Intramuraal

Het KNGF kent een groot aantal leden dat werkzaam is binnen een intramurale instelling. Deze leden werken in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis, instelling voor verstandelijk beperkten of een GGZ-instelling. Het KNGF streeft er naar dat meer fysiotherapeuten die intramuraal werken zich aan de vereniging verbinden. Hiervoor is een lidmaatschap nodig dat aansluit bij de wensen en behoeften van de intramuraal werkzame fysiotherapeut.

Programma 2017

Vanuit het KNGF is een dedicated team beschikbaar ten behoeve van de intramuraal werkzame fysiotherapeut. Het KNGF heeft in gezamenlijkheid met de betrokken BI’s (NVZF, NVFG, NVFVG  en  NVRF)  een duidelijke visie geformuleerd op de intramurale sector en stemt hierop de activiteiten af. Deze activiteiten kosten tijd en geld en worden primair geborgd binnen het programma ‘intramuraal’.

Kwaliteit

 • Het aanpassen van MKIB naar een kwaliteitssysteem dat bruikbaar is voor de intramuraal werkzame fysiotherapeut
 • Ondersteuning bij verder ontwikkelen bestaand platform (ihkv initiatieven op het gebied van het meer bewegen van patiënten tijdens ziekenhuisopname)
 • Ondersteuning bij de herziening BP’s intramuraal
 • Borgen van BI-vertegenwoordiging in richtlijntrajecten en bevorderen gebruik richtlijnen – vertaling naar de praktijk
 • Inventarisatie fysiotherapie in FMS-richtlijnen
 • In samenwerking met scholingsaanbieders en KNGF scholing faciliteren voor de intramuraal werkzame fysiotherapeut
 • Aansluiting per setting bij wetenschappelijk onderzoek, onderzoeksagenda, hoogleraren, aantonen van meerwaarde (WVK)
 • Pilot vormgeven met VRA (CVA, door de lijnen heen)
 • Meten van fysiek functioneren intramuraal – toets of dit initiatief in programma geïncorporeerd kan worden.
 • Per rayon wordt één intramuraal project ondersteund

Belangenbehartiging, positionering, markt

 • Het laten uitvoeren van/aansluiting zoeken bij kostprijsonderzoek  (verbreden naar intramuraal)
 • Samenwerken met relevante partners/hoogleraren teneinde innovatieve verbeteringen te kunnen verankeren in structurele financiering ( Bibo)
 • Het monitoren van financiering ziekenhuisfysiotherapie (klinisch en poliklinisch)

Ledenbinding/-werving

 • Communicatie ‘op maat’ aanbieden voor intramuraal werkzame fysiotherapeuten, deze sluit beter aan bij de behoefte van en is herkenbaar voor deze specifieke groep leden.
 • Aansluiting bij ledenonderzoek en vertaling hiervan voor de intramurale BI’s - vormgeven van een lidmaatschap intramuraal
 • Bezoeken van leden, instellingen, stakeholders samen met BI’s op basis van visie intramuraal
 • Inventariseren van bestaande regionale 2e en 3e lijnsfysiotherapienetwerken

 

Ondersteuning

Naast het programma Intramuraal is het KNGF ook werkzaam op het gebied van Arbeidsvoorwaarden,.

Arbeidsvoorwaarden

Het KNGF is betrokken bij totstandkoming van acht cao’s die voor intramurale KNGF leden van toepassing zijn. Om hierbij, samen met de koepels van andere professionals in de zorg, voldoende voet aan de grond te krijgen, maken we gezamenlijk deel uit van de Federatie Beroepsorganisaties Zorg (FBZ). De FBZ onderhandelt namens KNGF over arbeidsvoorwaarden.

De cao’s vindt u op de site van de FBZ hier

Trefwoorden: