stemmen-1.jpg
31 oktober 2023

Veel aandacht voor fysiotherapie in verkiezingsprogramma’s

Op 22 november kan Nederland weer naar de stembus voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen.

De afgelopen tijd is in diverse mediaberichten aangegeven dat kiezers de zorg een belangrijk onderwerp vinden bij het bepalen van hun stem. Het KNGF heeft daarom van alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten op een rij gezet wat ze zeggen over fysiotherapie.

Negen partijen zeggen iets over fysiotherapie

Fysiotherapie of fysiotherapeuten worden in een flink aantal verkiezingsprogramma’s letterlijk benoemd, namelijk door BBB, ChristenUnie, DENK, D66, GroenLinks-PvdA, JA21, NSC, PvdD en SP. Van alle partijen spant de BBB daarbij de kroon. Het gaat hier dus om politieke partijen over de volle breedte van het politieke spectrum. Onder deze partijen bevindt zich een aantal potentiële coalitiepartijen, wat een goede uitgangspositie biedt voor aandacht voor de fysiotherapie in een volgend regeerakkoord. Het lijkt erop dat onze inzet in de afgelopen maanden via media en lobbyactiviteiten op het vergroten van de aandacht voor de rol van fysiotherapie binnen de zorg en het tijdig aanleveren van het position paper bij de programmacommissies zijn vruchten heeft afgeworpen. Meestal wordt over fysiotherapie gesproken in relatie tot onderwerpen als de toegankelijkheid van de zorg, zorgmijding, zorgverzekering en de organisatie van de eerstelijnszorg. Ook bij partijen waar fysiotherapie niet letterlijk wordt genoemd, staan er voldoende aanknopingspunten in het verkiezingsprogramma om na de verkiezingen aandacht te vragen voor versterking van de rol en positie van fysiotherapie binnen het zorgstelsel.

Hieronder een overzicht van alle teksten uit de verschillende verkiezingsprogramma’s waarin fysiotherapie wordt genoemd.

BBB

BBB pleit voor terugkeer van mondzorg en meer fysiotherapie in het basispakket. […] Fysiotherapie kan dure ziekenhuisbehandelingen voorkomen en 30% van de huisartsbezoeken verminderen. Het eigen risico ontmoedigt de keuze voor de inzet van fysiotherapie en deze zorgmijding leidt tot hogere zorgkosten in de toekomst.

We verbinden de wereld van zorg en sport: door samenwerking tussen medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten en beweegprofessionals, zoals bijvoorbeeld in het beweeghuis in Limburg, of de beweegmakelaars in Deventer.

ChristenUnie

Ook wordt voldoende ruimte gereserveerd voor breed maatschappelijk vastgoed, zoals praktijken voor huisartsen, verloskundigen of fysiotherapie, maatschappelijke opvang en -hulpverlening.

DENK

Wij willen het afschalen van het verzekeringspakket stoppen. Mondzorg komt in het basispakket. Dat geldt ook voor tandheelkundige controles en fysiotherapie.

D66

Om de eerstelijn toekomstbestendig te houden wordt de ‘poortwachtersfunctie’ (direct toegankelijk voor een patiënt en doorverwijzen naar de tweedelijn) uitgebreid naar andere eerstelijnszorgverleners, zoals apothekers en fysiotherapeuten.

GroenLinks-PvdA

Mondzorg, fysiotherapie en andere vormen van noodzakelijke zorg brengen we stapsgewijs terug in het basispakket zodat iedereen daar weer toegang toe heeft.

JA21

Elke zorgaanbieder (huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, etc) moet op dit moment onderhandelen met alle zorgverzekeraars om gecontracteerd te kunnen worden (vaak “take it or leave it”).

NSC

Wij willen de groeiende greep van commerciële investeerders op huisartsenpraktijken, tandartspraktijken, apotheken, verpleeghuizen, fysiotherapieketens en privéklinieken terugdringen.

PvdD

Het ziekenfonds komt terug met een uitgebreide dekking, ook voor mondzorg, fysiotherapie en (definitieve) anticonceptie.

SP

Ook de tandarts, de ggz en de fysiotherapie worden voortaan helemaal vergoed.


Zorgverzekeringsstelsel en pakketbeheer

Afgezien van de vraag of fysiotherapie weer (meer) verzekerd moet worden vanuit het basispakket, besteden vrijwel alle programma’s in meer of mindere mate aandacht aan de omvang en samenstelling van de zorgverzekering en hoe het stelsel werkt. Ook zijn er partijen die wat dieper ingaan op (elementen van) het pakketbeheer binnen het zorgverzekeringsstelsel. Hieronder de teksten die op dit thema betrekking hebben. Daarbij hebben we de teksten over manier waarop fysiotherapie is verzekerd niet herhaald.

BBB

Het basispakket moet ‘zinnige zorg’ bevatten. Zorg waarvan wetenschappelijk onderzocht is dat deze niet werkt voor een bepaalde aandoening of ziekte, moet voor die aandoening of ziekte zo snel mogelijk uit het zorgpakket. Het pakket dient snel getoetst te worden aan wetenschap en praktijk.

BIJ1

We zetten een Nationaal Zorgfonds op dat de zorgverzekeraars gaat vervangen. Het Nationaal Zorgfonds gaat alle zorg en tandheelkunde dekken. Om dit te kunnen betalen, heffen we progressieve belastingen. De premies en eigen bijdragen worden afgeschaft.

CDA

Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici willen vooral naast patiënten staan. Zij willen tijd hebben om voor- en nadelen van behandelingen goed te kunnen bespreken. Ze willen die werkwijze kiezen die het beste is voor patiënten en daarbij van elkaar leren. Zij kiezen voor passende zorg. Maar juist degenen die hierin vooropgaan, lopen risico’s. Vooral het risico minder omzet te maken dan de anderen. Minder doen, betekent minder omzet. Dat wil het CDA omkeren door de passende zorg en de manier van werken van de koplopers zichtbaar te maken als voorbeeld. Ook willen wij dat contracten met de zorgaanbieders zo worden vormgegeven dat passende zorg wordt beloond.

CU

In de Zorgverzekeringswet blijven keuzemogelijkheden (zoals identiteitsgebonden zorg) overeind, maar zorgverzekeraars worden niet langer verplicht om ongecontracteerde zorgaanbieders te vergoeden die niet bereid zijn tot samen werking en solidariteit. Kleinere zorgaanbieders moeten zich kunnen verenigen om makkelijker samen een contract af te sluiten met de zorgverzekeraars.

 

Van teveel medische behandelingen staat niet vast of ze effectief zijn en voor wie. Het Zorginstituut krijgt meer instrumenten om dit te sturen zodat de juiste zorg in het zorgverzekeringspakket zit. Er komt meer ruimte om zorg die op lange termijn bijdraagt aan de gezondheid en aan de houdbaarheid van zorg (bijvoorbeeld preventieve interventies) in het pakket op te nemen.

DENK

Wij willen het afschalen van het verzekeringspakket stoppen. Mondzorg komt in het basispakket. Dat geldt ook voor tandheelkundige controles en fysiotherapie.

D66

Zorg die niet langer voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk wordt niet meer vergoed. Zo komen we tot een beter, effectiever basispakket. Daarbij bieden we zorgverzekeraars meer mogelijkheden te sturen op zinnige zorg bij de zorginkoop vooraf en bij de vergoeding achteraf.

Om onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van behandelingen te verbeteren, worden deze gegevens beter gestandaardiseerd en breder toegankelijk voor onderzoekers. We breiden het Zorginstituut uit, zodat het jaarlijks meer specifieke behandelingen kan toetsen op (kosten)effectiviteit en daar transparant over is. De politiek moet die rol van het Zorginstituut bewaken en versterken. Naast (kosten)effectiviteit wordt voor pakketbeheer ook gekeken naar duurzaamheid en (marginale) impact op milieu.

GroenLinks-PvdA

We schaffen het eigen risico stapsgewijs af. Het vrijwillig eigen risico verdwijnt helemaal. De nominale zorgpremie wordt verlaagd voor iedereen, zodat we ook de zorgtoeslag kunnen afschaffen. Mondzorg, fysiotherapie en andere vormen van noodzakelijke zorg brengen we stapsgewijs terug in het basispakket zodat iedereen daar weer toegang toe heeft. De eigen bijdrage voor kraamzorg of een poliklinische bevalling schaffen we af. Zo krijgt elk kind, arm of rijk, dezelfde kans op een goede start. Zorg waarvan zorgverleners zeggen dat het niet werkt, halen we uit het pakket.

JA21

JA21 wil dat ziekenhuizen gestuurd worden op het leveren van noodzakelijke zorg op basis van zorguitkomsten. Overbodige behandelingen of  doorbehandelen zonder meerwaarde moeten worden geschrapt. In het verlengde daarvan onderschrijft JA21 het concept van uitkomstgerichte zorg uit het Integraal Zorg Akkoord. Wij noemen dat ruimte voor eigen regie. JA21 is daarbij van mening dat een uitkomstenbeloning op een eenvoudig, weinig bureaucratisch systeem gebaseerd moet zijn.

Middelen die bewezen hebben dat ze op termijn grote maatschappelijke kosten voorkomen, moeten weer in het pakket worden opgenomen (voorbeelden zijn vitamine-D en vaccinaties zoals tegen gordelroos).

NSC

Een jaarlijkse controle door de tandarts komt weer in het basispakket. Bezien wordt of de maximumtandartstarieven verlaagd kunnen worden. We zoeken een manier om de toegang tot anticonceptie drempelloos te maken. De eigen bijdrage voor kraamzorg wordt afgeschaft. Daarnaast wordt bekeken welke niet-bewezen zorg uit het basispakket gehaald kan worden.

PvdD

Het zorgstelsel en de bijbehorende vergoedingen van verzekeraars zijn te veel gericht op operatie, behandeling en medicatie. Uitgaven voor of kosten van preventie – zoals de diëtist, verslavingszorg en hulp bij stoppen met roken – blijven in het basispakket en worden volledig vergoed. Zorgverzekeraars gaan meer preventiemaatregelen vergoeden: we richten het zorgsysteem beter in op hulp en begeleiding om de eigen gezondheid te versterken.

PVV

Tandarts in basispakket

SGP

Het basispakket wordt beter onderbouwd. Daarvoor is permanent onderzoek nodig naar welke behandelingen, geneesmiddelen en technologieën meerwaarde hebben voor de patiënt en tegen welke kosten.

SP

We bezuinigen niet op de zorg, omdat hierdoor de rekening wordt verschoven naar patiënten en zorgbehoevenden. We maken de zorg wel betaalbaar, door de rekening eerlijker te verdelen. Het eigen risico gaat naar nul. Er komt een Nationaal Zorgfonds, waardoor de huidige wildgroei aan zorgpolissen en zorgverzekeraars overbodig wordt. Ook de tandarts, de ggz en de fysiotherapie worden voortaan helemaal vergoed. De zorgpremies maken we inkomensafhankelijk, mensen met een lager en middeninkomen profiteren hiervan. De zorgtoeslag wordt hiermee overbodig. We stoppen met alle nutteloze bureaucratie en concurrentie.

Volt

Preventieve en acute mondzorg brengen we terug in het basispakket. Dit doen we vanuit gelijkwaardige toegang tot goede zorg en omdat de gezondheidskosten bij een slecht onderhouden gebit vele malen hoger zijn dan de kosten voor preventie.

VVD

Mensen moeten erop kunnen rekenen dat in het verzekerde pakket zorg zit die nodig is om te verzekeren en die werkt. Het hele verzekerde basispakket toetsen we regelmatig op effectiviteit en doelmatigheid.


Standpunten over andere zorgthema’s

Uiteraard zeggen partijen over veel meer onderwerpen binnen de zorg wat hun standpunt is. Zo gaan partijen bijvoorbeeld in op het eigen risico, de financiering van en samenwerking tussen zorgaanbieders, eerstelijnszorg, preventie en leefstijl, de arbeidsmarkt in de zorg en administratieve lasten en regeldruk. De KNMG heeft voor deze en andere thema’s binnen de zorg een overzicht van de standpunten van politieke partijen gemaakt. Graag verwijzen we ook jullie naar dit overzicht.