Antwoord op vragen over het coronavirus

We krijgen veel vragen van leden over de gevolgen van het coronavirus. Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen. De vragen over de regelingen voor praktijken werken we nog uit in doelgroepen. Staat jouw vraag er niet bij, stuur deze dan naar ledenvoorlichting@kngf.nl.

Bijgewerkt op 17 juli 2020

Triage stappenplan en standpunt behandelen patiënten na COVID-19

Wat is het advies van het KNGF tijdens de coronacrisis?
Ons advies voor handelen vind je in het triage stappenplan, dit is de versie van 1 juli 2020

En dit is het addendum groepsbehandeling (26 juni 2020). 

Wat is het standpunt van het KNGF als het gaat om het behandelen van patiënten die COVID-19 hadden?
De laatste versie van ons standpunt over de behandeling van patiënten die COVID-19 hadden vind je op het KNGF Kennisplatform, hier


Triage stappenplan

Heb je een vraag over het triage stappenplan? Bekijk dan ook ons FAQ-document.
 
Ik behandel een patiënt met verkoudheidsklachten, in principe mag ik dan geen fysieke behandeling geven. Maar als iemand zich heeft laten testen en de uitkomst is negatief op Covid-19. Mag ik dan alsnog starten met de fysieke behandeling of wordt dit toch afgeraden?

Fysieke behandeling kan plaatsvinden. Bij een negatieve testuitslag mag iedereen in het huishouden weer doen wat ze normaal ook zouden doen (bijvoorbeeld werken of naar school). Ook de persoon met klachten hoeft niet meer thuis te blijven en mag weer doen wat hij/zij normaal ook zou doen. Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren nadat materiaal voor de test was afgenomen, dan moet hij/zij thuisblijven en opnieuw naar het landelijke afsprakennummer coronatest bellen (0800-1202) voor een nieuwe test. 

Zijn er regels voor het toelaten van stagiaires in de praktijk?

Wij zien een stagiaire als tweede zorgprofessional, net als bijvoorbeeld een collega-fysiotherapeut. Maak daarom een professionele afweging per situatie (behandelingen in kamer, behandelingen in oefenzaal, bijvoorbeeld) ten aanzien van de ‘social distancing’ regels. Voor stagiaires geldt hetzelfde beleid ten aanzien van patiëntencontact, zoals als omgeschreven onder ‘Zorgverlening door de paramedicus’.

Ik voel me gedwongen om te gaan werken, terwijl ik niet zeker weet of het wel veilig is. Kan ik gedwongen worden om te werken?
Jouw werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het triage stappenplan geeft inzicht over zo'n omgeving.

Het is nodig om met PBM werken, maar mijn werkgever heeft die niet.
Als er wordt geadviseerd om PBM te gebruiken bij de behandeling en deze zijn er niet, dan is het dringende advies om niet te behandelen. Een werkgever is verantwoordelijk voor het faciliteren van een veilige werkplek

Ik behoor zelf tot een kwetsbare groep, hoe ga ik daarmee om?
Als je tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je werkt. In overleg met de bedrijfsarts moet de afweging worden gemaakt of en welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en moet je de mogelijkheid krijgen werk nog niet te hervatten/andere werkzaamheden op te pakken.

Waarom hoeven wij niet altijd bescherming te dragen? Komt dat doordat het veilig is of omdat de ziekenhuizen er eerder voor in aanmerking komen?  
Het KNGF kreeg, in overleg met VWS, advies van het RIVM. Het advies van het is: het gebruik van PBM is bij ‘gezonde’ patiënten niet nodig. We vertrouwen erop dat het advies van het RIVM veilig en verantwoord is, dus dat er geen concurrentie is met de ziekenhuizen.

Mijn praktijk is gevestigd in een sportschool. Kan ik wel open?
Alle sportscholen zullen waarschijnlijk voor 1 september dit jaar niet open gaan. Maar als fysiotherapiepraktijk mag je wel patiënten behandelen. Praktijken die in sportscholen zijn gevestigd mogen dus patiënten behandelingen in het sportschoolgedeelte. Wij raden je aan hiervoor wel even contact op te nemen met de gemeente, zodat ook bij hun bekend is dat dit om fysiotherapie gaat.

Is het triage stappenplan ook van toepassing op fysiofitness?
Nee, wel geven we in het addendum van 25 juni advies voor groepsbehandelingen.

Wat is spoedzorg en wat is noodzakelijke zorg?
Spoedzorg is zorg waarbij er een risico is op irreversibele schade als behandeling uitgesteld wordt. Noodzakelijke zorg hangt af van de actualiteit van de hulpvraag van de patiënt.  Die actualiteit bepaal je zelf, als fysiotherapeut.

Moet ik altijd PBM gebruiken als ik patiënten thuis behandel?
Het gebruik van PBM bij behandeling van patiënten aan huis is alleen noodzakelijk als de patiënt bewezen COVID-19 of symptomen van COVID-19 heeft. Als dit niet het geval is, kan de behandeling aan huis plaatsvinden zonder PBM, volgens de algemene regels.

Hoe houd ik het best rekening met social distancing tijdens mijn werk?
Probeer zo vaak mogelijk 1,5 afstand te houden en volg de algemene regels. Als het voor een behandeling nodig is om binnen 1,5 te komen, houd dan rekening met het hygiëneprotocol en probeer waar mogelijk toch afstand te houden (bijvoorbeeld direct na de behandeling zelf).

Kan ik weer beginnen met groepsbehandelingen?
Vanaf 1 juli 2020 zijn ook groepsbehandelingen weer mogelijk. We maakten daar een addendum voor.

HEt advies voor groepsbehandeling wijkt af van het RIVM, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van sanitiar. Klopt dat wel?
Het RIVM geeft aan dat het sanitair en de kleedkamers weer gebruikt mogen worden, echter wij kiezen ervoor dit niet te adviseren. Ons addendum zich richt op het controleren en beheersen van patiënten stromingen. Wanneer patiënten gebruik van kleedkamers kun je niet garanderen dat ze tijdig het pand verlaten. 

Heb je een andere vraag over het triage stappenplan? Bekijk dan ook ons FAQ-document.


Steun van buitenaf

14 juli: Rijksregelingen na de continuïteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage wordt niet verlengd. Toch zijn er praktijken die financiële hulp goed kunnen gebruiken. Zij kunnen ook gebruik maken van regelingen die wel zijn verlengd.
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW2)
Een deel van loonkosten kan worden gecompenseerd (juni t/m september). De hoogte is maximaal 90% van de loonkosten en geldt vanaf 20% omzetdaling. Bij vaststelling van de hoogte wordt rekening gehouden met de continuïteitsbijdrage.
Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
Een eenmalige vergoeding voor vaste lasten van maximaal 50.000 (juni t/m september). Dit geldt vanaf 30% omzetdaling. Bij vaststelling van de hoogte wordt rekening gehouden met de continuïteitsbijdrage.
Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO2)
De regeling is bedoeld voor ondernemers die onder het bijstandsniveau uitkomen (juni t/m september). De hoogte is maximaal EUR 1.500,=. Kijk voor meer informatie over TOZO op krijgiktozo.nl

Continuïteitsbijdrage. Het is sinds dinsdag 14 juli niet meer mogelijk om een beroep te doen op de continuïteitsbijdrage

ZN werkt de eigen pagina met vragen en antwoorden steeds bij. Dit is de link: https://www.zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage

In de Q&A ZN staat onderstaande informatie over declareren. Het lijkt te gaan over mensen die niet contracteert werken. Klopt dat? Het gaat hier inderdaad over niet-gecontracteerde zorgaanbieders die met het ondertekenen van de betaalovereenkomst digitaal moeten gaan declareren. Voor hen gaat het erom dat zij niet declareren voordat zij een bevestiging hebben gekregen, zodat ook zeker is dat de zorgverzekeraars de declaratie kunnen ontvangen.

Hoe wordt de voorwaarde dat de CB hoger moet zijn dan € 50 bepaald?
De drempel van € 50 wordt op concernniveau bepaald op basis van de bruto CB. Dit is de CB, zonder aftrek van de huidige productie, per zorgverzekeraar (en niet per label).

Het bedrag dat ik heb ontvangen is anders dan verwacht, hoe komt dat en wat doe ik nu?
Wat betreft het verschil tussen de uitkomst van de voorlopige CB en de verwachtingen: als die verschillen een relatief beperkte omvang hebben dan is het advies  te wachten op de definitieve CB (bij de eindafrekening). Heb je toch vragen hebben over de berekende CB dan kun je die het beste stellen aan de betreffende zorgverzekeraar.

Wordt de CB voor de BV en AV apart uitbetaald en wat bepaalt dan de normomzet?
Of de CB in twee delen of in één geheel of met twee betalingen wordt betaald, kan per zorgverzekeraar verschillen. De normomzet van een zorgaanbieder betreft de omzet van de AV samen met die van de BV. AV en BV worden in de berekening wel onderscheiden om verantwoordingsredenen.

Wat zijn de indexatiepercentages?
In dit document staan de indexatiepercentages voor de continuïteitsbijdrage.

In de Q&A ZN staat onderstaande informatie over declareren. Het lijkt te gaan over mensen die niet contracteert werken. Klopt dat? Het gaat hier inderdaad over niet-gecontracteerde zorgaanbieders die met het ondertekenen van de betaalovereenkomst digitaal moeten gaan declareren. Voor hen gaat het erom dat zij niet declareren voordat zij een bevestiging hebben gekregen, zodat ook zeker is dat de zorgverzekeraars de declaratie kunnen ontvangen

Welk advies geeft het KNGF mij als zzp’er over tegemoetkomingen?
De overeenkomst tussen zzp'er en praktijkhouder is leidend. Als je structureel samenwerkt om zorg te verlenen dan heb je ook recht op de continuïteitsbijdrage. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer de praktijk kan aantonen dat door die betaling de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt.

Heb je een vraag die specifiek op jouw situatie van toepassing is? Dan kunnen wij daar geen maatwerk antwoord geven. Bespreek het dan met je opdrachtgever, preferente zorgverzekeraar of bekijk welke tegemoetkoming mogelijk is.

Wat bepaalt de normomzet?
De definitieve bijdrage wordt gebaseerd op de omzet over 2019 met een indexatie voor 2020: de gemiddelde maandomzet. De voorlopige bijdrage (die in de maanden mei – juli wordt uitgekeerd) is mogelijk voor een deel gebaseerd op 2018 en een deel op 2019. Dit hangt samen met de volledigheid van data die al bekend zijn en kan dus verschillen per zorgsoort.

Ik heb een vraag gesteld over de steunmaatregelen van ZN. Het antwoord vind ik niet op deze website. Wordt mijn vraag opgepakt?
Ja. Dagelijks inventariseren we alle vragen die we via social media, collega's en ledenvoorlichting krijgen. De vragen waar we nu een antwoord op hebben vind je op deze pagina. De vragen die we nog niet kunnen beantwoorden stelden we ook aan Zorgverzekeraars Nederland. De vragen en antwoorden van ZN zelf vind je hier.

Als ik een aanvraag doe voor de vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage, de noodmaatregel, dan krijg ik een vergoeding van 70%. Waarop is dat percentage gebaseerd?
De vooruitbetaling is berekend op 70% van 1/12 de deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis in de zorgverzekering. Voor de uiteindelijke CB-regeling onderzoekt Gupta nu op welk percentage dit gebaseerde wordt.

Welke steunmaatregelen of loketten zijn er en van welke kan ik gebruik maken?
Conintuïteitsbijdrage ZN: Het is sinds 14 juli niet meer mogelijk om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling (CB) van de zorgverzekeraars. De continuïteitsbijdrage kon worden aangevraagd over de maanden maart t/m juni. De looptijd van deze periode wordt niet verlengd.

 


Tarieven, codes, vergoedingen

Kan ik meerkosten ook declareren?
De meerkosten die je nu bijvoorbeeld maakt voor persoonlijke beschermingsmiddelen zijn declarabel. De NZA heeft er een prestatiebeschrijving voor opgesteld. Wij overleggen momenteel met ZN over de manier waarop en waar deze meerkosten kunnen worden gedeclareerd. Wij houden je hiervan op de hoogte.

Hoe zijn de aanspraken voor patiënten na COVID-19 geregeld?
4 juni 2020. Hierover vindt nog overleg plaats met het ministerie van VWS. Vooralsnog kunnen mensen voor behandeling na COVID-19 alleen aanspraak maken op de basisverzekering als ze opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Deze aanspraak is dan gebaseerd op bijlage 1 bij het Besluit Zorgverzekeringswet artikel 1 lid d onder 5 (status na opname in het ziekenhuis […]). In dat geval is voor nieuwe patiënten waarvoor niet eerder een behandeling voor COVID-19 is gedeclareerd de diagnosecode 9363. Deze code is per 1 juni ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 maart voor nieuwe patiënten. Voor patiënten met COVID waarvoor je al eerder hebt gedeclareerd op code 9380 blijft de diagnosecode 9380 van toepassing omdat er anders problemen over de eigen betaling van de eerste 20 behandelingen ontstaan. Patiënten moeten deze eerste 20 behandelingen zelf betalen. De aanspraak is beperkt tot maximaal 12 maanden.

Het KNGF is van mening

 • dat het recht van deze patiënten op fysiotherapie niet beperkt moet zijn in de tijd;
 • dat zij de eerste 20 behandelingen niet zelf zouden moeten te betalen;
 • dat patiënten die COVID-19 hebben gehad maar niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis vaak ook fysiotherapie nodig hebben. Op dit moment kunnen zij helemaal geen aanspraak maken op vergoeding vanuit de basisverzekering.

Wat is het tarief voor fysiotherapie op afstand?
Met Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat de gedeclareerde prestaties (videoconsult/telefonische zitting) op dezelfde wijze doortellen (één ‘tik’ per zitting) in de basis- en aanvullende verzekering van patiënten. Het KNGF vindt dat het tarief voor deze behandelingen dan ook conform het reguliere zittingentarief zou moeten zijn. 

Is beeldbellen alleen (te declareren) voor bestaande patiënten? Of ook voor nieuwe patiënten?
Voor nieuwe en bestaande patiënten.

DSW heeft een nieuw tarief aangekondigd voor fysiotherapie op afstand. Geldt een behandeling van minder dan 30 minuten ook als behandeling?
Ja. Dat is een zitting, ook voor de patiënt.

Waar kan ik de tarieven van mijn zorgverzekeraar vinden?
Wij delen alle informatie zodra wij die zelf ook binnen hebben. 

Wat zijn de codes voor fysiotherapie op afstand?
1850: screening
1864: screening & intake & onderzoek
1870: intake & onderzoek na verwijzing
1000: zitting fysiotherapie
1920: telefonische zitting fysiotherapie

Kan ik een intake en behandeling combineren?
Wanneer een patient voor een intake bij de fysio komt mag de fysio naast de code voor de intake ook een behandeling declareren. Voor patiënten geldt het dan ook als twee afspraken.

Welke codes zijn er voor verbijzonderde fysiotherapie?
•    Individuele zitting kinderfysiotherapie (1100)
•    Individuele zitting manuele therapie (1200)
•    Individuele zitting oedeemfysiotherapie (1500)
•    Individuele zitting bekkenfysiotherapie (1600)
•    Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750)
•    Individuele zitting geriatriefysiotherapie (1775)
Meer informatie en de voorwaarden vind je hier.

Wat is de ingangsdatum voor deze codes?
1 maart 2020.

Welke code kan ik gebruiken voor patiënten die COVID-19 hebben gehad? 
Er komt een nieuwe code, maar die is nu nog nietbeschikbaar. Voorlopig  blijft het code 9380, status na opname in een ziekenhuis.

Spreekt het KNGF met de zorgverzekeraars ook over chronische indicaties? 
Ja, op dit moment spreken we over vergoedingen, chronische indicaties en post-operatieve revalidatie staan al wel op de agenda.


Praktijken

Mag een agent die komt controleren i.z. de noodverordening voor de fysiotherapeut bepalen of de patient voor behandeling de praktijk mag bezoeken? 
Nee, dat mag een agent niet. Er bestond een misverstand over verwijzing op doktersvoorschrift. De veiligheidsregio's zijn door VWS geïnformeerd over dat misverstand.

Ik heb een patiënt behandeld die later COVID-19 bleek te hebben. Het GGD-advies is om twee weken in quarantaine te gaan. Kan ik me laten testen?
30-6-2020: Het KNGF is benaderd door fysiotherapeuten die op last van de GGD geadviseerd werden om twee weken in quarantaine te gaan. Zij behandelden op het oog gezonde patiënten die later toch positief getest werden op COVID-19. Het gevolg van het advies van de GGD kan zijn dat eenmanspraktijken gesloten moeten worden terwijl het niet duidelijk is of betreffende therapeut ook zelf besmet is geraakt. Wanneer je geen klachten hebt, is het niet mogelijk om een test te doen op COVID-19. Het beleid voor zorgverleners, dat het mogelijk maakt om wel te testen, geldt niet voor fysiotherapeuten. Is het advies van de GGD's dan wel logisch? Om antwoord te geven op deze vraag nemen we het initiatief om samen met andere beroepsorganisaties te werken aan een gezamenlijk advies voor praktijken. Daarover informeren we je op korte termijn verder.

Wanneer mag een van corona genezen fysiotherapeut weer werken?
Ook hier: volg het stroomschema. Behandeling op afstand kan in ieder geval. Het RIVM is leidend in de adviezen over het moment waarop je genezen bent.


Zzp'ers

Heb ik recht op de Tozo-regeling?
Als zzp’er kun je, als je financieel in de knel komt, financiële steun aanvragen via de Tozo-regeling. Op de website met informatie check je eerst wat de voorwaarden zijn, daarna vraag je de steun aan via de gemeente. Op deze website vind je alle informatie.  


Werknemers

Ik heb een variabel salaris, welk salaris telt als maandloon?
Bij een variabele arbeidsomvang, wordt het maandloon vastgesteld door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met het gemiddeld aantal uren dat de werknemer in de voorafgaande 12 maanden heeft gewerkt.

Mijn werkgever geeft aan dat ik, als een huisgenoot ziek is, geen recht heb op zorgverlof. Hoe zit dat?
Wanneer een huisgenoot noodzakelijke verzorging nodig heeft, kun je een beroep doen op zorgverlof. Overleg wel met je werkgever en raadpleeg je arbeidsvoorwaarden.


Werknemers in ziekenhuizen

Waar vind ik informatie die vooral geschikt is voor intramurale fysiotherapie?
Op onze website hebben we een aparte informatiepagina voor fysiotherapeuten die in het ziekenhuis werken. Je vindt er aanbevelingen voor jou als fysiotherapeut, maar ook beeldmateriaal, patiëntinstructies en oefeningen op papier die jou en de patiënt kunnen ondersteunen.

Wat adviseert het KNGF leden die werken in de GRZ dan wel verpleeghuissector? Ik vrees alleen dat het triage stappenplan binnen de GRZ en verpleeghuissetting niet haalbaar is vanwege de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen.
We adviseren je om onze pagina op het kennisplatform te bekijken. Meer informatie vind je ook op de website van FBZ.


Patiënten

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

 • Alle personen ≥70 jaar
 • Alle personen met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • chronische hartaandoeningen
 • diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.

Behoren kinderen ook tot de groep mensen met een hoog risico?
Hoewel er minder zorgen zijn over besmettingen bij kinderen, lopen kinderen met een verminderde weerstand een verhoogd risico. De Nederlandse vereniging van kinderartsen geeft ook aan vanwege gebrek aan kennis, deze hoogrisico groep zo min mogelijk in aanraking te laten komen met anderen. Een goed voorbeeld zijn kinderen die oncologische behandeling krijgen.

Kan ik mensen thuis behandelen?
Volg hiervoor ons triage stappenplan.


KRF NL, scholing en accreditatie

Is het nu makkelijker/sneller mogelijk om accreditatie te krijgen voor online scholingen? Ik wil kijken of ik geplande bijeenkomsten kan vervangen door online scholingsactiviteiten.
Er is niets gewijzigd voor het aanvraagproces voor een nieuwe accreditatieaanvraag. We bieden echter een mogelijkheid om gedurende de crisis reeds geaccrediteerde scholing in de vorm van een fysieke bijeenkomst om te buigen naar een online versie. Daar je meer over op de website van KRF NL.

Trefwoorden: