Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De overheid heeft een handleiding gepubliceerd waarin de belangrijkste bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarop betrekking hebbende uitvoeringswet worden toegelicht. De handleiding bevat een aantal checklists (op pagina 15 t/m 18) over de plichten van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker (uw EPD leverancier), wat in de verwerkersovereenkomst met uw EPD moet zijn opgenomen en welke informatie u aan de betrokkene (uw patiënt) dient te verstrekken.

De handleiding kunt u downloaden via de site van de Rijksoverheid

Versterking en uitbreiding privacyrechten van betrokkenen

Iedereen die persoonsgegevens vastlegt krijgt te maken met deze verordening. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacy rechten en ziet toe op meer verantwoordelijkheden van organisaties die persoonsgegevens vastleggen. 

De invoering vraagt uitgebreide voorbereiding voor uw praktijk waarover we u graag informeren tijdens regelmatig georganiseerde webinars. Daarbij komt onder meer de relatie van u (als verwerkingsverantwoordelijke) met uw EPD leverancier (als verwerker) aan de orde. 

Ook voor EPD leveranciers heeft de nieuwe Europese privacywetgeving grote gevolgen. En ook zij voorbereidingen om hun diensten af te stemmen op de wetswijziging van 25 mei 2018. 

Informatiepagina
Aan EPD leveranvciers is gevraagd om ons te voorzien van een directe link naar een pagina met informatie over de wijze waarop men zich voorbereidt. Als die is verstrekt treft u deze in het overzicht onderaan deze pagina.

Filmimpressie aan de hand van gerichte vragen
Ook is aan de EPD leveranciers gevraagd of men bereid was om tijdens één van de webinars, via een korte filmimpressie expliciet in te gaan op een aantal  gerichte vragen. Aan het 2e AVG webinar op 13-07-2017 is een bijdrage geleverd door SpotOnMedics, Incura/Abakus, FysioManager en IntraMed . De geluidskwaliteit van de integrale webinar bleek zowel tijdens als achteraf soms minder van kwaliteit. Daarom is besloten deelnemers en andere belangstellenden te voorzien van sheets van een inleidende presentatie. U treft ze achter deze hyperlink.

Hieronder treft u een overzicht van leveranciers en de datum waarop ze een bijdrage zullen leveren/hebben geleverd aan een van de AVG webinars.  Als een URL van de landingspagina is verstrekt, is de naam van de leverancier clickable. Is een (url naar een) filmimpressie ontvangen dan treft u die in de 2e kolom. 

Gelet op het belang en de belangstelling zullen de AVG webinars worden gecontinueeerd. Om ook andere leveranciers in de gelegenheid te stellen zullen we hen nogmaals benaderen. Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor ingeplande webinars.

Leverancier  
World of Health (Fysiomanager)
Intramed (Intramed)
Incura BV-Abakus BV (Incura-Abakus)
Mr Systems (FysioRoadmap)
SpotOnMedics (Spotonmedics)
Asterisque (Asterisque)  
Gerimedica  (YSIS)  
FysioLogic (LogicData)  
I&DT (Curasoft)  
James Software (James)  

 

Trefwoorden:

Kennishouder bij het KNGF

Heeft u een vraag? Neem contact op met onze ledenvoorlichters.
Ledenvoorlichting, 033-467 29 29, ledenvoorlichting@kngf.nl