VWS, ZiNL en NZA

We hebben regelmatig conctact met belangrijke partijen in het zorgdomein. Hieronder een overzicht van verschillende stakeholders.

VWS

De minister van VWS is verantwoordelijk voor alle aspecten van de zorg, dus zowel  de kosten en de financiering als de omvang van het basispakket, de aanspraken in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning en de Wet Langdurige Zorg. Het KNGF onderhoudt dus intensieve contacten met het ministerie op vele niveaus en over heel veel onderwerpen: basispakket, inkomens en tarieven, administratieve  lasten, BIG-registers,  richtlijnen enzovoort.

Zorginstituut

Het Kwaliteitsinstituut (Zorginstituut Nederland) richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Ook moet het Kwaliteitsinstituut ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van die geleverde zorg. Verder helpt het Kwaliteitsinstituut partijen in de zorg om zich te kunnen verbeteren.

In zijn kompassen geeft het Zorginstituut nadere toelichtingen op de aanspraken vanuit de Zvw en Wlz). Bij het adviseren over een passend pakket betrekt het Zorginstituut aspecten als noodzakelijkheid, kwaliteit van leven, (kosten)effectiviteit en de toepassing in de praktijk. Het Zorginstituut vindt het daarom belangrijk om belanghebbenden bij het pakketbeheer te consulteren. Hun kennis en ervaring is vaak van grote waarde voor onze adviezen. Onze adviezen en standpunten worden getoetst door verschillende commissies: de Wetenschappelijke Advies Raad en de Adviescommissie Pakket.

 De Adviescommissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen is ingesteld in april 2012 en adviseert de minister van VWS over de gewenste ontwikkeling van beroepen en opleidingen in de gezondheidszorg. De reikwijdte van het advies betreft het hele veld van de gezondheidszorg: de ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, publieke gezondheidszorg, eerstelijnszorg, ouderenzorg, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg. De commissie baseert het advies op de toekomstige vraag naar zorg – richtpunt 2030 - en de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. In de werkwijze staat de interactie met het veld centraal. De inzet hiervan is dat het uit te brengen advies breed gedragen zal worden en de beoogde innovaties in de zorg, beroepen en opleidingen in de praktijk al ingezet worden.

NZa

In Nederland is er een organisatie die tarieven in de zorg vaststelt en toezicht houdt op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De NZa stelt tarieven vast voor zorgbehandelingen

Voor de meeste zorgbehandelingen maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen afspraken over de inhoud van de behandeling, de kwaliteit en de prijs ervan. Sommige prijzen stelt de NZa vast, bijvoorbeeld de tarieven voor de zorg in een instelling voor ouderen of mensen met een verstandelijke handicap. Maar ook bijvoorbeeld voor gespecialiseerde brandwondenzorg of voor uw bezoek aan de huisarts en de tandarts.

De NZa is toezichthouder in de zorg

De NZa controleert - op basis van eigen analyses en van meldingen van consumenten - of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wetten en regels houden. Zorgverzekeraars moeten bijvoorbeeld iedereen accepteren voor de basisverzekering. Ongeacht leeftijd, inkomen, leefstijl of gezondheid. En zorgaanbieders moeten de behandelingen op de juiste manier in rekening brengen. Ook moeten zij duidelijke informatie geven over de prijs en kwaliteit van de zorg. Is het belang van de consument in het geding? Dan grijpt de NZa in.

De NZa adviseert het ministerie van VWS

De NZa adviseert de minister en de staatssecretaris van VWS, gevraagd en ongevraagd. Deze adviezen gaan bijvoorbeeld over mogelijke verbeteringen in de wetten en regels in de zorg. Onze adviezen baseren wij op onderzoek en analyses van feiten en cijfers in de zorg. De bewindslieden besluiten vervolgens zelf of ze deze adviezen overnemen of niet.

Wat is het doel van de NZa?

De NZa heeft als doel om te zorgen dat de inwoners van Nederland ook in de toekomst kunnen rekenen op goede basiszorg als zij dat nodig hebben. Binnen een redelijke termijn, binnen een redelijke afstand en tegen een redelijke prijs. De NZa is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. De taken van de NZa staan beschreven in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

ACM kijkt als toezichthouder in de zorg naar het gedrag van zorgverzekeraars en zorgaanbieders op de markt ter bescherming van het belang van de consument. Op basis van de Wet economische Mededinging houdt ACM de machtsverhoudingen in de gaten

Het is voor bedrijven in de zorg niet altijd duidelijk wanneer samenwerken wel en niet mag.  Daarom heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) spelregels opgesteld voor de zorg. Deze spelregels bij samenwerking staan in de Richtsnoeren voor de Zorgsector. Bijvoorbeeld over de samenwerking binnen Zorggroepen. Wat zijn de spelregels? Samenwerken mag als de kwaliteit van zorg voor de patiënt daar beter van wordt. Samenwerken is verboden als de afspraken onnodig de onderlinge concurrentie beperken. Of als ze leiden tot misbruik van marktmacht.

Trefwoorden: