Beroepsethiek

Iedere fysiotherapeut wil goede zorg leveren en mensen helpen om zo goed mogelijk te leven. Hierbij komt iedere fysiotherapeut bewust of onbewust regelmatig in aanraking met morele dilemma’s. Deze dilemma’s kunnen verschillen in zwaarte en gaan bijvoorbeeld over het wel of niet openlijk bekritiseren van een collega fysiotherapeut, de manier van aanprijzen van je praktijk middels advertenties of het wel of niet gehoor geven aan gevoelens voor een patiënt.

Beroepsethiek en Gedragsregels

Als leidraad voor dit soort morele dilemma’s bestaat de Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut. Hierin staan de gedragsregels beschreven waaraan je je als fysiotherapeut moet houden en de achterliggende beroepsethiek waar deze gedragsregel op gestoeld is.

De Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut is samengesteld door de Ethiekcommissie en vastgesteld door de AV.

Tuchtrecht door de Commissie van Toezicht Fysiotherapie

Als KNGF-lid of CKR-geregistreerde bent u gebonden aan het verenigingstuchtrecht neergelegd in het Reglement Tuchtrechtspraak KNGF. Als een collega, een patiënt of een andere belanghebbende een klacht over uw handelen indient, dan doet de Commissie van Toezicht Fysiotherapie (Commissie) daarover een gemotiveerde uitspraak. Zo draagt het tuchtrecht bij aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening fysiotherapie. Overigens toetst ook het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg het handelen aan de gedragsregels.

De Commissie kan oordelen of het handelen van een fysiotherapeut  strijdig is met de Beroepsethiek en Gedragsregels. Bijvoorbeeld wanneer het handelen: nalatig is, het vertrouwen in de fysiotherapie ondermijnt, strijdig is met de waardigheid of de belangen van de fysiotherapie of oncollegiaal is.

Klacht indienen

Iedere rechtsreeks belanghebbende kan een klacht indienen bij: 

Commissie van Toezicht Fysiotherapie
t.a.v. de secretaris
Postbus 248
3800 AE Amersfoort

Trefwoorden: