Dagboek van een Volhouder ‘Gesprekken met zorgverzekeraars’

Het KNGF is voortdurend in gesprek met zorgverzekeraars. Niet alleen via hun organisatie, Zorgverzekeraars Nederland, maar vooral ook stelselmatig met individuele zorgverzekeraars. Het gaat dan over de meest uiteenlopende onderwerpen die voor fysiotherapeuten van belang zijn. De belangen liggen soms ver uiteen, maar vaak ook verrassend dicht bij elkaar. De vertegenwoordigers van het KNGF moeten zorgvuldig en soms omzichtig opereren om verzekeraars te bewegen om knellende bepalingen uit de contracten te halen. Wat zij daarbij meemaken geeft een goed beeld van het proces, de achtergrond van beleid, de voetangels en -klemmen. Dit ‘Dagboek van een volhouder’ geeft met kleine notities over die gesprekken een beeld van wat er gebeurt.

Donderdag 27 september

Vandaag aan de collega's op kantoor een presentatie over contractering gegeven. Leuk om hen over mijn wereld te vertellen en in discussie te gaan over wat het KNGF kan bereiken voor de  leden. Onze corperate communicatieadviseur werd enthousiast van ons succeslijstje van het afgelopen jaar:

 • CZ: respons-eis PREM vervallen
 • ZKA: verruiming instroom Plus
 • Z&Z/ ENO: universitaire MSc titel vervallen
 • Caresq: geen verwijzing benodigd voor kinder- en bekkenfysiotherapie
 • ONVZ: BI, PREM en differentiatie van tafel
 • De Friesland: positie samenwerkingsverband verbeterd
 • VGZ: rectificatie misleidende reclame behandeling lage rugklachten
 • Meldpunt Contractering Fysiotherapie
  En tenslotte: VGZ stuurde vandaag alle overeenkomsten toe, zodat we deze kunnen gaan verwerken in onze analyse.

Woensdag 26 september
De ACM belde. Ook de ACM wil een koppeling maken met ons Meldpunt. Prachtig! We gaan direct kijken hoe we dit kunnen realiseren. De ACM monitort op afstemming van zorgverzekeraars onderling en op commerciële contractvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld tarieven of service-aspecten.

Ik vind het heel waardevol dat we dit in gezamenlijkheid kunnen oppakken. Dat het tarief zo laag blijft, heeft er mogelijk ook mee te maken dat zorgverzekeraars niet of nauwelijks van elkaar afwijken in de contractering. Is dat afstemming?

Dinsdag 25 september
Vandaag bij de ROS in Amsterdam geweest voor mijn nevenfunctie in de raad van toezicht. In de heisessie uitvoerig gesproken over de manier waarop de preferente zorgverzekeraar

-Zilverenkruis- omgaat met regionalisering. Gebruiken we de Organisatie en Infrastructuur (O&I) gelden om een nieuwe regionale organisatie op te tuigen? Hoe kunnen paramedische disciplines daarbij aansluiten? Welke inzet is er op bestuurlijk niveau nodig en wat zouden fysiotherapeuten zelf kunnen doen hier om een plek te verwerven.

Mooi om zo beide werelden -landelijke en regionale inzet van zorgverzekeraars- mee te maken en om mee te denken over oplossingen die leiden naar een betere positie van de fysiotherapie. En nog belangrijker: betere zorg op de juiste plek voor burgers.

Maandag 24 september
De komende weken zullen er in het hele land avonden zijn waarop leden met het KNGF in het gesprek gaan over verschillende onderwerpen. Contractering is uiteraard een van de onderwerpen en naar verwachting zal daar veel discussie over zijn.

Vandaag heb ik een deel van de presentatie voorbereid. Zelf zal ik op de eerste avond, op 1 oktober, in Tilburg aanwezig zijn. Ik kijk er naar uit om daar met leden in gesprek te gaan over hun ervaringen in de huidige marktsituatie. Ik hoop dat er veel leden zullen komen en ook van alle leeftijden en met verschillende specialisaties. Welke afwegingen maken ze en waarom. Wel of niet contracteren, wel of niet van plan de GLI leveren, lid van de Actiegroep Fysiotherapie?

 

Dagboek notities

Vrijdag 21 september:
Een telefoongesprek met een kinderfysiotherapeute, praktijkhoudster van een gespecialiseerde kinderfysiotherapiepraktijk. Vanwege de achterstandswijk waar ze woont is de uitvraag van de PREM een grote uitdaging. Openingstijden tot 21.00 uur 's avonds zijn totaal niet relevant als ook de aansluiting bij ParkinsonNet of ClaudicatioNet.  Hierdoor is het niet mogelijk in de hogere contracten te komen en blijft ondanks de grote kwaliteit voor deze gespecialiseerde praktijk het tarief bedroevend laag.

Contracten worden gemaakt voor de grote gemene deler. Een dergelijke praktijk valt daar dus niet onder. Ook hier geldt: ga met de zorgverzekeraar in gesprek, doe een tegenvoorstel en onderbouw dat, hoe moeilijk dat ook zal zijn.

Donderdag 20 september:
Op bezoek bij DSW in Schiedam, waar qua inrichting zuinig met de middelen wordt omgesprongen.  DSW gaat binnenkort de tarieven voor het komend jaar toesturen. Dat is het laatste jaar van hun 3 jarige overeenkomst.

Interessante discussie over de houdbaarheid van het huidige zorgverzekeringssysteem en de druk op de AV. Hoe blijft fysiotherapie betaalbaar als enerzijds minder mensen een AV afsluiten en als er daarnaast minder fysiotherapiepraktijken een contract afsluiten?

DSW blijft geloven in een contract zonder differentiatie en de inzet van een goed gesprek in samenwerking met het KNGF bij praktijken die opvallen. Zo kan het ook!

Woensdag 19 september:
Presentatie op de Heisessie aan het bestuur. Blij met het resultaat en de complimenten na afloop!

Het voltallige bestuur en management team waren aanwezig. Er is 1,5 uur gesproken over contractering. Wat stellen we ons ten doel en wat wordt er behaald? Veel zaken die we willen veranderen zijn gespreksonderwerpen geworden op de landelijke en bestuurlijke tafels,  zoals de behandelindex, de manier waarop de uitvraag van de PREM wordt georganiseerd, administratieve lastenverlichting en onderzoek naar de kostprijs.

Er zijn ook concrete successen: een aantal zorgverzekeraars heeft de respons eis op de PREM laten vallen, de universitaire MSc titel is komen te vervallen bij Z&Z en ENO, er is een verruiming gekomen voor de instroom van de Plus bij ZK, de reclame van VGZ is gerectificeerd en zo zijn er nog wat zaken nu beter geregeld.

Voor volgend jaar gaan we een duidelijke strategie inzetten voor verbetering van de contracten, maar ook inspelen op allerlei ontwikkelen zoals alternatieve bekostiging, regionalisering en digitalisering.
Ik kijk ernaar uit de verdere uitwerking van de plannen te maken.

Maandag en dinsdag 17 en 18 september:
Geveld door een nazomergriepje….

Donderdag 13 September

Gesprek gehad met de inkopers van ONVZ; twee fysiotherapeuten, die het werkveld goed kennen. De overeenkomst zal aanstaande maandag aangeboden worden. Ik kan hier over een paar dagen meer over zeggen.
ONVZ is een restitutie verzekeraar en heeft daardoor een andere positie in de markt. Voor een restitutie verzekeraar is het van groot belang dat voldoende fysiotherapeuten een contract tekenen. Fysiotherapeuten zonder contract kunnen een eigen tarief in rekening brengen, dat vaak hoger ligt dan het gecontracteerde tarief. In dat geval moet de declaratie wel via de verzekerde zelf lopen en niet via de verzekeraar.
ONVZ vertelde dat ze nu ook een regionale speler zijn. In Volendam is een collectief onlangs gesloten. ONVZ heeft met de fysiotherapeuten in Volendam gesproken over wat er in Volendam speelt en met welke innovaties zij aan de slag willen. Ik ben erg benieuwd wat de ervaring is van deze fysiotherapeuten en hoe de samenwerking met ONVZ verder gaat.

Woensdag 12 September
Volgende week is de Heidag van het KNGF-bestuur. Dan mag ik stilstaan bij de resultaten van het accountteam zorgverzekeraars en waar we ons volgend jaar op moeten richten. We zijn nog niet tevreden over de contracten tot nu toe, dus is het zaak goed te analyseren en te bepalen wat er voor nodig is om verbetering van de contracten te bereiken. Niet makkelijk….

Dinsdag 11 September
Ik heb ook de taak om samen met de beroepsinhoudelijke verenigingen te bekijken wat we willen en kunnen verbeteren in de overeenkomsten en het beleid van zorgverzekeraars.
Vandaag de NVFL. Wat daar al lang speelt zijn de afwijzingen op de machtigingen van VGZ. VGZ is daarom ook al begonnen met een pilot om het proces te digitaliseren, maar op dit moment hebben we nog te maken met de analoge versie en dat geeft veel onduidelijkheid rond afwijzingen.
Samen met NVFL gekeken welke informatie we met VGZ kunnen delen om dit proces te verbeteren.
Een ander punt van aandacht zijn de declaraties van fysiotherapie voor oncologie patiënten. Het is lastig om de juiste codering te vinden en zorgverzekeraars kijken hier verschillend naar.

Maandag 10 September
De analyse van Caresq is klaar. Alleen de tarieven ontbreken nog. De analyse is door onze juristen gecheckt. Nog maar een mailtje om de tarieven op te vragen.
Caresq blijft volharden en wil de tarieven niet geven. Ik moet dat maar zelf bij de leden opvragen. Dus heb ik een berichtje in de FysioEnieuws geplaatst met de vraag aan leden om die tarieven door te geven. Dat deden ze. Dank daarvoor.
Inmiddels staat de complete analyse van Caresq op www.kngf.nl

Maandag 11 juni:
Gesprek met Menzis gehad, wel moeizaam, maar dat hoort er ook bij. Aanstaande donderdag gaan we verder en zullen we de BI als indicator verder expliciteren en kijken of we elkaar vanuit de verschillende belangen kunnen vinden.
 

Donderdag 7 juni:
Vandaag een lid aan de telefoon over de vergoeding van COPD vanaf 2019 nu de Minister akkoord is gegaan met het advies van ZINL. Hij miste in de berichtgevingen de kanttekeningen die geplaatst kunnen worden bij de successen die we vieren. Natuurlijk is het mooi dat patiënten nu direct aanspraak kunnen maken op fysiotherapeutische zorg, maar met het eigen risico en het vaststellen van een aantal behandelingen per zorgzwaarte zijn er ook beperkingen. Ik snap de oproep wel om ook te laten zien dat we oog hebben voor de andere kant van de medaille. Nemen we mee.
 

Maandag 4 juni:
Vandaag aan de slag met de analyse van de overeenkomsten van Menzis, die we onder embargo hebben ontvangen. De eerste zorgverzekeraar dit jaar. 
Ook een groepje KNGF-leden leest met ons mee en geeft vanuit het praktijkperspectief een analyse op deze overeenkomsten. Onderwerpen als toepassing van de BI, PREM, selectieve inkoop maar ook bijvoorbeeld administratieve lasten en innovatie.
Op basis van de analyse die we maken zullen we gaan reageren naar Menzis en vindt er overleg plaats We weten vanuit het inkoopbeleid al dat ze voornemens zijn de BI te gaan invoeren. Voor ons is de BI alleen als indicator voor een gesprek acceptabel!

Dinsdag 24 april:

Bij Z&Z geweest om te spreken over de inkoop van de GLI. Doordat de beschrijving van de doelgroep erg breed is genomen: GLI is verzekerde zorg voor patiënten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. In Nederland komen er potentieel vijf miljoen mensen in aanmerking. De huisarts kan deze patiënten doorverwijzen voor de GLI. GLI is advies en begeleiding bij voeding, beweging en gedrag. Het doel is een gezondere leefstijl voor de patiënt. Uitgangspunt is dat de drie onderdelen in een zorgprogramma van 24 maanden worden aangeboden. Verschillende aanbieders kunnen deze GLI leveren, bijvoorbeeld de leefstijlcoach of een samenwerkingsverband tussen fysiotherapeuten en diëtisten.
Wordt er per verzekeraar anders aangekeken tegen welke discipline het meest geschikt is om deze groep mensen te begeleiden. Bij de een zal dat ook passend zijn bij een leefstijlcoach, in andere gevallen is de kennis en kunde van de paramedicus zeer gewenst of zelfs noodzakelijk. Gezamenlijk optrekken zodat de juiste zorg op de juiste plaats ook hier gerealiseerd kan worden is nodig. Ik merk dat het belangrijk is goed en helder met elkaar te bespreken welke patiëntprofielen we in deze groep herkennen om daarnaast te kijken naar welke programma’s er ingekocht of doorontwikkeld kunnen worden. Dat is best even zoeken met zo’n nieuwe prestatie bemerk ik. We besluiten dan ook over een paar weken voor verder overleg bij elkaar te komen.

Vrijdag 20 april
VWS op bezoek. Zij werden getrakteerd op een introductie vanuit de verschillende afdelingen/ onderwerpen. Ik mocht vertellen over contractering fysiotherapie. Men was onder de indruk van de enorme hoeveelheid concurrentiële eisen en hoe lastig het moet zijn voor praktijken om hier in de bedrijfsvoering mee om te gaan. Goed zo, ook hen hebben we nodig om onze positie te verstevigen. Afsluitend benadrukte VWS nog dat zij graag de GLI ook door fysiotherapeuten geleverd zien. Mooi!

Donderdag 19 april
Met bestuursleden Henk en Kitty door de analyse van het inkoopbeleid gelopen. Naast een rij aan kritiekpunten, vieren we ook een succes: het signaleringsmoment is door CZ losgelaten!!

Dinsdag 17 april 
Bijeenkomst met CZ en VVAA over toepassing van de PREM door CZ.
Het was een heuse belevenis. Twee zeer uitgesproken fysiotherapeuten letterlijk en figuurlijk tegenover drie keurig geklede en welbespraakte heren van CZ. Na een uur vroeg ik me ernstig af of er überhaupt iets bereikt zou worden en of iedereen ook aan tafel zou blijven zitten. Dit terwijl we in essentie niet eens zó ver van elkaar vandaan zitten, in ieder geval niet op inhoud:      
Wij willen ook klanttevredenheid meten. De PREM is daarvoor mede  door ons ontwikkeld. Alleen de toepassing, daar zit de angel, vanwege administratieve belasting, kosten en veiligheid.

Dus we strepen door: administratie bij de fysiotherapeut, kosten bij fysiotherapeut, veiligheidsrisico's.
Zoiets red je dus niet als je een uurtje inplant  om met elkaar te spreken. Durf ik optimistisch te zijn? Over enkele weken horen we wat CZ kan aanpassen.

Maandag 16 april
De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) wordt steeds concreter.  Uiterlijk 1 juli worden de prestatiebeschrijvingen en de tarieven kenbaar gemaakt. Ook zorgverzekeraars beraden zich hoe ze dit willen gaan inkopen. Deze inkoop is niet belegd bij de inkopers die wij kennen; de inkopers paramedie. Zorgverzekeraars zijn zelf ook nog intern aan het zoeken hoe ze dit willen organiseren binnen hun organisaties. Soms is deze taak al bij iemand belegd, zoals bij Z&Z. Dinsdag 24 april gaan we om tafel.

Vrijdag 13 april

Om de tafel met Zilveren Kruis om de consequenties van het inkoopbeleid voor het Plus Programma door te spreken. We hebben heldere afspraken kunnen maken. Wat voor ons het meest van belang blijft, is dat wij alleen de uitvoerende partij zijn. Zilveren Kruis bepaalt  uiteindelijk de voorwaarden. In sommige voorwaarden kunnen we ons vinden, maar anderen - zoals het hanteren van de BI - niet. Daarom willen we dat helder is, dat de voorwaarden niet door het Plus Programma van het KNGF zijn gemaakt.   Praktijken leveren data aan over de BI en de PREM en Zilveren Kruis beoordeelt of deze binnen de voorwaarden passen (PREM respons 15% en BI ≤113).

Donderdag 12 april 
Vanmorgen naar het mooie Deventer afgereisd om met ENO het gesprek te voeren over het inkoopbeleid 2019, maar ook de manier waarop ENO omgaat met de huidige voorwaarden. Hierbij heb ik speciaal aandacht gevraagd voor de Msc titel en de controles die zijn uitgevoerd bij D-praktijken.
Vorige week hebben we zorgverzekeraars Z&Z en ENO een brief gestuurd waarin we aangeven dat er geen niveauverschil bestaat tussen een Msc-titel die behaald is op HBO of Universitair niveau. 

Een vriendin van me heeft zo'n titel, afgestudeerd gezondheidswetenschapper. Zij staat nog 1 dag per week in de praktijk, gewoon omdat het een leuk vak is en je praktisch bezig bent. De andere dagen werkt zij in een ziekenhuis en doet zij onderzoek. Wat is het effect in de praktijk van haar titel? Als we kwaliteitsverbetering willen in bedrijfsvoering, wat is dan de weg om dat te bereiken? Zouden we niet beter zo het gesprek kunnen voeren?  

Woensdag 11 april 
De PREM blijft voor veel rumoer zorgen. Ik hoop dat we positief kunnen blijven over de inzet van het middel klanttevredenheidsonderzoek. Fysiotherapeuten scoren hier fantastisch op.  

Laten we alsjeblieft de toepassing eerlijk en goed organiseren.

Dinsdag 10 april 
Wat leuk! Ook zorgverzekeraars lezen mijn dagboek! De een is er blij mee, de ander wat minder. Ik kan me ook wel voorstellen dat een dagboek met observaties en meningen in een wereld met formele documenten wat oproept. 

Er werd zelfs om rectificatie gevraagd. Dat is natuurlijk raar bij een dagboek, maar ik wil er best wat over schrijven. Ik schreef eerder over Caresq en het feit dat ze geen PREM-uitvraag zullen hanteren. Hier is uiteindelijk toch voor gekozen; met een opslag bij de inzet hiervan.  Maar wat onder “structureel” wordt verstaan moeten we nog zien.

Maandag 9 april
De input van de meelezers op het inkoopbeleid stroomt binnen. De analyse per zorgverzekeraar krijgt zo goed vorm. Ook heb ik onze Ledenadviseurs geïnformeerd, zodat zij ook vragen van leden kunnen beantwoorden.  
Vandaag heb ik de inkoper van Z&Z gesproken. Er blijft onduidelijkheid over de wijze van declareren van pre operatieve fysiotherapie bij heup- en knie-artrose. Er is me een tekst met uitleg beloofd.

Verder mooi nieuws; op 24 april gaan we met de inkopers huisartsenzorg praten over de inkoop van de GLI door Z&Z en hen verder informeren over Beweegzorg.  

Woensdag 4 april: 
CZ heeft gereageerd met een bericht waarin ze toezegging doen in gesprek te gaan met praktijken die niet kunnen voldoen aan de respons. Voor de FysioEnieuws ga ik een bericht aan de leden uitdoen, om hen te informeren wat we hier van vinden en welke actie we gaan ondernemen. 

De discussie over de PREM domineert, maar het is ongelooflijk wat er verder allemaal te lezen valt per zorgverzekeraar. Geen kleine praktijken contracteren in toekomst, Menzis? Pardon? Weer een nieuw audit-model, VGZ? De Msc-titel die op een universiteit behaald moet zijn? Over deze laatste eis hadden we vorige week al correspondentie met ENO en Z&Z. Er is namelijk geen enkel niveauverschil tussen de Msc van een HBO of een Universiteit. Volgende week donderdag 12 april bij ENO spreken we hier over door. 

Dinsdag 3 april: 
Het inkoopbeleid van alle zorgverzekeraars is nu bekend. Nu analyseren en strategie maken. De voorbereiding is goed verlopen. Per zorgverzekeraar zijn leden betrokken die met ons mee gaan lezen en een analyse zullen maken. Ook de Beroeps Inhoudelijke Verenigingen lezen mee en spreken we later deze maand. 

Nu eerst CZ bellen. We moeten zo snel mogelijk om tafel….. 

Vrijdag 29 maart: 
Het beleid van CZ is bekend
. Wat hebben ze nu bedacht? In schril contrast met de schrapsessies, de PREM als verplichting bij de zorgverlener en als differentiatie-instrument. De telefoon staat roodgloeiend en social media ontploft! Leden zijn boos en maken zich grote zorgen. Wat kun je doen als je veel patiënten ziet die laag geletterd en niet ICT-vaardig zijn? We zijn toch ook allemaal wat enquête-moe aan het worden?

20 maart

Congres Zorginkoop in drie woorden: meerjarige contracten, belang van netwerken en Vertrouwen.  Het RVS vatte het mooi samen in de volgende slide (foto)

15 maart:

Zilverenkruis; Onder embargo hebben we een groot deel van het inkoopbeleid gezien. Onder embargo, ergo: ik kan er dus niet veel over kwijt.
Door de samenwerking die het KNGF heeft met Zilverenkruis, en de ruimte die geboden wordt voorafgaand aan het inkoopbeleid om met elkaar te praten over de consequenties van het beleid, kunnen we constructief praten. Na publicatie op 1 april zal ik daar op terugkomen.

13 maart
De Friesland.
 Dit inkoopteam zit in een wat ingewikkelde spagaat. Vanwege de fusie met Zilveren Kruis is veel onduidelijk en onzeker. Waar gaat welke taak en verantwoordelijkheid belegd worden; hoe gaat de structuur er uitzien?
De insteek van het gesprek was te spreken over het ontwikkelende inkoopbeleid 2019 en de lopende projecten bij DFZ en bij het KNGF, zoals de Minimale Data Set (MDS) en bij ons Beweegzorg en de  inkoop van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).
Uitkomst: er blijft verschil van inzicht als het gaat om de inzet van de BI, de wil is er om te verder te praten over samenwerking ten aanzien van preventie en GLI. Echter, dat is afhankelijk van de vervolg-fusie-stappen. Onbevredigend!

5 maart

Caresq: Vandaag bij Zorgverzekeraar Caresq geweest. Een nieuwe zorgverzekeraar die alles van de grond af aan het opbouwen is. Wel onder de vleugel van Suisse Re, een van de grootste financiële instellingen ter wereld. Caresq vertegenwoordigt IptiQ, de risicodrager voor de zorgverzekeringen van Promovendum, National Academic en Besured, welke labels van VGZ zijn overgenomen.

Elke zorgverzekeraar is een andere ervaring, de uitstraling van het gebouw, het ‘soort mensen’ en ook de snelheid waarin zaken georganiseerd kunnen worden. Denk bij dit laatste aan de plaats die inkoop heeft binnen de organisatie en daarmee het mandaat waarmee de inkopers het gesprek ingaan.
Bij Caresq een onhollandse hospitality: een eigen parkeerplek met naambordje (foto invoegen) luxe koffie en een jong team dat aan het pionieren is. Dit alles speelt een rol voor ons als vertegenwoordigers van de fysiotherapie; welke mogelijkheden hebben we in de samenwerking en onderhandeling?
Caresq is een kleine speler op de markt met zo’n 200.000 verzekerden. Opvallend wel dat 88% het contract met Caresq heeft ondertekend. In het gesprek horen we dat we weinig bijzonderheden kunnen verwachten voor het inkoopbeleid; geen BI, geen PREM uitvraag, weinig aanpassingen t.a.v. van vorig jaar. Caresq heeft LEAN hoog in het vaandel; dus hoe kun je zo simpel mogelijk de contractering organiseren? Wellicht kunnen we daar allemaal van leren.

 

Trefwoorden:

Reacties

 • Dhr. J.B. Pegels (27 maart 2018 21:08)
  ad Caresq: in september 2017 bij herhaling aangekaart,dat de machtigingen procedure zoals door Caresq voorgesteld absoluut in tegenspraak is met de administratieve taakverlichting. Ik kreeg bij herhaling als antwoord,dat Caresq dit onderwerp op zo korte termijn niet kon wijzigen. Ik heb toen geantwoord,dat er alleen een mailtje de deur uit moest,waarin stond dat de procedure geschrapt werd en dat daar voor 1 november in het huidige tijdperk vol automatisering alle tijd voor was. Het kon niet was het antwoord. (de mailwisseling is in cc bij het KNGF terechtgekomen!!!!!!!

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.