C.5 E-health

E-health biedt steeds meer mogelijkheden. Waar de één het heeft over mobiele apps en websites voor patiënten, heeft de ander het over elektronische uitwisseling van patiëntgegevens tussen zorgverleners. Beide voorbeelden kunnen gerekend worden onder het begrip e-health, afhankelijk van welke definitie men hanteert.

Nictiz, het expertisecentrum e-health, hanteert de volgende definitie (Wouters, Swinkels, Van Lettow et al., 2018):

 


Definitie van E-health
E-health is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën – met name internettechnologie – om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Meestal is van nieuwere technologieën nog niet duidelijk of ze op termijn zullen brengen wat men er in eerste instantie van verwacht. Het is dan ook lastig om hierop voor te sorteren. Voor de fysiotherapeuten is een aantal E-healthtoepassingen al beschikbaar, zoals:

  • de patiënt heeft inzage in zijn of haar eigen behandelplan;
  • een e-consult via e-mail, telefoon of videoverbinding, waarbij er geen fysiek contact is tussen therapeut en patiënt;
  • digitaal aangeboden oefeningen;
  • informerende en interactieve apps en websites.

 

De eerste toepassing is met name van belang in het kader van de dossiervoering. Patiënten krijgen zowel via e-health als wettelijke inzagerechten meer zicht op de inhoud van het dossier. Ook de behoefte hieraan stijgt. Een aanzienlijke groep zorggebruikers heeft de behoefte hun belangrijkste medische gegevens digitaal te kunnen inzien, blijkt uit onderzoek. De wet faciliteert dit ook. De ‘Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ verplicht de fysiotherapeut vanaf 2020 om een patiënt op verzoek op elektronische wijze inzage in zijn gegevens te kunnen geven of een afschrift van diens gegevens te kunnen verstrekken. Het dossier moet dus niet alleen voor de fysiotherapeut duidelijk en correct zijn, maar ook voor de patiënt. In de Kamerbrief ‘Voortgangsrapportage e-health en zorgvernieuwing’ van 2018 wordt gesteld dat het belangrijk is dat (patiëntgebonden) informatie altijd beschikbaar is, op het juiste moment, op de juiste plek en in elke denkbare context: diagnosestelling, advisering, behandeling, zelfmeting, monitoring en onderzoek. Bovendien kan dit ook belangrijk zijn als gegevens gedeeld worden met een andere zorgaanbieder. Ook dit gaat via digitale toepassingen steeds gemakkelijker.

De fysiotherapeut wordt geadviseerd bovenstaande mee te nemen in de dossiervoering en te veel eigen aantekeningen en ongenuanceerde uitspraken te voorkomen. Bovenstaande onderstreept het belang alleen de noodzakelijke gegevens in het dossier te noteren.
 

  • Wouters M, Swinkels I, van Lettow B, de Jong J, Sinnige J, Brabers A, Friele R, van Gennip L. E-health in verschillende snelheden – E-health monitor 2018. Den Haag/Utrecht: Nictiz/Nivel; 2018.