kngf---selectie---lr--016--mcklin-fotografie.jpg
04 februari 2021

PRECISIE:persoonsgerichte richtlijnzorg voor mensen met Claudicatio Intermittens

In januari 2021 is het PRECISIE-project van start gegaan. Het doel van dit project is het ontwikkelen van persoonsgerichte richtlijnzorg voor personen met Claudicatio Intermittens.

Fysiotherapeuten zijn hierdoor in staat om aanbevelingen uit de richtlijn gepersonaliseerd en in gezamenlijke besluitvorming aan te bieden. Het KNGF werkt voor dit project samen met IQ healthcare (Radboudumc), Chronisch Zorgnet, VvOCM en de HAN.

De bestaande KNGF-richtlijn symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden (sPAV) functioneert momenteel nog als een statisch informatiedocument. Therapeuten kiezen zelf vaak het behandeldoel en de behandelstrategie in plaats van dit met en op de patiënt af te stemmen. Daarmee is er weinig sprake van personalisatie en gezamenlijke besluitvorming.

Met het PRECISIE-project (primair uitgevoerd door promovendus Laura Marcellis, IQ healthcare) maken we de KNGF-richtlijn sPAV meer persoonsgericht en participatief. Dit doen we door de aanbevelingen uit de richtlijn te koppelen aan het beslis-ondersteunend systeem KomPas. Het KomPas vertaalt data uit de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) naar gemakkelijk te interpreteren curves over het te verwachten behandelresultaat van een individuele patiënt. Deze curve, ofwel prognose, is gebaseerd op eerder behandelde patiënten met sPAV die sterk op de patiënt lijken.

Door deze persoonsgerichte benadering te integreren met aanbevelingen uit de KNGF-richtlijn sPAV ontstaat een doorontwikkeld KomPas: het dynamisch, data-gestuurd beslis-ondersteunend richtlijnsysteem KomPas+. Vervolgens wordt KomPas+ geïmplementeerd en geëvalueerd in de praktijk. We verwachten dat de therapeut en de patiënt met behulp van KomPas+ beter in staat zijn om gezamenlijk therapiedoelen te stellen, de behandeling af te stemmen, te monitoren en indien nodig bij te sturen. De therapeut kan namelijk samen met de patiënt verwachtingen bespreken, maar ze kunnen ook samen keuzes maken op basis van de verschillende evidence-based aanbevelingen (trainingsfrequentie, -intensiteit, -type en timing).

Volgend op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van KomPas+ wordt de bestaande KNGF-richtlijn SPAV geüpdatet. Deze update zal deels worden gebaseerd op geleerde lessen vanuit de implementatie en evaluatie van KomPas+. Door de update verwachten we dat kennis vanuit real-world big data verweven gaat worden met de richtlijn. Therapeut en patiënt zullen uiteindelijk bijdragen aan een continu lerend netwerk dat persoonsgerichte en participatieve zorg faciliteert, met in het hart de evidence-based richtlijn.