Steun van buitenaf

Op deze pagina vind je informatie over compensatie, vergoedingen van zorgverzekeraars en verzekeringen.

Compensatie voor werkgevers

Subsidie voor digitale zorg op afstand
25 maart 2020. Fysiotherapiepraktijken die digitale zorg willen leveren aan thuiswonende cliënten of hun mantelzorgers, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling “Stimuleringsregeling eHealth Thuis – COVID-19”. Het gaat om digitale zorg op afstand. Fysiotherapiepraktijken kunnen een aanvraag indienen voor €50.000,-. Lees meer in ons nieuwsbericht of rvo.nl/set-corona.

DSW past tarief aan. 
25 maart 2020: DSW hanteert een nieuw tarief voor de telefonische zitting fysiotherapie (prestatiecode 1920), namelijk € 31,20.
Deze prestatie vormt een integraal onderdeel van de met jou afgesloten meerjarige Zorgovereenkomst Fysiotherapie. Het tarief is het maximumtarief en gebaseerd op vervanging van een reguliere zitting.

Wanneer een telefonisch overleg korter duurt kan volgens DSW het tarief naar rato in delen in rekening brengen. Deze prestatie, ongeacht de duur, telt mee in het aantal behandelingen dat uit de aanvullende verzekering en of basisverzekering van de verzekerde vergoed kan worden.

DSW meldt bovendien dat de randvoorwaarden zoals vermeld in het document paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis van toepassing zijn. Meer informatie: afdeling Overeenkomsten van DSW via telefoonnummer (010) 24 22 602.

 

Bedrijfsvoering
25-3-2020. Samen met VvAA otrekken we op om de gezamenlijke dienstverlening voor de bedrijfsvoering van praktijkhouders te organiseren. 

13 maaart 2020: de Nederlandse overheid kondigde 13 maart ook aan dat zij economische maatregelen neemt. Welke dat zijn, lees je in deze kamerbrief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Met ingang van 17 maart is de wet Werktijdverkorting vanwege het coronavirus stopgezet en vervangen door de speciaal daarvoor gemaakte tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

Kijk hier voor meer informatie over de NOW (voorheen wet Werktijdverkorting). Of kijk op de site van het UWV

Verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling 
De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft op 15 maart besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Informatie over doorbetaling van loon
Informatie en een infographic van Eldermans | Geerts

Uitstel van betaling belasting en aanpassen voorlopige belastingaanslag
Op de website van de belastingdienst. 

Borgstelling mkb-kredieten
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb


 

Vergoedingen en declareren

Codes declareren

Alle reguliere prestatiecodes zijn van toepassing. De intake (op afstand) code 1864 en 1870, alleen screening code 1850. Behandeling op afstand middels een beeldverbinding: code 1000. Dit alles tegen reeds overeengekomen gecontracteerde tarief. De reguliere code voor een telefonische zitting is 1920, wanneer ZV deze nog niet heeft ingekocht bij jou dan volgt snel een aanbod door de zorgverzekeraar.

Digitale zorg, bijvoorbeeld beeldbellen
Zorgverzekeraars volgen het beleid van de NZa en in de “Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020” staat dat de fysiotherapeut digitale zorg kan declareren: “De zorgaanbieder kan gebruikmaken van de beschreven reguliere prestaties om digitale zorg te declareren. In de paramedische sectoren zijn dat vaak prestaties voor een zitting, zoals een zitting op afstand via een beeldschermcontact.

Elke zorgverzekeraar geeft eigen invulling aan het vergoeden van behandelingen op afstand. Het KNGF is in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland over het declareren van alternatieve behandelingen in de vorm van digitale zorg, zoals e-health en beeldbellen. We houden je op de hoogte van het resultaat van deze gesprekken.

Voorwaarden voor online fysiotherapie
Dit betekent dat een zitting niet meer per se fysiek in de praktijk van de fysiotherapeut plaats dient te vinden. Wel stellen de verschillende zorgverzekeraars enkele voorwaarden:

  • Er moet een bestaande behandelrelatie zijn om te declareren onder prestatiecode 1000;
  • De behandeling op afstand moet qua duur, kwaliteit en inhoud gelijk zijn aan de behandeling in een praktijkruimte;
  • Een videoconsult moet aan de kant van de fysiotherapeut plaatsvinden in een ‘goed geoutilleerde ruimte’. Dat betekent bijvoorbeeld dat de ruimte privacy moet bieden en dat de communicatie beveiligd moet zijn;
  • De fysiotherapeut moet gebruikmaken van een speciaal hiervoor bedoelde online fysiotherapie-oplossing, waarbij meer mogelijk is dan alleen videoverbinding, zoals het volgen op afstand en delen van materiaal. 

Naast de voorwaarden adviseren de zorgverzekeraars om goed vast te leggen in het behandeldossier dat besproken is om de behandeling via deze weg plaats te laten vinden en er akkoord is vanuit de patiënt om misverstanden te voorkomen.

Vergoeding zorg op afstand
Hoe kun je zorg op afstand het best declareren?https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_304668_22/1/

17/3/2020 NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand
Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat volgens de NZa kunnen doen: daarom stellen zij alle eventuele belemmeringen of beperkende voorwaarden in alle zorgsectoren buiten werking. Volgens de NZa is het voor een deel van de zorg mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. Kijk voor meer informatie op nza.nl.


 

Informatie over verzekeringen

Het Verbond van Verzekeraars, het overkoepelend orgaan van verzekeraars, heeft zich in het algemeen uitgelaten over de dekking bij bedrijfsschade-, verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) in verband met het coronavirus. Check altijd jouw persoonlijke situatie bij je verzekeringsadviseur. Meer informatie vind je op de site van het Verbond.   

Bedrijfsschadeverzekering
Een praktijkhouder kan volgens het overkoepelend orgaan geen gemiste inkomsten verhalen via de bedrijfsschadeverzekering. Die keert alleen uit als er sprake is van materiële schade en dat is in dit geval niet aan de orde.


 

Heb je een andere vraag over het coronavirus?

En vind je het antwoord niet bij onze vragen en antwoorden? Stuur dan een mail naar ledenvoorlichting@kngf.nl, met de titel 'corona'. We nemen jouw vraag dan mee in de informatie op deze plek.

Trefwoorden: