cover-visie-eerstelijnszorg.jpg
14 december 2023

De consultatieversie van de ‘Visie op eerstelijnszorg in 2030’ is nu in te zien

Het afgelopen jaar is de visie op eerstelijnszorg in 2030 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS door vijftien partijen in de eerstelijnszorg, waaronder het KNGF.

De visie eerstelijnszorg 2030 richt zich op het toegankelijk houden van de eerstelijnszorg voor alle burgers die zorg nodig hebben. De visie moet bijdragen aan het bieden van gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen. Dit vraagt een gezamenlijke beweging, waarin de betrokken partijen werken aan het vernieuwen van de eerste lijn en het versterken van de organisatie hiervan. In de visie zijn zes noodzakelijke veranderingen beschreven en een richting voor de aanpak op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Het vernieuwen en versterken van de eerstelijnszorg is nodig, omdat de zorgvraag sterker toeneemt dan het zorgaanbod. Bij ongewijzigd beleid zijn er te weinig professionals om zorg en ondersteuning te verlenen en komt de toegang tot en de continuïteit van eerstelijnszorg in gevaar.

Bij de ontwikkeling van deze visie zijn in het afgelopen jaar op verschillende momenten klankbord sessies gehouden waarin KNGF-leden input konden geven. Deze klankbordsessies werden georganiseerd met regionale samenwerkingsverbanden, individuele leden, beroepsinhoudelijke verenigingen en het Consilium. Ook is er binnen het traject een werkgroep met zorgprofessionals georganiseerd, zijn er diverse regionale multidisciplinaire eerstelijns initiatieven bezocht en zijn er verschillende initiatieven opgezet voor burgerparticipatie.

De consultatieversie die nu voorligt, gaan we ook bespreken met leden. Hiervoor wordt op 8 januari een online sessie georganiseerd. Volgende week delen we in de Fysio E-nieuws de aanmeldlink.

Naar de Visie op eerstelijnszorg in 2030