WCF subsidiecall 2019: Postdocs

Een van de doelen van het WCF is wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en initiëren en daarbij de aansluiting tussen wetenschap en praktijk te bevorderen. Om dit te bereiken stimuleert, initieert en financiert het WCF, in opdracht van het KNGF, wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op het invullen van de meest urgente kennishiaten voor de fysiotherapie. Deze kennishiaten zijn geformuleerd als onderzoeksvragen in de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’.

Call open vanaf 1 augustus 2019

 • ​​​​​Doelgroep Specifiek voor postdocs
 • Totaalbedrag € 300.000,- 
  Per onderzoeksvoorstel maximaal € 100.000,-
 • Randvoorwaarden
  • Vervolg of verdieping PhD onderzoek
  • Voorstel heeft duidelijk link met voorafgaande promotieonderzoek
  • Accent op het vertalen van bevindingen naar de praktijk
  • Passend binnen Onderzoeksagenda Fysiotherapie
 • Tijdlijn
  •   Call open: 1 augustus 2019
  •   Sluitingsdatum: 1 november 2019, 12.00 uur
  •   Besluit toekenning en afwijzing: januari 2020

Informatie: wcf@kngf.nl

Volledige calltekst in pdf

^
Doel van de call
Wat kan worden aangevraagd?
Randvoorwaarden
Beoordelingscriteria
Beoordelingsprocedure
Tijdpad
Onderzoeksvoorstel indienen
Contact

Doel van de call
Onderzoekers in het domein van de fysiotherapie die klaar zijn met hun PhD onderzoek, hebben vaak nog veel plannen en ideeën om hun onderzoek een vervolg te geven, impact te vergroten of hun resultaten te implementeren in de praktijk en/of het onderwijs. Daarom wil het WCF een deel van haar onderzoeksbudget exclusief besteden aan deze groep onderzoekers, om daarmee de relevantie en impact van promotieonderzoeken een extra impuls te geven.

Wie kan aanvragen?

 • De hoofdaanvrager is opgeleid tot fysiotherapeut[1] en als ‘early career researcher’, verbonden aan een Nederlandse universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling die de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit onderschrijft. De definitie van early career researcher is een promovendus, waarvan het manuscript is goedgekeurd door de leescommissie vóór de deadline van deze onderzoekscall of een onderzoeker die maximaal 3 jaar geleden is gepromoveerd.
 • De hoofdaanvrager is een onderzoeker in het domein van de fysiotherapie / bewegend functioneren. ^

 • [1] Het WCF behoudt zich het recht voor om bewijsstukken op te vragen.

Wat kan worden aangevraagd?
Onderzoeksvoorstellen zijn een vervolg op voorafgaand promotieonderzoek en zijn gericht op beantwoording van onderzoeksvragen uit de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’. In deze call wordt een innovatieve aanpak en design toegejuicht. Voor de call is een totaal budget van € 300.000,- beschikbaar, waarmee gestreefd wordt drie voorstellen te financieren. Per onderzoeksvoorstel kan maximaal € 100.000,- aangevraagd worden. ^

Randvoorwaarden
Uitsluitend onderzoeksvoorstellen die voldoen aan alle hieronder beschreven inhoudelijke, organisatorische en financiële randvoorwaarden worden in behandeling genomen.

Inhoudelijke randvoorwaarden

 • Onderzoeksvoorstellen hebben als doel een vervolg of inhoudelijke verdieping te bewerkstelligen van het afgeronde promotieonderzoek en daarmee extra impact te genereren. Hierbij moet aandacht zijn voor het vertalen van bevindingen naar de praktijk.
 • Onderzoeksvoorstellen zijn gericht op beantwoording van onderzoeksvragen die passen binnen de onderzoeksagenda ‘Kennis van Waarde’

Organisatorische randvoorwaarden

 • Minimaal één hoogleraar of lector in het domein van de fysiotherapie / bewegend functioneren, verbonden aan een Nederlandse universiteit of hogeschool, is betrokken bij het onderzoek als medeaanvrager.
 • Het onderzoek wordt ingebed in een instelling die de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit onderschrijft.
 • Het onderzoeksproject start uiterlijk op 1 juli 2020.
 • Het onderzoeksproject heeft een minimale duur van 1 jaar en maximale duur van 2 jaar.
 • Het onderzoeksproject dient in een samenwerkingsverband van tenminste twee instellingen uitgevoerd te worden. Waaronder een Nederlandse universiteit of hogeschool en tenminste één zorginstelling (bv. fysiotherapiepraktijk, revalidatiecentrum, ziekenhuis). 
 • Eindgebruikers (bv. patiënten, fysiotherapeuten, verwijzers) zijn en worden aantoonbaar betrokken in de opzet en uitvoering van het onderzoeksproject. 
 • Alle publicaties van het onderzoek dat is gefinancierd uit deze call dienen onmiddellijk (op het moment van publicatie) vrij toegankelijk te zijn (Open Access) en aangeboden te worden bij de redactie van FysioPraxis.
 • Voor een optimale transparantie en controleerbaarheid moet het project voorafgaand aan een eventuele dataverzameling aangemeld worden en het volledige onderzoeksprotocol geüpload worden in een erkend register (bv. Open Science Framework of Dataverse). In ditzelfde register dienen na afloop van het project de dataset en de syntaxen van de data-analyse te worden toegevoegd. 
 • Een schriftelijke akkoordverklaring over het ingediende onderzoeksvoorstel van zowel de bestuurlijk verantwoordelijke als de hoofdaanvrager is verplicht. Deze verklaring dient uiterlijk een week na het indienen van het onderzoeksvoorstel door het KNGF te zijn ontvangen via wcf@kngf.nl.

Financiële randvoorwaarden 

 • Per onderzoeksvoorstel kan een subsidie van maximaal € 100.000,- worden aangevraagd. Dit betreft een kader en geen indicatie voor de gewenste hoogte. Alles wat u aanvraagt moet in verhouding tot het onderzoek staan. 
 • Door de onderzoeksgroep is voor tenminste 10% eigen bijdrage (‘in kind’ of ‘in cash’) vanuit de universiteit, hogeschool of andere samenwerkingspartners opgenomen als cofinanciering ter aanvulling van de aangevraagde subsidiegelden.
 • Een matchingverklaring van de instelling over de eigen bijdrage is verplicht. Hierbij is van belang dat de instelling de bijdrage (‘in kind’ of ‘in cash’) expliciet aangeeft.  ^
   

Beoordelingscriteria
Indien het onderzoeksvoorstel voldoet aan de hierboven beschreven inhoudelijke, organisatorische en financiële randvoorwaarden wordt het onderzoeksvoorstelvoorstel in behandeling genomen en beoordeeld op de volgende criteria:

Kwaliteit

 • Innovatie: In deze call wordt een innovatieve aanpak en design toegejuicht. Voeg indien nodig een discussie toe over de mogelijke risico’s van de gekozen aanpak en een back-up plan met bijbehorende oplossingen of alternatieven.
 • Doelstelling en vraagstelling: De doelstelling van het onderzoeksvoorstel moet resulteren in een concrete, heldere en toetsbare vraagstelling.
 • Reikwijdte: Het belang en de toegevoegde waarde van het onderwerp aan bestaande kennis of beroepspraktijk wordt ondersteund met een adequate theoretische onderbouwing.
 • Originaliteit: Een onderzoeksvoorstel mag geen doublure zijn van eerdere of lopende projecten, tenzij herhaling een toegevoegde waarde heeft doordat replicatie aantoonbaar gewenst is.
 • Plan van aanpak: Het plan van aanpak waarmee de beoogde vraagstelling wordt beantwoord, is helder en volledig. Het gekozen onderzoeksdesign is geschikt voor het beantwoorden van de vraagstelling.
 • Projectgroep: De projectgroep moet relevante expertise hebben en vertrouwd zijn met het specifieke onderzoeksgebied.
 • Haalbaarheid: Het is aannemelijk dat het doel van het onderzoeksvoorstel binnen de gestelde tijd wordt bereikt met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen. In het onderzoeksvoorstel moet aandacht zijn voor een risicoanalyse (bv. t.a.v. inclusie), inclusief de maatregelen die worden genomen om deze risico’s te beperken
 • Toepasbaarheid en implementatie: Uit het onderzoeksvoorstel blijkt duidelijk de waarde van het project voor concrete resultaten en/of producten gericht op (de)implementatie in de fysiotherapiepraktijk.
 • Datagebruik: In het onderzoeksvoorstel moet beschreven worden of en hoe gebruik wordt gemaakt van bestaande databestanden (al dan niet gedeeltelijk), of dat eigen nieuwe dataverzameling vereist is. Als een nieuwe dataverzameling wordt opgezet, geeft de aanvrager aan hoe de toegankelijkheid ervan na afloop wordt geregeld.

Relevantie

Beoordelingsprocedure
Het WCF kan besluiten een onderzoeksvoorstel niet in behandeling te nemen indien deze niet voldoet aan de randvoorwaarden. Alle aanvragen die voldoen aan de randvoorwaarden, worden door tenminste twee externe (internationale) referenten beoordeeld op relevantie én kwaliteit. De referentencommentaren resulteren in een voorlopige rangorde. De rapporten van de referenten worden geanonimiseerd verstuurd naar de hoofdaanvrager voor wederhoor.
Het WCF komt op basis van de referentencommentaren, wederhoor en het onderzoeksvoorstel tot een zelfstandig oordeel. In de vergadering stelt het WCF een honorerings- en afwijzingsvoordracht op, waarna een definitief besluit wordt genomen. ^

Tijdpad

Call Open

1 augustus 2019

Deadline indienen onderzoeksvoorstel

1 november 2019,
12.00 uur

Ontvangst commentaar referenten

Begin december 2019

Wederhoor op
referentencommentaar

December 2019

Besluit toekenning en afwijzing

Februari 2020

Uiterlijke startdatum onderzoeksproject

6 maanden
na toekenning

^

Onderzoeksvoorstel indienen 
Aanvragen kunnen uiterlijk vrijdag 1 november 2019 om 12.00 uur ingediend worden via wcf@kngf.nl. Het Aanvraagformulier en het Formulier aanvullende informatie moeten volledig worden ingevuld.

Hier vind je het Aanvraagformulier, het Formulier aanvullende informatie en de Algemene Voorwaarden voor het indienen van voorstellen. ^

Contact
Bij vragen kun je contact opnemen per e-mail via WCF@kngf.nl of per telefoon met Rafaël Brouwer (dinsdag t/m vrijdag; tel: 033 479 11 16) of Peter Arentsen (maandag t/m vrijdag; tel: 033 467 29 25). ^

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.