Herziening van de Kennisagenda Fysiotherapie

Maandag 30 januari vond de prioriteringsbijeenkomst plaats voor interne en externe stakeholders van de Kennisagenda Fysiotherapie. Tijdens deze bijeenkomst zijn de belangrijkste geclusterde onderzoekvragen onder de hoofdthema’s geprioriteerd en geherformuleerd. De vier hoofdthema's met hun omschrijving én de geclusterde onderzoeksvragen per hoofdthema vind je hieronder.

Achtergrond

In 2017 heeft het KNGF onder leiding van het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) haar eerste Kennisagenda Fysiotherapie ‘Kennis van waarde’ gepubliceerd. De afgelopen 5 jaar heeft de Kennisagenda als leidraad gediend voor het uitzetten van meerdere subsidierondes en is de agenda inspiratie geweest voor organisaties en onderzoekers om wetenschappelijk onderzoek op het terrein van het bewegend functioneren op te zetten en uit te voeren. Vijf jaar na het verschijnen van de Kennisagenda zijn onderzoeksvragen echter deels ingevuld of mogelijk minder urgent. Daarnaast maakt het veranderende zorglandschap dat er mogelijk nieuwe onderzoeksvragen van belang zijn voor het vakgebied van de fysiotherapeut. Dit maakt dat het KNGF heeft besloten de bestaande Kennisagenda Fysiotherapie te actualiseren.

Doel 

Het doel van de Kennisagenda Fysiotherapie is om de meest urgente onbeantwoorde vragen (ook wel kennishiaten genoemd) binnen het fysiotherapeutisch vakgebied te benoemen en deze door middel van wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Het actualiseren en steviger positioneren van de Kennisagenda Fysiotherapie in het zorglandschap draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg middels een verdere onderbouwing van het vakgebied fysiotherapie. Tevens stellen wij als KNGF/WCF als doel dat deze geactualiseerde Kennisagenda de kansen vergroot voor samenwerking binnen het fysiotherapeutisch onderzoek, maar ook voor het fysiotherapeutisch onderzoek in samenwerking met andere disciplines.

Proces

De ontwikkeling van de Kennisagenda Fysiotherapie verloopt in verschillende stappen (Figuur 1). Naast het toewerken naar een overzicht van de belangrijkste kennishiaten in de fysiotherapie, kijken we ook naar hoe de Kennisagenda past in het wetenschappelijk veld (inventarisatie onderzoekslijnen) en aansluit op Kennisagenda's van andere beroepsverenigingen.  

Figuur 1. Ontwikkeling Kennisagenda Fysiotherapie

Kennisinventarisatie (1) en verwerking (2)

Van half juni tot half juli 2022 heeft de kennisinventarisatie plaatsgevonden. Interne en relevante externe stakeholders (o.a fysiotherapeuten, Beroepsinhoudelijke verenigingen fysiotherapie, hoogleraren, lectoren, Federatie van Medisch Specialisten, patiëntenorganisaties, et cetera) zijn gevraagd onderzoeksvragen aan te leveren. Het resultaat van deze inventarisatie is dat wij 182 onderzoeksvragen hebben ontvangen van 76 indieners. Daarnaast hebben we nog 14 onderzoeksvragen uit richtlijnen opgehaald en 84 onderzoeksvragen uit de vorige kennisagenda.

De 280 onderzoeksvragen die zijn opgehaald bij de kennisinventarisatie zijn vervolgens beoordeeld door de projectgroep op basis van helderheid, onderzoekbaarheid en vakgebied fysiotherapie (tabel 1). Sommige vragen zijn hierdoor afgevallen, enkele zijn in overleg met de indiener opnieuw geformuleerd.

Tabel 1. Selectiecriteria onderzoeksvragen


Thema’s Kennisagenda Fysiotherapie (3) en spiegelen werkveld (4)

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Kennisagenda Fysiotherapie is de keuze voor thema’s waaronder geprioriteerde onderzoeksvragen worden weergegeven. Op 28 september 2022 werd de Wetenschapsdag Fysiotherapie georganiseerd. Als onderdeel van het programma hebben we tijdens een werksessie input opgehaald voor het vormen van hoofdthema’s voor de Kennisagenda Fysiotherapie. Hier werden thema’s die uit de onderzoeksvragen naar boven kwamen én actuele thema’s die relevant zijn voor patiënt, fysiotherapie en maatschappij, samengebracht.

De projectgroep heeft vervolgens de hoofdthema’s voor de Kennisagenda vastgesteld en is aan de slag gegaan met daaronder passende definities en omschrijvingen. Deze uitwerking (met een aantal voorbeeld onderzoeksvragen die passen in de thema’s) zullen voorgelegd worden aan het werkveld via een Fysio E-nieuwsbericht.

Prioritering (5)

Op 30 januari 2023 17.00-21.00 uur vindt een live (eind)prioritering bijeenkomst plaats voor interne en externe stakeholders. Tijdens deze bijeenkomst zullen we in verschillende rondes de belangrijkste vragen onder de hoofdthema’s; Innovatie, Preventie, Samenwerking en Waardegedreven zorg, prioriteren.

Deelnemers die zich aanmelden voor de bijeenkomst ontvangen in december een link voor een online voor-prioritering. Dit is om een eerste globale ranking per thema te krijgen. Er vallen nog geen vragen af voor de live bijeenkomst, maar schept een eerste startpunt voor de discussie.

Vaststellen Kennisagenda (6)

Na de prioriteringsbijeenkomst zal de Kennisagenda als document verder uitgewerkt en vastgesteld worden. We verwachten dat de Kennisagenda Fysiotherapie medio 2023 gereed is!

Contact

Bij vragen of opmerkingen kunt u terecht bij dr. Aniek Claassen en drs. Harm Ormel. Dit kan door een mail te sturen naar [email protected].

Onderzoeksagenda Fysiotherapie

De Onderzoeksagenda Fysiotherapie 'Kennis van Waarde' (2017-2022) beschrijft de resultaten van de inventarisatie en prioritering van relevante onderzoeksvragen voor het fysiotherapeutische onderzoeksdomein. Beantwoording van deze vragen leidt tot kennis. Kennis die bijdraagt aan een verdere onderbouwing van het vakgebied fysiotherapie, relevant is voor het dagelijks handelen van de fysiotherapeut én de patiëntenzorg ten goede komt.