maken van gecontracteerde zorg. Dit vraagt om een toelichting, ook omdat leden daar vragen over stellen.

Het KNGF is voorstander van contracteren, aangezien dit één van de fundamenten van ons zorgstelsel is. Echter, er dient daarbij wel een balans te zijn tussen waardering en belasting. Omdat die balans er niet is, kiest een aantal praktijken voor het niet tekenen van contracten met zorgverzekeraars. Ook vanwege onvrede over de inhoud daarvan. Het KNGF ondersteunt daarom al haar leden in het maken van afwegingen om te komen tot een keuze die het beste past bij de situatie van hun eigen praktijk.

Om die reden heeft het KNGF (samen met o.a. de LHV) vorig jaar al een brief aan de minister van VWS gestuurd, waarin onze bezwaren tegen dit wetsvoorstel zijn verwoord.

Het nu naar de Tweede Kamer gestuurde wetsvoorstel is in de eerste plaats van toepassing op de wijkverpleging en delen van de geestelijke gezondheidszorg. Echter, de minister stelt in een toelichting dat de verlaging van vergoedingen voor ongecontracteerde zorg ook in andere sectoren kan gaan gelden. Dit als het aandeel niet-gecontracteerde zorg zo groot wordt dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid van de desbetreffende vorm van zorg. Met andere woorden: de wet kan ook op fysiotherapie van toepassing worden als er te veel praktijken ongecontracteerd gaan werken. De minister stelt dat per sector wordt gemonitord of het aantal ongecontracteerde zorgverleners (niet te veel) toeneemt.

Zoals in de reactie van het KNGF op dit wetsvoorstel ook te lezen is, bevat deze wet geen instrumenten om contractering te bevorderen. In tegendeel, het geeft zorgverzekeraars alleen maar meer mogelijkheden om niet-gecontracteerde zorg onaantrekkelijk of zelfs onmogelijk te maken. Het KNGF verzet zich dan ook tegen de invoering van deze wet en zal met die boodschap de leden van de Tweede Kamer informeren.

Bron: Skipr