Antwoord op vragen over het coronavirus

We krijgen veel vragen van leden over de gevolgen van het coronavirus. Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen. De vragen over de regelingen voor praktijken werken we nog uit in doelgroepen. Staat jouw vraag er niet bij, stuur deze dan naar ledenvoorlichting@kngf.nl.

Bijgewerkt op 18 september 2020

Nieuwe vragen (en antwoorden).

18 september 2020. Heb ik recht op voorang bij het testen op corona?
Ja, vanaf maandag 21 september is het voor alle zorgmedewerkers, dus ook voor fysiotherapeuten, mogelijk om met voorrang getest te worden. Informatie over de procedure en testen vind je op deze website van de Rijksoverheid.

Moet je in quarantaine als een huisgenoot symptomen heeft van COVID-19? Is het nodig om een praktijk te sluiten als een collega positief is getest? Wat doe je als een patiënt positief test?
Bij het beantwoorden van deze en andere vragen over de quarantaineplicht maakt het RIVM onderscheid tussen drie groepen:

 • huisgenoten
 • overige nauwe contacten
 • overige niet-nauwe contacten

Voor iedere groep geldt een eigen beleid. De afweging welk beleid wanneer van toepassing is, maak je zelf.

Waar moet ik rekening mee houden bij het ventileren van mijn praktijkruimte?
Elke werkplek is anders en iedere praktijkruimte wordt op andere manier geventileerd. Wij adviseren je om op de website van de RIVM te kijken welke ventilatieadviezen er voor jouw praktijkruimte of werkplek gelden. https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19.

Hoe zijn de aanspraken voor patiënten na COVID-19 geregeld?
Op 21 juli nam de minister een spoedbesluit waarmee fysiotherapie voor patiënten met of na ernstige COVID-19 direct uit de basisverzekering wordt vergoed. Kort samengevat komt het besluit neer op het volgende:

 • Patiënten hebben na (verdenking van) ernstige COVID met ingang van 18 juli recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende zes maanden, onder de voorwaarde dat ze bereid zijn mee te doen aan effectonderzoek. Voor de eerste zes maanden is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Deze periode kan eenmalig met zes maanden en 50 behandelingen worden verlengd , Maar dan moet er wel een verwijzing van de medisch specialist zijn.

Kort daarna bleek dat de behandeling van patiënten weliswaar met ingang van 18 juli kon beginnen, maar dat er nog een aantal administratieve-ict- en overgangsproblemen moeten worden opgelost voordat deze zorg ook kan worden gedeclareerd. Wat geldt er bijvoorbeeld voor patiënten die al voor 18 juli in behandeling waren? Deze problemen zijn nog niet opgelost.


Triage stappenplan en standpunt behandelen patiënten na COVID-19

Wat is het advies van het KNGF tijdens de coronacrisis?
Ons advies voor handelen vind je in het triage stappenplan, dit is de versie van 1 juli 2020

En dit is het addendum groepsbehandeling (26 juni 2020). 

Wat is het standpunt van het KNGF als het gaat om het behandelen van patiënten die COVID-19 hadden?
De laatste versie van ons standpunt over de behandeling van patiënten die COVID-19 hadden vind je op het KNGF Kennisplatform, hier


Triage stappenplan

Heb je een vraag over het triage stappenplan? Bekijk dan ook ons FAQ-document.
 

Waar moet ik rekening mee houden bij het ventileren van mijn praktijkruimte?
Elke werkplek is anders en iedere praktijkruimte wordt op andere manier geventileerd. Wij adviseren je om op de website van de RIVM te kijken welke ventilatieadviezen er voor jouw praktijkruimte of werkplek gelden. https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19

Ik behandel een patiënt met verkoudheidsklachten, in principe mag ik dan geen fysieke behandeling geven. Maar als iemand zich heeft laten testen en de uitkomst is negatief op Covid-19. Mag ik dan alsnog starten met de fysieke behandeling of wordt dit toch afgeraden?

Fysieke behandeling kan plaatsvinden. Bij een negatieve testuitslag mag iedereen in het huishouden weer doen wat ze normaal ook zouden doen (bijvoorbeeld werken of naar school). Ook de persoon met klachten hoeft niet meer thuis te blijven en mag weer doen wat hij/zij normaal ook zou doen. Als er nieuwe klachten ontstaan of de bestaande klachten verergeren nadat materiaal voor de test was afgenomen, dan moet hij/zij thuisblijven en opnieuw naar het landelijke afsprakennummer coronatest bellen (0800-1202) voor een nieuwe test. 

Zijn er regels voor het toelaten van stagiaires in de praktijk?

Wij zien een stagiaire als tweede zorgprofessional, net als bijvoorbeeld een collega-fysiotherapeut. Maak daarom een professionele afweging per situatie (behandelingen in kamer, behandelingen in oefenzaal, bijvoorbeeld) ten aanzien van de ‘social distancing’ regels. Voor stagiaires geldt hetzelfde beleid ten aanzien van patiëntencontact, zoals als omgeschreven onder ‘Zorgverlening door de paramedicus’.

Ik voel me gedwongen om te gaan werken, terwijl ik niet zeker weet of het wel veilig is. Kan ik gedwongen worden om te werken?
Jouw werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het triage stappenplan geeft inzicht over zo'n omgeving.

Het is nodig om met PBM werken, maar mijn werkgever heeft die niet.
Als er wordt geadviseerd om PBM te gebruiken bij de behandeling en deze zijn er niet, dan is het dringende advies om niet te behandelen. Een werkgever is verantwoordelijk voor het faciliteren van een veilige werkplek

Ik behoor zelf tot een kwetsbare groep, hoe ga ik daarmee om?
Als je tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch verantwoord is dat je werkt. In overleg met de bedrijfsarts moet de afweging worden gemaakt of en welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en moet je de mogelijkheid krijgen werk nog niet te hervatten/andere werkzaamheden op te pakken.

Waarom hoeven wij niet altijd bescherming te dragen? Komt dat doordat het veilig is of omdat de ziekenhuizen er eerder voor in aanmerking komen?  
Het KNGF kreeg, in overleg met VWS, advies van het RIVM. Het advies van het is: het gebruik van PBM is bij ‘gezonde’ patiënten niet nodig. We vertrouwen erop dat het advies van het RIVM veilig en verantwoord is, dus dat er geen concurrentie is met de ziekenhuizen.

Mijn praktijk is gevestigd in een sportschool. Kan ik wel open?
Alle sportscholen zullen waarschijnlijk voor 1 september dit jaar niet open gaan. Maar als fysiotherapiepraktijk mag je wel patiënten behandelen. Praktijken die in sportscholen zijn gevestigd mogen dus patiënten behandelingen in het sportschoolgedeelte. Wij raden je aan hiervoor wel even contact op te nemen met de gemeente, zodat ook bij hun bekend is dat dit om fysiotherapie gaat.

Is het triage stappenplan ook van toepassing op fysiofitness?
Nee, wel geven we in het addendum van 25 juni advies voor groepsbehandelingen.

Wat is spoedzorg en wat is noodzakelijke zorg?
Spoedzorg is zorg waarbij er een risico is op irreversibele schade als behandeling uitgesteld wordt. Noodzakelijke zorg hangt af van de actualiteit van de hulpvraag van de patiënt.  Die actualiteit bepaal je zelf, als fysiotherapeut.

Moet ik altijd PBM gebruiken als ik patiënten thuis behandel?
Het gebruik van PBM bij behandeling van patiënten aan huis is alleen noodzakelijk als de patiënt bewezen COVID-19 of symptomen van COVID-19 heeft. Als dit niet het geval is, kan de behandeling aan huis plaatsvinden zonder PBM, volgens de algemene regels.

Hoe houd ik het best rekening met social distancing tijdens mijn werk?
Probeer zo vaak mogelijk 1,5 afstand te houden en volg de algemene regels. Als het voor een behandeling nodig is om binnen 1,5 te komen, houd dan rekening met het hygiëneprotocol en probeer waar mogelijk toch afstand te houden (bijvoorbeeld direct na de behandeling zelf).

Kan ik weer beginnen met groepsbehandelingen?
Sinds 1 juli 2020 zijn ook groepsbehandelingen weer mogelijk. We maakten daar een addendum voor.

Het advies voor groepsbehandeling wijkt af van het RIVM, bijvoorbeeld als het gaat om het gebruik van sanitiar. Klopt dat wel?
Het RIVM geeft aan dat het sanitair en de kleedkamers weer gebruikt mogen worden, echter wij kiezen ervoor dit niet te adviseren. Ons addendum zich richt op het controleren en beheersen van patiënten stromingen. Wanneer patiënten gebruik van kleedkamers kun je niet garanderen dat ze tijdig het pand verlaten. 

Heb je een andere vraag over het triage stappenplan? Bekijk dan ook ons FAQ-document.


Tarieven, codes, vergoedingen

Vergoeding herstelzorg. Wat zijn de regels?
Update 10 september Omdat sommige regels onduidelijk waren, heeft de minister aanvullende besluiten genomen. Daarmee wordt vooral de overgang van de oude naar de nieuwe regeling helderder.

We zetten de huidige regels nog even op een rijtje. 

 1. Patiënten hebben na verwijzing door een huisarts of specialist recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende zes maanden. Dit kan één keer worden verlengd met een periode van zes maanden, maar dan is verwijzing door een specialist voorwaardelijk. 
 2. Ten algemene geldt dat de verwijzing binnen vier maanden na de acute fase van de COVID door de huisarts of specialist moet worden afgegeven. 
 3. De behandeling moet binnen een maand na verwijzing beginnen.
 4. (Nieuw) Voor patiënten die al voor 18 juli (de datum van ingang van de nieuwe regeling) bij jou in behandeling waren, geldt de vereiste van verwijzing niet. Bij deze patiënten volstaat een verklaring van de arts achteraf.
 5. Om aanspraak op vergoeding vanuit de basisverzekering te kunnen doen, moet de patiënt er mondeling mee instemmen dat zijn gegevens worden gebruikt voor retrospectief onderzoek.
 6. Ook moet de patiënt er schriftelijk mee instemmen dat hij/zij gaat meedoen aan prospectief onderzoek, waarvoor hij door een nog te bepalen onderzoeksinstituut zal worden benaderd. Als hij/zij die niet geeft of later intrekt, vervalt het recht op vergoeding vanuit de basisverzekering.
 7. Van beide vormen van instemming met onderzoek moet een aantekening worden gemaakt in het EPD. Daarvoor is een informatiebrief voor de patiënt beschikbaar. 
 8. De regeling geldt nu voor een jaar, dus tot medio juli 2021. In beginsel stopt dan de aanspraak op zorg vanuit de basisverzekering. Uiteraard zullen we ruim voor die tijd overleggen of continuering mogelijk is.
 9. Voor de aanspraak geldt de DCSPH code 9363 en de csi codes 020 en 021 (voor respectievelijk de eerste en de tweede periode van zes maanden).
 10. Voor de vergoeding van behandelingen die al voor 18 juli zijn gegeven, gelden de destijds geldende regelingen: alleen vergoeding na opname in een ziekenhuis, revalidatie-instelling of verpleeghuis en de patiënt moet de eerste 20 behandelingen zelf betalen of zij komen voor rekening van de aanvullende verzekering. Behandelingen na 18 juli kunnen niet meer op deze manier worden gedeclareerd. Voor de volledigheid: voor 18 juli gegeven behandelingen tellen niet mee in het aantal van 50 behandelingen waarop na 18 juli recht is (onder voorwaarden).

De ICT-systemen van zorgverzekeraars en van de EPD-leveranciers worden hierop aangepast. 
In tegenstelling tot eerder berichten zal dit niet eind september, maar pas eind oktober volledig het geval zijn. Tenzij je andersluidend bericht krijgt van een zorgverzekeraar is het verzoek nog steeds om je declaratie voor deze zorg aan te houden totdat de ICT-systemen zijn aangepast. Op de website van het Zorginstituut Nederland vind je
Actuele informatie
Een informatiebrief patiënten
FAQ’s 

Kan ik meerkosten ook declareren?
De meerkosten die je nu bijvoorbeeld maakt voor persoonlijke beschermingsmiddelen zijn declarabel. De NZA heeft er een prestatiebeschrijving voor opgesteld. Wij overleggen momenteel met ZN over de manier waarop en waar deze meerkosten kunnen worden gedeclareerd. Wij houden je hiervan op de hoogte.

Wat is het tarief voor fysiotherapie op afstand?
Met Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat de gedeclareerde prestaties (videoconsult/telefonische zitting) op dezelfde wijze doortellen (één ‘tik’ per zitting) in de basis- en aanvullende verzekering van patiënten. Het KNGF vindt dat het tarief voor deze behandelingen dan ook conform het reguliere zittingentarief zou moeten zijn. 

Is beeldbellen alleen (te declareren) voor bestaande patiënten? Of ook voor nieuwe patiënten?
Voor nieuwe en bestaande patiënten.

Wat zijn de codes voor fysiotherapie op afstand?
1850: screening
1864: screening & intake & onderzoek
1870: intake & onderzoek na verwijzing
1000: zitting fysiotherapie
1920: telefonische zitting fysiotherapie

Kan ik een intake en behandeling combineren?
Wanneer een patient voor een intake bij de fysio komt mag de fysio naast de code voor de intake ook een behandeling declareren. Voor patiënten geldt het dan ook als twee afspraken.

Welke codes zijn er voor verbijzonderde fysiotherapie?
•    Individuele zitting kinderfysiotherapie (1100)
•    Individuele zitting manuele therapie (1200)
•    Individuele zitting oedeemfysiotherapie (1500)
•    Individuele zitting bekkenfysiotherapie (1600)
•    Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie (1750)
•    Individuele zitting geriatriefysiotherapie (1775)
Meer informatie en de voorwaarden vind je hier.

Wat is de ingangsdatum voor deze codes?
1 maart 2020.

Welke code kan ik gebruiken voor patiënten die COVID-19 hebben gehad? 
Er komt een nieuwe code, maar die is nu nog nietbeschikbaar. Voorlopig  blijft het code 9380, status na opname in een ziekenhuis.

Spreekt het KNGF met de zorgverzekeraars ook over chronische indicaties? 
Ja, op dit moment spreken we over vergoedingen, chronische indicaties en post-operatieve revalidatie staan al wel op de agenda.


Steun van buitenaf

14 juli: Rijksregelingen na de continuïteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage wordt niet verlengd. Toch zijn er praktijken die financiële hulp goed kunnen gebruiken. Zij kunnen ook gebruik maken van regelingen die wel zijn verlengd.
Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW2)
Een deel van loonkosten kan worden gecompenseerd (juni t/m september). De hoogte is maximaal 90% van de loonkosten en geldt vanaf 20% omzetdaling. Bij vaststelling van de hoogte wordt rekening gehouden met de continuïteitsbijdrage.
Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)
Een eenmalige vergoeding voor vaste lasten van maximaal 50.000 (juni t/m september). Dit geldt vanaf 30% omzetdaling. Bij vaststelling van de hoogte wordt rekening gehouden met de continuïteitsbijdrage.
Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO2)
De regeling is bedoeld voor ondernemers die onder het bijstandsniveau uitkomen (juni t/m september). De hoogte is maximaal EUR 1.500,=. Kijk voor meer informatie over TOZO op krijgiktozo.nl

Continuïteitsbijdrage. Het is sinds dinsdag 14 juli niet meer mogelijk om een beroep te doen op de continuïteitsbijdrage

ZN werkt de eigen pagina met vragen en antwoorden steeds bij. Dit is de link: https://www.zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage

In de Q&A ZN staat onderstaande informatie over declareren. Het lijkt te gaan over mensen die niet contracteert werken. Klopt dat? Het gaat hier inderdaad over niet-gecontracteerde zorgaanbieders die met het ondertekenen van de betaalovereenkomst digitaal moeten gaan declareren. Voor hen gaat het erom dat zij niet declareren voordat zij een bevestiging hebben gekregen, zodat ook zeker is dat de zorgverzekeraars de declaratie kunnen ontvangen.

Hoe wordt de voorwaarde dat de CB hoger moet zijn dan € 50 bepaald?
De drempel van € 50 wordt op concernniveau bepaald op basis van de bruto CB. Dit is de CB, zonder aftrek van de huidige productie, per zorgverzekeraar (en niet per label).

Het bedrag dat ik heb ontvangen is anders dan verwacht, hoe komt dat en wat doe ik nu?
Wat betreft het verschil tussen de uitkomst van de voorlopige CB en de verwachtingen: als die verschillen een relatief beperkte omvang hebben dan is het advies  te wachten op de definitieve CB (bij de eindafrekening). Heb je toch vragen hebben over de berekende CB dan kun je die het beste stellen aan de betreffende zorgverzekeraar.

Wordt de CB voor de BV en AV apart uitbetaald en wat bepaalt dan de normomzet?
Of de CB in twee delen of in één geheel of met twee betalingen wordt betaald, kan per zorgverzekeraar verschillen. De normomzet van een zorgaanbieder betreft de omzet van de AV samen met die van de BV. AV en BV worden in de berekening wel onderscheiden om verantwoordingsredenen.

Wat zijn de indexatiepercentages?
In dit document staan de indexatiepercentages voor de continuïteitsbijdrage.

In de Q&A ZN staat onderstaande informatie over declareren. Het lijkt te gaan over mensen die niet contracteert werken. Klopt dat? Het gaat hier inderdaad over niet-gecontracteerde zorgaanbieders die met het ondertekenen van de betaalovereenkomst digitaal moeten gaan declareren. Voor hen gaat het erom dat zij niet declareren voordat zij een bevestiging hebben gekregen, zodat ook zeker is dat de zorgverzekeraars de declaratie kunnen ontvangen

Welk advies geeft het KNGF mij als zzp’er over tegemoetkomingen?
De overeenkomst tussen zzp'er en praktijkhouder is leidend. Als je structureel samenwerkt om zorg te verlenen dan heb je ook recht op de continuïteitsbijdrage. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer de praktijk kan aantonen dat door die betaling de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt.

Heb je een vraag die specifiek op jouw situatie van toepassing is? Dan kunnen wij daar geen maatwerk antwoord geven. Bespreek het dan met je opdrachtgever, preferente zorgverzekeraar of bekijk welke tegemoetkoming mogelijk is.

Wat bepaalt de normomzet?
De definitieve bijdrage wordt gebaseerd op de omzet over 2019 met een indexatie voor 2020: de gemiddelde maandomzet. De voorlopige bijdrage (die in de maanden mei – juli wordt uitgekeerd) is mogelijk voor een deel gebaseerd op 2018 en een deel op 2019. Dit hangt samen met de volledigheid van data die al bekend zijn en kan dus verschillen per zorgsoort.

Ik heb een vraag gesteld over de steunmaatregelen van ZN. Het antwoord vind ik niet op deze website. Wordt mijn vraag opgepakt?
Ja. Dagelijks inventariseren we alle vragen die we via social media, collega's en ledenvoorlichting krijgen. De vragen waar we nu een antwoord op hebben vind je op deze pagina. 

Als ik een aanvraag doe voor de vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage, de noodmaatregel, dan krijg ik een vergoeding van 70%. Waarop is dat percentage gebaseerd?
De vooruitbetaling is berekend op 70% van 1/12 de deel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis in de zorgverzekering. Voor de uiteindelijke CB-regeling onderzoekt Gupta nu op welk percentage dit gebaseerde wordt.

Welke steunmaatregelen of loketten zijn er en van welke kan ik gebruik maken?
Conintuïteitsbijdrage ZN: Het is sinds 14 juli niet meer mogelijk om een beroep te doen op de algemene continuïteitsbijdrageregeling (CB) van de zorgverzekeraars. De continuïteitsbijdrage kon worden aangevraagd over de maanden maart t/m juni. De looptijd van deze periode wordt niet verlengd.

 


 

Werknemers

Ik heb een variabel salaris, welk salaris telt als maandloon?
Bij een variabele arbeidsomvang, wordt het maandloon vastgesteld door het bruto uurloon te vermenigvuldigen met het gemiddeld aantal uren dat de werknemer in de voorafgaande 12 maanden heeft gewerkt.

Mijn werkgever geeft aan dat ik, als een huisgenoot ziek is, geen recht heb op zorgverlof. Hoe zit dat?
Wanneer een huisgenoot noodzakelijke verzorging nodig heeft, kun je een beroep doen op zorgverlof. Overleg wel met je werkgever en raadpleeg je arbeidsvoorwaarden.


 

Werknemers in ziekenhuizen

Waar vind ik informatie die vooral geschikt is voor intramurale fysiotherapie?
Op onze website hebben we een aparte informatiepagina voor fysiotherapeuten die in het ziekenhuis werken. Je vindt er aanbevelingen voor jou als fysiotherapeut, maar ook beeldmateriaal, patiëntinstructies en oefeningen op papier die jou en de patiënt kunnen ondersteunen.

Wat adviseert het KNGF leden die werken in de GRZ dan wel verpleeghuissector? Ik vrees alleen dat het triage stappenplan binnen de GRZ en verpleeghuissetting niet haalbaar is vanwege de schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen.
We adviseren je om onze pagina op het kennisplatform te bekijken. Meer informatie vind je ook op de website van FBZ.


Patiënten

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

 • Alle personen ≥70 jaar
 • Alle personen met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen
 • chronische hartaandoeningen
 • diabetes mellitus;
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie
 • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten
 • met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.

Behoren kinderen ook tot de groep mensen met een hoog risico?
Hoewel er minder zorgen zijn over besmettingen bij kinderen, lopen kinderen met een verminderde weerstand een verhoogd risico. De Nederlandse vereniging van kinderartsen geeft ook aan vanwege gebrek aan kennis, deze hoogrisico groep zo min mogelijk in aanraking te laten komen met anderen. Een goed voorbeeld zijn kinderen die oncologische behandeling krijgen.

Kan ik mensen thuis behandelen?
Volg hiervoor ons triage stappenplan.


KRF NL, scholing en accreditatie

Is het nu makkelijker/sneller mogelijk om accreditatie te krijgen voor online scholingen? Ik wil kijken of ik geplande bijeenkomsten kan vervangen door online scholingsactiviteiten.
Er is niets gewijzigd voor het aanvraagproces voor een nieuwe accreditatieaanvraag. We bieden echter een mogelijkheid om gedurende de crisis reeds geaccrediteerde scholing in de vorm van een fysieke bijeenkomst om te buigen naar een online versie. Daar je meer over op de website van KRF NL.

Trefwoorden: