C.3.3 Wet BIG

De 'Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg' (Wet BIG)p regelt het handelen van beroepsbeoefenaren op het terrein van de individuele gezondheidszorg. De wet is een kaderwet die de grote lijnen aangeeft. De wet richt zich op de individuele kwaliteit van de beroepsbeoefenaar.

Niet alle onderwerpen worden in detail geregeld in de Wet BIG, maar kunnen bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nader worden geregeld. Zo regelt de Wet BIG voor de fysiotherapeut het deskundigheidsgebied, hetgeen in het ‘Besluit Opleidingseisen en Deskundigheidsgebied van de fysiotherapeut’ verder wordt uitgewerkt. In de Wet BIG is ook de bevoegdheid tot het uitvoeren van voorbehouden handelingen geregeld. In verband hiermee heeft het KNGF de brochure ‘Zorgvuldig handelen bij bijzondere en voorbehouden handelingen’ gepubliceerd (KNGF, 2010b).

  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Brochure Zorgvuldig handelen bij voorbehouden en bijzondere handelingen. Amersfoort. Beschikbaar via www.kngf.nl. Amersfoort, 2010b.