15 juni 2023

Gezamenlijke verklaring KNGF en SKF

Tijdens de ALV van 1 februari jl. is een motie aangenomen met een oproep aan het bestuur om de samenwerking KNGF-SKF opnieuw tot stand te brengen. Dit n.a.v. het vastlopen van de gesprekken tussen KNGF en SKF in januari van dit jaar.

De uitwerking van de motie heeft geleid tot de vorming van een werkgroep als nieuwe delegatie om namens het KNGF gesprekken met SKF te voeren. Deze delegatie, bestaande uit Bert Mutsaers, Ellen Toet (KNGF), Peter Weerman, Davy Paap (Consilium), Marc Diks en Gerard van der Wees (BI’s) is gestart met het verkennen van de bereidheid bij SKF om de samenwerking opnieuw op te pakken. Gelukkig bleek dat ook SKF bereid was om het gesprek weer aan te gaan.

In de eerste besprekingen van de nieuwe delegatie met SKF bleek er een positieve en op goede, gelijkwaardige samenwerking gerichte sfeer te zijn. Vanuit een goede samenwerking is het dan bijna vanzelfsprekend om te komen tot een meer organisch samengaan van de beide organisaties.

De besprekingen hebben geleid tot een genereus aanbod van SKF, om de individuele registers van SKF al op korte termijn onder te brengen in het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Beide partijen zullen samenwerken rond het Basispraktijkregister dat ook in het Kwaliteitshuis is opgenomen. Het Label Keurmerk blijft gedurende de samenwerkingsperiode onder volledig beheer en borging van SKF. De intentie is er om op termijn samen te gaan binnen het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Dit proces vraagt om flexibiliteit. Het proces om te komen tot samengaan wordt begeleid door de huidige werkgroep.

Het aanbod wordt door het KNGF zeer gewaardeerd en op waarde geschat. Het KNGF verwacht dat hiermee een goed en robuust Kwaliteitshuis Fysiotherapie wordt gerealiseerd voor de hele beroepsgroep.

De delegatie en SKF gaan dit nu verder uitwerken. Hiertoe is een startverklaring opgesteld, die door beide partijen akkoord is bevonden en daarnaast moeten nog verschillende afspraken worden gemaakt over praktische zaken voor de samenwerking, waaronder aansturing, data, beleidsbepaling, etc. Voorlopig blijven alle inschrijvingen zoals ze zijn tot nader bericht volgt.

Zoals het er nu uitziet, zullen de eerder vastgestelde reglementen hiertoe niet gewijzigd hoeven te worden.

Dit moet op termijn leiden tot een meer organische manier van samengaan van de organisaties en instituties van KNGF en SKF. 

Namens de werkgroep,

Gerard van der Wees