Functionaris voor de Gegevensbescherming

Op 25-05-2018 wordt de Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG). U dient zich te buigen over de vraag of u een FG moet aanstellen.

Zijn wij verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming aan te stellen?

Op 25-05-2018 wordt in alle Europese lidstaten een verordening van kracht: De General Data Protection Rules (GDPR) die in alle landen tegelijkertijd de bestaande privacywetgeving vervangt. Voor Nederland betekent dat, dat de in 2016 aangescherpte Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit heeft grote consequenties voor vrijwel iedere organisatie. In het bijzonder voor de zorg. Van belang is vooral dat u moet kunnen aantonen dat u aan de AVG voldoet en dat, als dat niet het geval is, u het risico loopt op een hoge boete van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u een 10 stappenplan waarin wordt toegelicht hoe u zich kunt voorbereiden.

Zo wordt onder meer geadviseerd om nu alvast te bepalen of u verplicht bent om een Functionaris voor de Gegevensverwerking (FG) aan te stellen en - als dat zo is - niet te lang te wachten met het werven van een FG. Op de site van de AP  worden de taken van een FG uiteen gezet en aangegeven welke rol deze voor een organisatie, dan wel samenwerkende organisaties kan vervullen. 

In de AVG (Artikel 37) wordt aangegeven dat bij de beantwoording van de vraag: "zijn wij verplicht om een FG aan te stellen?" van belang is of sprake is van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of de verwerking van persoonsgegevens dient te worden beschouwd als een kerntaak en sprake is van verwerking van persoonsgegevens op grote schaal.

Ondanks een aanvullende richtlijn is beantwoording van de vraag nog steeds lastig. Wel wordt op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven wat de competenties (dienen te) zijn van een Functionaris voor de Gegevensbescherming, onder welke condities deze zijn werkzaamheden moet kunnen vervullen en wordt de onafhankelijke rol van een FG benadrukt.