Kwetsbare ouderen (2019) [zorgpad]

Op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) is in 2015 gestart met de ontwikkeling van het zorgpad Kwetsbare ouderen. Namens het KNGF, de NVFG en de NVZF heeft mw. drs. H. (Helmie) Mulder-Mertens de fysiotherapie vertegenwoordigd in de werkgroep. In november 2018 heeft het KNGF het zorgpad geautoriseerd.

Het zorgpad voor kwetsbare ouderen volgt de routes van de cliënt in de ouderenzorg. Tijdens het zorgproces komt de cliënt verschillende overleg- en beslismomenten tegen, waar meerdere hulpverleners bij betrokken zijn. 

De 6  beschreven routes zijn:

  1. Zorgpad oudere met complexe problematiek in de  thuissituatie
  2. Zorgpad kwetsbare oudere met acute onbegrepen verwardheid thuis
  3. Zorgpad kwetsbare oudere naar spoedeisende zorg
  4. Zorgpad kwetsbare oudere naar, in en uit ziekenhuis
  5. Zorgpad kwetsbare oudere naar, in en uit psychiatrisch ziekenhuis of afdeling
  6. Zorgpad kwetsbare oudere naar, in en vanuit instelling voor tijdelijk en chronisch verblijf

De doelen die de samenwerkende partijen met het zorgpad willen bereiken zijn:

  1. continuïteit van zorg in de keten
  2. passende zorg naar de wens van cliënt en mantelzorger, binnen de mogelijkheden, op de gewenste en meest geschikte plaats
  3. een transmuraal proces met goede overdracht bij de opname en ontslagprocedure 
  4. voorkómen of beperken van functieverlies, streven naar optimale kwaliteit van leven

Bij ouderen met complexe problematiek vraagt dit om samenwerking, afstemming en vooral goede overdracht tussen de hulpverleners onderling en tussen zorginstellingen en organisaties, waarin ook de betrokkenheid van de cliënt geborgd moet zijn. Het zorgpad zelf is geen richtlijn, maar bevat in de procesbeschrijving toepassingen van en verwijzingen naar bestaande richtlijnen en instrumenten.

Bekijk het volledige zorgpad hier

Als je ingelogd bent, zul je hieronder de specifieke aanbevelingen voor de fysiotherapeut uit deze richtlijn vinden.

U moet inloggen om deze content te bekijken.