Armed4Stroke: Caregiver Mediated Exercises (CME) en telerevalidatie

Patiënten met een beroerte en hun mantelzorgers ervaren grote moeite met de overgang van klinische revalidatie naar de thuissituatie. In dit WCF gefinancierde project wordt met een RCT onderzocht wat de toegevoegde waarde is van CME in combinatie met e-health-toepassingen op opnameduur, loopvaardigheid, kwaliteit van leven en zorglast van de mantelzorger.

In 2017 heeft het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) van het KNGF een onderzoekscall uitgezet. Voor deze call konden onderzoeksvoorstellen op basis van de kennishiaten zoals beschreven in de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ingediend worden voor financiering door het KNGF en ZonMw. Armed4Stroke: Caregiver Mediated Exercises, ondersteund met telerevalidatie is één van de vier projecten gesubsidieerd vanuit deze call. 

Aanleiding

Patiënten met een beroerte en hun mantelzorgers ervaren grote moeite met de overgang van klinische revalidatie naar de thuissituatie. Het is bekend dat patiënten in de thuissituatie minder actief zijn dan tijdens de klinische revalidatie, terwijl een hogere frequentie van taakspecifiek trainen juist tot beter herstel leidt. Het is daarom noodzakelijk om patiënten ook thuis te blijven motiveren voor taakspecifieke training. Dit kan mogelijk door Caregiver Mediated Exercises (CME), waarin mantelzorgers tijdens opname in het revalidatiecentrum worden opgeleid tot co-therapeut en tijdens opname en na ontslag een actieve rol hebben in de therapeutische begeleiding van de patiënt.

Opzet onderzoek

In dit project wordt onderzocht wat de toegevoegde waarde is van CME in combinatie met e-health-toepassingen voor:

1. het verkorten van opnameduur in het revalidatiecentrum;

2. het verbeteren van de loopvaardigheid en kwaliteit van leven van patiënten;

3. het verlagen van zorglast van de mantelzorger.

Dit wordt gedaan door middel van een centrum-gestratificeerd, enkel-blind gerandomiseerde trial (RCT), waaraan 74 patiënten met een beroerte deelnemen. De interventie wordt zo snel mogelijk na opname in het revalidatiecentrum gestart en duurt 8 weken. Metingen worden gedaan bij start van de interventie, na 8 weken en na 6 maanden. Deelnemers in de interventiegroep (patiënten en hun mantelzorger) wordt gevraagd om, naast de reguliere therapie, minimaal 3 tot 4 keer per week 30 minuten samen te oefenen, ondersteund door een evidence-based oefenapp. Na ontslag naar de thuissituatie wordt met behulp van telerevalidatie de continuïteit van het oefenen in de thuissituatie geborgd. De patiënten in de controlegroep ontvangen standaard zorg.

Verwachte resultaten

Dit project zal inzicht geven in de effectiviteit van CME, gecombineerd met e-health. Daarnaast geeft het meer inzicht in de (mis) match tussen mogelijkheden en daadwerkelijke activiteiten van patiënten. Deze inzichten kunnen gebruikt worden voor het optimaliseren van de overgang tussen de klinische revalidatie en de thuissituatie. Het beoogde resultaat is dat de patiënt een snellere en soepelere overgang zal ervaren van de klinische revalidatie naar de thuissituatie.

Hoofdaanvrager: prof. dr. Gert Kwakkel, hoogleraar neurorevalidatie (VUmc). I.s.m. UT, Roessingh Research and Development, Xsens en Reade.

 

Je moet inloggen om deze content te bekijken.