Standpunt Prehabilitatie (2023)

In 2020 is in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde gestart met de ontwikkeling van het Standpunt Prehabilitatie bij colonchirurgie. Namens het KNGF vertegenwoordigde Olga Blok de fysiotherapie in de klankbordgroep. In augustus 2022 heeft het KNGF commentaar gegeven op de gehele conceptrichtlijn (Froukje Potkijk, Aniek Heldens en Ivar Spin). In januari 2023 is het KNGF gevraagd de definitieve versie van het standpunt te accorderen. Het standpunt is door het KNGF geaccordeerd in februari 2023.

Met dit standpunt wordt beoogd de prehabilitatieprogramma’s meer te uniformeren met als doel om sneller tot duidelijkheid te komen over de effectiviteit van multimodale prehabilitatie en borging van de kwaliteit van prehabilitatieprogramma’s. Het standpunt is een aanvulling op de vigerende Richtlijn Colorectaal Carcinoom.

In dit standpunt worden de kernpunten van het prehabilitatieprogramma voor patiënten met colorectaal carcinoom (CRC) beschreven.

Het standpunt bevat:

  • een beschrijving van de criteria, kwaliteitseisen en het zorgpad voor prehabilitatie;
  • welke kwaliteitsinformatie nodig is om de effecten van prehabilitatie te meten en op welke wijze dit (voor patiënten met CRC) kan worden gerealiseerd binnen de bestaande kwaliteitsregistratie (DCRA);
  • een Budget Impact Analyse.

De vijf modaliteiten van een prehabilitatieprogramma worden beschreven en nader toegelicht in de bijlagen:

  1. Fysieke fitheid
  2. Voedingsstatus
  3. Mentale weerbaarheid
  4. Comorbiditeit, anemie en kwetsbaarheid
  5. Intoxicaties

Dit standpunt is primair bestemd voor chirurgen en ziekenhuizen ten behoeve van het optimaal voorbereiden van een patiënt met colorectaal carcinoom op de operatie. Tevens is het product bedoeld als leidraad voor andere beroepsgroepen die betrokken zijn bij prehabilitatie, zoals fysiotherapeuten.

In het standpunt heeft de fysiotherapeut een rol bij de optimalisatie van de cardiorespiratoire fitheid en spierkracht van de patiënt middels hoog-intensieve intervaltraining en/of spieroefeningen en/of ademhalingsoefeningen.

Link

Nieuwsbericht - NVvH (heelkunde.nl)

Standpunt Prehabilitatie - definitief.pdf (heelkunde.nl)

 

Je moet inloggen om deze content te bekijken.