C.8 Informatiestandaard gebaseerd op NHG/KNGF-uitwisselingsrichtlijn

Samen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is een richtlijn ontwikkeld voor de informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut, de ‘NHG/KNGF-Richtlijn Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut’. 

Bij de totstandkoming van NHG/KNGF-Richtlijn Gestructureerde informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut (Buiting, Rijnierse & Stadt, 2010)stond de informatiebehoefte van de ontvangende partij centraal. De richtlijn houdt rekening met DTF en de mogelijkheid dat de fysiotherapeut toch behoefte heeft aan aanvullende informatie van de huisarts om te komen tot een afgewogen oordeel met betrekking tot een eventuele interventie. Uiteraard biedt de richtlijn ruimte voor specifieke samenwerkingsafspraken (bijvoorbeeld over de ontvangst van berichten die de huisarts na screening wenst te ontvangen). Nictiz is verzocht op basis van deze richtlijn een informatiestandaard te ontwikkelen. Deze standaard, de ‘NHG-KNGF-Informatiestandaard voor gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts fysiotherapeut’ is in 2013 gepubliceerd.

In 2015 is de standaard van toepassing verklaard door het Informatieberaad en opgenomen in de Kwaliteitsbibliotheek van het Zorginstituut (Zorginstituut Nederland, 2015). De standaard heeft tot doel huisarts en fysiotherapeut de van de ander ontvangen gegevens zinvol te kunnen laten hergebruiken. Berichten die voldoen aan deze (HL7-CDA) standaard maken automatische verwerking (inlezen) mogelijk. 

De standaard is niet alleen van belang voor de informatie-uitwisseling tussen huisarts en fysiotherapeut, maar zal ook een rol vervullen in de communicatie met de patiënt. In relatie tot de ambities van het Informatieberaad met betrekking tot het Duurzaam Informatiestelsel voor de Zorg, vormen de elementen van de standaard belangrijke bouwstenen voor het Programma ‘Registratie aan de bron’, dat onder auspiciën van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gestalte krijgt. Die bouwstenen zullen worden gebruikt voor de ‘ontschotting’ (transmurale gegevensoverdracht).