Informatieberaad

Onder meer gesteund door adviezen van de Inspectie (Staat van de gezondheidszorg 2011) en de Raad voor de Volksgezondheid (2014) heeft de Minister van VWS het Informatieberaad ingesteld. Op 23-10-2013 informeert ze de Kamer over de stappen die noodzakelijk zijn om toe te werken naar een informatiestelsel voor de zorg, waardoor de informatievoorziening in de zorg duurzaam op orde wordt gebracht. Een jaar later komt de Raad voor het eerst bijeen.

Samenstelling Informatieberaad

Naast de Patiëntenfederatie NPCF en zorgkoepels zijn in het beraad ook ziekenhuizen, gemeenten, verzekeraars en het ministerie van VWS vertegenwoordigd. Op basis van de, door alle partijen onderschreven visie, missie, en doelstellingen en uitgangspunten (waarin veel elementen worden genoemd uit het RVZ-rapport), wordt in gezamenlijkheid een meerjarenagenda vastgesteld, die moeten leiden tot een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. De patiënt en in het bijzonder de totstandbrenging van het Persoonlijk Gezondheidsdossier heeft daarbij een centrale plaats.

19-02-2015 KNGF onderschrijft Visiedocument Informatieberaad

Het KNGF heeft op 19-02-2015 de missie, visie, doelstellingen en uitgangspunten van het Informatieberaad onderschreven. Belangrijke speerpunten zijn gegevensuitwisseling in de keten en vermindering van de administratieve lastendruk door de aanpak van onnodige registraties, registratie aan de bron, eenmalige invoer en meervoudig gebruik van gegevens (zoals digitale verwijsinformatie). Cruciaal daarbij is dat de beroepsgroep kan profiteren van landelijke standaarden.

20-04-2015 Informatieberaad verklaart NHG-KNGF standaard van toepassing

Informatieberaad (PDF - 353kB)

Contactpersoon

Specifieke vragen over Standaardisatie & Interoperabiliteit, Privacy & Informatiebeveiliging (NEN7510 - Wbp - AVG) kunt u richten aan Rob Stadt (FG)
033 4672925, stadt@kngf.nl