Prehabilitatie

Als we fit een operatie ingaan, herstellen we een stuk sneller. Daarom is er steeds meer aandacht voor ‘prehabilitatie’. Prehabilitatie is een programma dat een patiënt vóór de operatie volgt om het herstel ná de operatie te bevorderen en de kans op complicaties te verkleinen.

Een prehabilitatieprogramma bestaat onder andere uit het sporten en trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Het ziekenhuis en zorgverleners in de eerste lijn werken hierbij nauw samen.

Het belang van prehabilitatie

Het KNGF, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Patiëntenfederatie pleiten in een kamerbrief voor brede invoering en vergoeding van prehabilitatie. Dit bespaart zorgkosten, volgens de indieners.

Maart 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van VVD-Kamerlid Judith Tielen over prehabilitatie. Het KNGF zal de uitvoering van de motie door de minister van VWS volgen. Ook blijven we samen optrekken met andere betrokkenen in het realiseren van een betere borging van prehabilitatie in het zorgaanbod.

test

Prehabilitatie voorbeeld van passende zorg

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is passende zorg het centrale begrip: zorg en ondersteuning, samen met de patiënt, op de juiste plek en met nadruk op gezondheid. Om passende zorg te realiseren is regionale en lokale samenwerking nodig. Prehabilitatie is een concreet voorbeeld van passende zorg.

Prehabilitatie is gericht op het verbeteren van gezondheid als onderdeel van de behandeling van ziekte. In een programma geeft een ziekenhuis, in samenwerking met de eerste lijn in de regio, invulling aan de centrale doelstelling van het IZA.

KNGF ondersteunt de beweging

Het doel van KNGF is de rol van de fysiotherapeut bij prehabilitatie zowel inhoudelijk, organisatorisch als kostentechnisch zo optimaal mogelijk vorm te geven. En te faciliteren door inzet van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF), het kwaliteitsregister, scholing en regionale ondersteuning. Niet alleen binnen het KNGF is een team bezig met prehabilitatie.

Ook is het KNGF betrokken bij de stichting Fit4Surgery. Voormalig KNGF-bestuurslid Brechtus Engelsma neemt zitting in het bestuur van Fit4Surgery. Hugo Ouwendijk en Bouwien Douwes nemen deel aan de werkgroep eerstelijns netwerk. En namens het KNGF neemt hoogleraar Ton Lenssen deel aan de werkgroep wetenschap en inhoud.

Naar website Fit4Surgery

Standpunt prehabilitatie

Het KNGF heeft meegewerkt aan het Standpunt prehabilitatie van De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).

test
Onderzoeken bewijzen effectiviteit prehabilitatie

Er zijn in Nederland meerdere onderzoeken uitgevoerd die aantonen dat door prehabilitatie 60% minder complicaties zijn (bron: nvz-ziekenhuizen.nl). Ook een internationaal onderzoek dat in maart 2023 in het Amerikaanse toonaangevende chirurgisch tijdschrift JAMA Surgery is gepubliceerd, bevestigt deze uitkomsten.

Binnenkort beschikbaar: leidraad

Medio 2023 levert het KNGF de leidraad ‘Perioperatieve fysiotherapeutische zorg bij buikchirurgie’ op. Doel van deze leidraad is om de fysiotherapeutische rol en behandeling bij de patiënt die buikchirurgie ondergaat, te beschrijven in het perioperatieve traject. Deze leidraad draagt bij aan de positionering van de fysiotherapie in deze zorg, de verduidelijking en professionalisering van de fysiotherapeutische rol, en van de uniformering van het fysiotherapeutisch handelen.