Herziening van de Onderzoeksagenda Fysiotherapie

De Onderzoeksagenda Fysiotherapie 'Kennis van Waarde' is in 2017 opgesteld door het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) in opdracht van het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Na een grootschalige inventarisatie is gebleken dat de onderzoeksagenda geactualiseerd moet worden. Hieronder lees je waarom!

De huidige Onderzoeksagenda Fysiotherapie 'Kennis van Waarde' vindt je onderaan deze pagina!

Aan de hand van de huidige Onderzoeksagenda Fysiotherapie 'Kennis van Waarde' zijn 10 grootschalige meerjarenonderzoeken gesubsidieerd door het KNGF en het WCF. Ook is het mede dankzij de onderzoeksagenda gelukt om voor vijf onderzoeken cofinanciering te vinden met drie samenwerkingspartners: ZonMw, ReumaNederland en de Hersenstichting. Daarnaast zijn er tal van externe projecten gestart die antwoord hopen te geven op de onderzoeksvragen uit de Onderzoeksagenda Fysiotherapie 'Kennis van Waarde'.

Actualisatie

Vijf jaar na verschijning van de huidige onderzoeksagenda is het zorglandschap waarin de fysiotherapeut werkzaam is sterk veranderd als ook de rol die de fysiotherapeut heeft in de zorg. Deze veranderingen hebben invloed op de huidige Onderzoeksagenda Fysiotherapie. De geprioriteerde onderzoeksvragen kunnen mogelijk minder urgent zijn geworden en/of als deels beantwoord zijn. Verder hebben de veranderingen ook nieuwe kennishiaten meegebracht die beter aansluiten bij de nieuwe actuele thema’s in de zorg. Dit allen onderstreept de noodzaak van actualisatie van de Onderzoeksagenda Fysiotherapie.

Doel

Het actualiseren en steviger positioneren van de Onderzoeksagenda in het zorglandschap draagt bij aan een verdere onderbouwing van het vakgebied fysiotherapie om de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg te verhogen. Tevens biedt een geactualiseerde onderzoeksagenda mogelijk meer kansen voor samenwerking binnen (fysiotherapeutisch) onderzoek.

Proces

Diverse partijen worden betrokken bij de ontwikkeling van de onderzoeksagenda (o.a fysiotherapeuten, hoogleraren, lectoren, de Beroepsinhoudelijke verenigingen fysiotherapie, Federatie van Medisch Specialisten, Patiënten Federatie Nederland, en nog vele anderen). Deze partijen worden gevraagd om input aan te leveren voor de onderzoeksagenda.  De geleverde input wordt door de projectgroep verwerkt. Na verwerking vindt er eenrioritering van de onderzoeksvragen plaats. Aan alle partijen die input hebben geleverd koppelen we terug wat er met de geleverde input is gedaan. Uiteindelijk krijgen alle partijen de mogelijkheid om commentaar te geven op de concept Onderzoeksagenda Fysiotherapie.

Startbijeenkomst

Op maandag 9 mei 2022 is de startbijeenkomst geweest met de project- en adviesgroep. De adviesgroep bestaat uit afgevaardigden vanuit het WCF, de Initiatiefgroep Fysiotherapiewetenschap, de BI’s, PFN en ZonMw (waarnemend). Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten geeft buiten de adviesgroep om advies over het proces.

Onderzoeksagenda Fysiotherapie

De Onderzoeksagenda Fysiotherapie 'Kennis van Waarde' beschrijft de resultaten van de inventarisatie en prioritering van relevante onderzoeksvragen voor het fysiotherapeutische onderzoeksdomein. Beantwoording van deze vragen leidt tot kennis. Kennis die bijdraagt aan een verdere onderbouwing van het vakgebied fysiotherapie, relevant is voor het dagelijks handelen van de fysiotherapeut én de patiëntenzorg ten goede komt.