B.1.1 Extra bij aanmelding en intake via DTF

Behalve de reeds genoteerde gegevens, dient bij aanmelding en intake via DTF een aantal extra gegevens genoteerd te worden.

 

Per definitie verplichte gegevens (extra bij DTF)

 

Conclusie screening
De conclusie van de screening op ‘pluis’/’niet-pluis’ wordt genoteerd.
 

Indicatie voor verder fysiotherapeutisch onderzoek*
Er wordt genoteerd of er indicatie is voor verder fysiotherapeutisch onderzoek: ja of nee.
 

Toestemming patiënt voor delen van gegevens met of door (huis)arts*
Met deze toestemming geeft de patiënt toestemming voor overleg met de (huis)arts waarbij de fysiotherapeut gegevens mag opvragen bij en versturen naar de (huis)arts, zoals een DTF-bericht. De toestemming van de patiënt wordt genoteerd

 

Indien relevant verplichte gegevens (extra bij DTF)

Enkel verplicht te noteren bij de conclusie ‘niet-pluis’:
 

Afwijkende symptomen, afwijkend beloop
Wanneer de fysiotherapeut tot de conclusie ‘niet-pluis’ komt, worden de afwijkende symptomen, het afwijkend beloop en/of aanwezige rode vlaggen genoteerd.
 

Aanbeveling/advies voor vervolg
Wanneer de fysiotherapeut tot de conclusie ‘niet-pluis’ komt, informeert de fysiotherapeut de patiënt hierover en adviseert de fysiotherapeut aan de patiënt om contact op te nemen met de huisarts. Hetgeen besproken is – de aanbeveling en/of het advies – wordt genoteerd.

Per definitie verplichte gegevens (extra bij DTF)

 

Conclusie screening
De fysiotherapeut voert de screening uit op rode vlaggen en noteert hierbij de conclusie: ‘pluis’ of ‘niet-pluis’.
 

Indicatie voor verder fysiotherapeutisch onderzoek*
De fysiotherapeut is verplicht de patiënt op duidelijke wijze in te lichten over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt (zie art. 448 lid 1, WGBO).

Wanneer de fysiotherapeut tot de conclusie ‘pluis’ komt, informeert hij de patiënt over de mogelijkheid om, zonder tussenkomst van een arts, door te gaan met het diagnostisch proces. De fysiotherapeut wordt aangeraden om bij complexe problematiek, (chronische) ziekten/aandoeningen, langdurige zorg of bij aandoeningen met veel comorbiditeit en/of aandoeningen waar vele zorgverleners bij betrokken zijn (bijvoorbeeld COPD, hartfalen, status na CVA, diabetes mellitus type 2, ziekte van Parkinson), ook wanneer de conclusie ‘pluis’ is, contact op te nemen met de huisarts en/of medisch specialist voor onderlinge afstemming van de zorg, of met de ziekenhuisfysiotherapeut. Hiervoor is toestemming van de patiënt verplicht.

Wanneer de fysiotherapeut tot de conclusie ‘niet-pluis’ komt, informeert hij de patiënt hierover en adviseert hij de patiënt contact op te nemen met de (huis)arts. Met informeren wordt hier bedoeld dat de fysiotherapeut de patiënt meedeelt dat een of meer symptomen qua aard of beloop door hem niet als onderdeel van een bekend patroon worden herkend, of dat hij de patiënt informeert over de aanwezige rode vlaggen. De arts kan alsnog aanvullende diagnostiek verrichten c.q. aanvragen om vervolgens het te voeren beleid te bepalen. Fysiotherapeutische advisering en/of behandeling behoort dan nog steeds tot de mogelijkheden.

 

Toestemming patiënt voor delen van gegevens met of door (huis)arts
De fysiotherapeut vraagt de patiënt om toestemming voor het delen van gegevens. Onder deze toestemming vallen:

  1. overleg met de huisarts over de patiënt; 
  2. patiëntgegevens opvragen en
  3. versturen van een DTF-bericht.

De patiënt geeft dus toestemming voor deze vormen van gegevensuitwisseling. Vanuit de 'NHG-KNGF-Informatiestandaard voor gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts fysiotherapeut' wordt aanbevolen bij DTF een rapportage aan de huisarts te sturen. Een DTF-bericht mag alleen verstuurd worden wanneer de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

In beginsel mogen er geen persoonsgegevens gedeeld worden zonder toestemming (zie art. 453 en 457, WGBO). In enkele gevallen is het denkbaar dat door het vragen van toestemming een conflict van plichten ontstaat, bijvoorbeeld in de situatie dat de fysiotherapeut een melding van geweld of verwaarlozing wil maken. Het is waarschijnlijk dat de fysiotherapeut geen toestemming krijgt van de patiënt voor het delen van deze informatie. Het vragen van toestemming kan zelfs gevaarlijk zijn voor betrokkenen. Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waarin de medische zorg prevaleert boven het belang van de zwijgplicht. De fysiotherapeut mag hier slechts in uitzonderingsgevallen toe overgaan. Bovendien moet de fysiotherapeut een zorgvuldige afweging maken en deze vastleggen in het dossier.

 

Indien relevant verplichte gegevens (extra bij DTF)


Enkel verplicht te noteren bij de conclusie ‘niet-pluis’:
 

Afwijkende symptomen, afwijkend beloop
Het noteren van de specifieke rode vlaggen indien aanwezig is verplicht. Het verdient de aanbeveling hierbij een toelichting te noteren.
 

Aanbeveling/advies voor vervolg 
In zijn algemeenheid verdient het aanbeveling om regionaal of lokaal werkafspraken te maken over de wijze waarop vorm en inhoud kan worden gegeven aan de samenwerking tussen fysiotherapeut(en) en huisarts(en) in het kader van DTF.