Wetgeving

Op de dagelijkse praktijk van de fysiotherapeut zijn een aantal wetten van toepassing. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zowel direct als indirect zien deze wetten toe op het borging van de privacy. Voor een korte toelichting op die wetten wordt verwezen naar de KNGF-richtlijn Dossiervoering 2016. Deze vervangt met ingang van 1 januari 2016 de KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische verslaglegging 2011.

Meldplicht datalekken

Sind 1-1-2016 is de meldplicht datalekken van kracht. Deze meldplicht is een aanscherping van de privacywetgeving en houdt in dat organisaties onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra sprake is van een ernstig datalek. Daarvan is sprake als onbevoegden toegang hebben tot vertrouwelijke gegevens en daarvan ernstige gevolgen ondervinden. Identiteitsfraude is zo'n erntig gevolg. Het beschikken over de combinatie van bijvoorbeeld naam, geboortedatum en burgerservicenummer kan leiden tot identiteitsfraude. Zie de informatie en filmpjes op deze pagina.

De wet maakt onderscheid in een verantwoordelijke en een bewerker. Degene die gegevens registreert is de verantwoordelijke. Een EPD leverancier vervult de rol van bewerker. Het is de taak van de verantwoordelijke om er op toe te zien dat in de overeenkomst met de bewerker (bewerkersovereenkomst) goede afspraken worden gemaakt over de gang van zaken bij een incident waarbij onbevoegden (mogelijk) toegang hebben (gehad) tot vetrouwelijke gegevens. Als de verantwoordelijke in gebreke blijft kunnen hoge boetes worden opgelegd. 

Meer informatie over:

Bij organisaties die gebruik maken van burgerservicenummer dien informatiebeveiliging (overeenkomstig NEN7510) onderdeel te zijn van de beleidscyclus. Het KNGF organiseert interactieve webinar sessies om u uitgebreid te informeren en u daarbij op weg te helpen. Bij zeer specifieke vragen die de privacywetgeving betreffen kunt een contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van het KNGF  (zie contactgegevens onderaan deze pagina) 

Meer over de webinar sessies Privacy en Informatiebeveiliging 

 

Contactpersoon

Specifieke vragen over Standaardisatie & Interoperabiliteit, Privacy & Informatiebeveiliging (NEN7510 - Wbp - AVG) kunt u richten aan Rob Stadt (FG)
033 4672925, stadt@kngf.nl