Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR)

In het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen

Overzicht van de onderwerpen

 Verruiming accreditatie mogelijkheden

Het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister heeft mede op verzoek van het KNGF Bestuur per 1 januari jl. op een aantal punten het beleid verruimd en het BOCK-beleidsdocument aangepast.

De belangrijkste wijzigingen:

 • Aan een vakinhoudelijke (scholings)activiteit, die is geaccrediteerd voor een ander deelregister dan Algemeen Fysiotherapeut (AF), is nu ook accreditatie toegekend voor het deelregister AF en het Kwaliteitsdeel. Dit biedt meer ruimte aan fysiotherapeuten om (vakinhoudelijke) punten te halen die passen in hun eigen interessesfeer en bij hun patiëntengroep(en). Behaalde punten kunnen nu, op mijn kngf.nl, worden verschoven van een deelregister naar het vakinhoudelijk deel AF of het kwaliteitsdeel.
   
 • Het volgen van een (verkorte) masteropleiding geeft nu recht op vrijstelling in een deelregister naar keuze. Voorheen gaf het volgen van een (verkorte) masteropleiding alleen recht op vrijstelling voor het register waarop de (verkorte) master van toepassing was.
   
 • Voor gevolgde scholingen (zowel in Nederland als in het buitenland) die voor andere (para)medische beroepen zijn geaccrediteerd kunt u punten aanvragen. De fysiotherapeut kan de punten gemakkelijk aanvragen via de nieuwe structuur op MijnKNGF. Wanneer een symposium of congres is geaccrediteerd in Nederland of het buitenland voor een beroepsgroep die valt onder artikel 3 of artikel 14 (maar de inhoud betreft per definitie geen complementaire methodes of technieken) van de Wet BIG, dan worden deze punten toegekend in het kwaliteitsdeel van het CKR. Indien door het KNGF of een BI wordt aangegeven dat de scholing relevant is voor haar deelregister, dan kunnen de punten worden toegekend aan het betreffende vakinhoudelijk deel van het kwaliteitsregister. De BI levert geeft een lijst aan met relevante scholingsactiviteiten. Wanneer de activiteit niet door een officiële (externe) instantie is geaccrediteerd, worden geen punten toegekend in het kwaliteitsregister. 
   
 • Voor een (scholings)activiteit die in het buitenland voor fysiotherapeuten is geaccrediteerd is het nu ook mogelijk om vakinhoudelijke punten aan te vragen. Wanneer een scholing, of symposium of congres in het buitenland is geaccrediteerd voor fysiotherapeuten in het betreffende land, kunnen de punten worden toegekend in het vakinhoudelijk deel van het register AF. Hierbij geldt als voorwaarde dat de behandelde stof valt binnen de domeinbeschrijving fysiotherapie, zoals weergegeven in het Beroepsprofiel Fysiotherapeut van het KNGF.Indien door een BI wordt aangegeven dat de scholing relevant is voor haar deelregister, dan kunnen de punten worden toegekend aan het betreffende vakinhoudelijk deel. Wanneer de activiteit niet door een officiële (externe) instantie is geaccrediteerd, worden geen punten toegekend in het kwaliteitsregister.
   
 • De mastereisen voor een aantal deelregisters zijn geactualiseerd op basis van besluiten die tijdens de ledenvergaderingen van de betreffende BI’s (in 2016) genomen zijn. Voor een harmonisatie van de erkenning van master-diploma’s was een aanpassing van de registereisen voor CKR-deelregisters Orofaciaal fysiotherapeut, Sportfysiotherapeut, Geriatriefysiotherapeut en Manueeltherapeut nodig. In bijlage 4 van het beleidsdocument staan de eisen voor registratie en herregistratie per deelregister uitgewerkt.

Kijk hier voor de volledige tekst van het BOCK-beleidsdocument.

Registratie CKR

U kunt zich als fysiotherapeut inschrijven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Daarvoor moet u voldoen aan de door het KNGF gestelde normen en de daaruit voortvloeiende eisen, en al dan niet een opleiding voor verbijzonderd fysiotherapeut/master fysiotherapie hebben gevolgd. 

Reglement CKR

De normen voor registratie en herregistratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en van de fysiotherapeut met aantekening staan beschreven in het ‘Reglement Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie’. U kunt het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie downloaden.

Studiepunteneis

Eén van de eisen binnen het CKR is het behalen van studiepunten. Deze studiepunteneis vindt u hier.

Als fysiotherapeut kunt u zelf punten aanvragen voor individuele deskundigheidsbevordering via MijnKNGF

BOCK

Het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK) heeft als belangrijkste taak het in standhouden van het CKR. Daarvoor heeft zij een beleidsdocument opgesteld waarin de eisen voor registratie en herregistratie zijn vastgelegd.

BOCK beleidsdocument

In het BOCK beleidsdocument zijn de normen uit het CKR uitgewerkt tot eisen. Het BOCK beleidsdocument kunt u hier downloaden.

Scholingsaanbieders

Als u bij- en nascholingsactiviteiten aanbiedt dan kunt u deze aanbieden voor accreditatie. Meer informatie voor scholingsaanbieders vindt u hier.

Overzicht geaccrediteerde bij- en nascholing

Iedere maand groeit het aantal geaccrediteerde scholingsactiviteiten waar fysiotherapeuten accreditatiepunten mee kunnen behalen ten behoeve van hun registratie(s) in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR). Toekenning van de punten gebeurt op basis van gegevens die de aanbieder aanlevert. Staat u ingeschreven in het CKR en hebt u een geaccrediteerde scholing gevolgd? Dan levert de scholingsaanbieder de gegevens aan bij het KNGF, zodat de punten toegekend kunnen worden. U moet wel zelf het certificaat bewaren. 
U kunt het overzicht van de op dit moment geaccrediteerde bij- en nascholingsactiviteiten hier bekijken.

Let op: Scholing nodig voor uw BIG-herregistratie? Begin op tijd!

Wilt u herregistratie in het BIG-register aanvragen op basis van scholing en heeft u een periodiek registratiecertificaat (PRC) nodig? Dan is het van belang dat u hier tijdig mee start. Een PRC ontvangt u na afronding van specifieke scholing en toetsing. Het scholings- en/of toetsingstraject kan in sommige gevallen meer dan een half jaar duren. Soms is het aantal toetsmomenten dat wordt aangeboden gering. Bereid u tijdig voor!

Schrijf u tijdig in zodat u voor het verstrijken van uw uiterste herregistratiedatum aan de gestelde eisen voldoet. Na succesvolle afronding van het scholings- en toetsingsprogramma ontvangt u het PRC. Op dat moment kunt u uw aanvraag doen voor herregistratie op basis van scholing bij het BIG-register. Het BIG-register gaat niet over het aanbod en de inhoud van de scholing en toetsing.

Meer informatie

Trefwoorden: