Beroerte [richtlijn]

A.6 Opbouw van het interventiehoofdstuk

Interventiehoofdstuk (F) wordt van de interventies waarvoor bewijskracht van het eerste niveau bestaat steeds eerst de interventie gedefinieerd en daarna uitgebreid beschreven.

Van de interventies waarvoor bewijskracht van het tweede niveau bestaat, is geen achtergrondinformatie opgenomen, omdat deze interventies allemaal in slechts één enkele RCT zijn onderzocht. Een beschrijving van alle RCT’s is opgenomen als bijlage 1 van de 'Verantwoording en toelichting'.

Een aanbeveling is een kernachtige samenvatting van de effectiviteit van een interventie. Met symbolen wordt aangegeven in welke fase na het CVA de betreffende interventie is onderzocht, wat de effectiviteit van de interventie is en voor welke niveaus van de ICF deze effectiviteit geldt (volgens de ICF; zie paragraaf A.5.1).


De volgende symbolen worden gebruikt:

OO uitkomstmaat/-maten op functieniveau en activiteiten- en participatieniveau van de ICF

O    uitkomstmaat/-maten op functieniveau van de ICF

O    uitkomstmaat/-maten op activiteiten- en participatieniveau van de ICF

✓    fase waarin de interventie is onderzocht (gunstig effect)

x    fase waarin de interventie is onderzocht (ongunstig effect)

=    fase waarin de interventie is onderzocht (geen meerwaarde/meerwaarde onduidelijk)


 

In het interventiehoofdstuk (F) zijn de paragrafen met aanbevelingen van het eerste niveau opgezet volgens eenzelfde structuur:

 

De definitie

Dit is beknopte beschrijving van de interventie.

 

De aanbeveling(en)

Dit is een kernachtige samenvatting van de effectiviteit van de interventie. Een aanbeveling is in een kader weergegeven, met symbolen en kleuren die aangeven in welke fase na het CVA de betreffende interventie is onderzocht, wat de effectiviteit van de interventie is en voor welke niveaus van de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) deze effectiviteit geldt (zie paragraaf A.5.1).

In de aanbevelingen worden, net als elders in de richtlijn, de volgende symbolen gebruikt:

OO uitkomstmaat/-maten op functieniveau en activiteiten- en participatieniveau van de ICF

O    uitkomstmaat/-maten op functieniveau van de ICF

O    uitkomstmaat/-maten op activiteiten- en participatieniveau van de ICF

✓    fase waarin de interventie is onderzocht (gunstig effect)

x    fase waarin de interventie is onderzocht (ongunstig effect)

=    fase waarin de interventie is onderzocht (geen meerwaarde/meerwaarde onduidelijk)

 

De achtergrond

Dit is de beschrijving van de interventie.

De interpretatie van de aanbeveling met bijbehorende context staat ook vermeld:

  • Beschrijving: de beschrijving van de interventie.
  • Benodigdheden: een beschrijving van de materialen die nodig zijn om de interventie uit te kunnen voeren; dit betreft interventies waarvoor significante effecten zijn gevonden in de meta-analyses.
  • Wetenschappelijke verantwoording: een samenvatting van de resultaten van de literatuurzoektocht, het aantal gevonden RCT’s dat ten grondslag ligt aan de aanbeveling met hun kenmerken, de karakteristieken van de onderzoekspopulatie en de interventie, de methodologische kwaliteit, de resultaten van de meta-analyse en de daarbij horende referenties. In bijlage 1 van deze Verantwoording en toelichting is een beschrijving van de RCT’s opgenomen met de vanuit de trials geclaimde effecten.

Aanbevelingen van het tweede niveau zijn gebundeld in twee paragrafen. Het betreft:

  • interventies die zijn gericht op het herstel van de loopvaardigheid en aan mobiliteit gerelateerde vaardigheden (beschreven in paragraaf F.2 e.v.) en
  • interventies die zijn gericht op het herstel van arm-handvaardigheid (beschreven in paragraaf F.4 e.v.).

Steeds is uit het beschikbare bewijs per interventie een aanbeveling geformuleerd, waaraan de context en interpretatie van die aanbeveling is toegevoegd. Gezien het geringe aantal RCT’s per interventie is er geen uitgebreide wetenschappelijke verantwoording geschreven. Download de studiedetails en informatie over de methodologische kwaliteit van de RCT's. Met deze informatie zal de lezer in staat zijn te beoordelen in hoeverre bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur te vertalen zijn naar de patiënt die onder behandeling is.

Hoofdstuk E, F en G