21 augustus 2020

Veelgestelde vragen over de ontwikkeling van intervisie

Al sinds 2016 is intervisie voor fysiotherapeuten beschikbaar. We werken steeds aan verbetering.

Intervisie in 2021

Intervisie is een belangrijke pijler van het kwaliteitsregister KRF NL. We faciliteren en stimuleren deze (inter)actieve vorm van leren door het creëren van een waardevolle leeromgeving waarin fysiotherapeuten ervaringsgericht op basis van reflectie kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen als persoon en professional. Kleine aanpassingen met modules, de introductie van intervisie met handelingsdilemma’s en het professionaliseren van de begeleiding van intervisie maken de leeromgeving in 2021 concreter. Op deze pagina lees je wat er geleidelijk wijzigt in 2021.

Wat is er veranderd?

De bestaande spelregels rond intervisie zijn hier en daar aangepast en er is een nieuwe vorm van intervisie toegevoegd:

  • De intervisiemodules, zoals die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, zijn herschreven.
  • Vanaf 2020 is het toegestaan om met minimaal 2 verschillende locaties van een organisatie intervisie te doen binnen 1 groep.
  • Het mogelijk om multidisciplinair intervisie te doen.
  • Het minimum aantal deelnemers per groep is verlaagd van 6 naar 5.
  • Er zijn in 2020 twee nieuwe modules beschikbaar gekomen: Module Interprofessioneel samenwerking en een specifieke uitwerking van de module klinisch redeneren.

Wat verandert er in 2021?

  • Er komt een nieuwe vorm van intervisie beschikbaar: intervisie met handelingsdilemma’s. Hierbij gaat het vaak om een ‘hoe-vraag’ van een professional over het uitoefenen van het beroep als persoon. Dit is een vrijere vorm van intervisie zonder de structuur van een module, met minder voorbereiding en meer verdieping tijdens de bijeenkomst.
  • We gaan met de intervisiecoaches werken aan sterke begeleiding voor deelnemers. Dit betekent dat we voor intervisiecoaches een goede opleiding willen faciliteren zodat zij zich als professionals kunnen ontwikkelen. Het KNGF werkt momenteel aan dit profiel. Een conceptplan hiervoor is in oktober 2019 voorgelegd en besproken met intervisiecoaches in een vijftal bijeenkomsten door het land. De verkregen feedback en suggesties worden meegenomen bij het aanpassen en concretiseren van het voorstel.

Hoe kijkt het KNGF aan tegen de toekomst van intervisie?
Intervisie is een belangrijke pijler van KRF NL. Daarmee is intervisie een integraal onderdeel van het kwaliteitsbeleid van het KNGF. Het KNGF ziet de meerwaarde van reflectie en leren van en met elkaar, moedigt fysiotherapeuten aan om intervisie te volgen en zal dit de komende jaren ook blijven doen. Het KNGF blijft zich inzetten om een zo goed mogelijke leeromgeving voor fysiotherapeuten te creëren.

Wat is intervisie met handelingsdilemma’s?
Intervisie met handelingsdilemma’s is coachend en open van aard, waarbij de handelingsdilemma’s van deelnemers de basis zijn voor reflectie tijdens intervisiebijeenkomsten. Intervisie met handelingsdilemma’s is gericht op de professional en hoe deze professional in zijn of haar werk staat. Er is steeds aandacht voor zowel houding als gedrag. Bij intervisie met handelingsdilemma’s is de voorbereidingstijd minimaal, bovendien staat elke bijeenkomst op zichzelf. Accreditatiepunten worden toefgekend per bijeenkomst, op basis van de duur van de intervisiebijeenkomst. Hierbij geldt het principe 1 punt per uur. Deze vorm van intervisie wordt ondersteund vanuit de bekende MijnKNGF-omgeving.

Wanneer is intervisie met handelingsdilemma’s beschikbaar?
Het KNGF werkt aan de realisatie van intervisie met handelingsdilemma’s in 2021. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer deze nieuwe intervisievorm beschikbaar is.

Wat is het verschil tussen intervisie met modules en intervisie met handelingsdilemma’s en waarom wordt hier onderscheid in gemaakt?
Intervisie met modules en handelingsdilemma’s zijn verschillend, tegelijkertijd is de ene vorm van intervisie is niet beter dan de andere. Door onderscheid te maken in twee vormen kunnen verwachtingen vooraf beter worden afgestemd. Als fysiotherapeut kies je zelf welke vorm het beste bij jou past. Het is ook mogelijk om af te wisselen tussen de twee intervisievormen. Intervisie met modules is evaluerend en beoordelend van aard, waarbij de modules de basis vormen voor reflectie voorafgaand aan en tijdens de bijeenkomst. De modules bieden structuur en bevatten een uitgeschreven proces voor het uitvoeren van intervisiebijeenkomsten voor coaches en deelnemers.

Hoe lang duren de bijeenkomsten van de verschillende vormen van intervisie?
Bij intervisie met modules geldt dat één intervisiecyclus (2 bijeenkomsten) staat voor 10 uur. Hiervan betreft de fysieke bijeenkomst 2x ca. 2,5 uur. De overige 5 uur zijn voorbereiding en nawerk. Bij intervisie met handelingsdilemma’s is de duur van de bijeenkomst niet van tevoren vastgesteld en het is aan de groep om dit gezamenlijk te bepalen. Hierdoor kan de duur verschillen van bijeenkomst tot bijeenkomst. Hoeveel accreditatiepunten krijg je voor intervisie? Intervisie is geaccrediteerd voor het vrije deel van KRF NL. Voor intervisie met modules ontvangt een fysiotherapeut 10 accreditatiepunten voor het volgen van één intervisiecyclus (= 2 bijeenkomsten). Deze punten worden toegekend na het afronden van een intervisiecyclus op basis van de presentielijsten (geregistreerd door de intervisiebegeleider) in Compass. Bij intervisie met handelingsdilemma’s vindt puntentoekenning plaats per bijeenkomst op basis van de daadwerkelijke duur van de bijeenkomst. Hierbij geldt de regel: één punt per uur. De intervisiebegeleider registreert deze vorm van intervisie in de MijnKNGF omgeving.

Wat zijn de spelregels voor het wisselen van groep/coach?
Het is aan de groep om te bepalen wanneer je wilt wisselen van groep en/of coach, hier zijn geen harde regels voor. Het KNGF adviseert om periodiek met elkaar te evalueren en te toetsen of de samenstelling (nog) goed is. We bevelen aan om de balans te bewaken tussen het creëren van vertrouwen, en daarmee de mogelijkheid tot diepgang, en de kans op verzadiging.

Wat zijn de plannen van het KNGF met betrekking tot de opleiding tot intervisiecoach?
Het KNGF werkt op dit moment aan de ontwikkeling van een nieuw profiel voor intervisiebegeleiders en daarbij passende opleiding en bijscholing. Een conceptplan hiervoor is in oktober 2019 voorgelegd en besproken met intervisiecoaches in een vijftal bijeenkomsten door het land. De verkregen feedback en suggesties worden meegenomen bij het aanpassen en concretiseren van het voorstel.

Ik ben intervisiecoach. Mag ik in 2021 en de periode daarna nog intervisie blijven geven?
Ja. Ongeacht het definitieve profiel van een intervisiecoach zal er een ruime overgangsperiode zijn. Dit geeft je de tijd om te beslissen of je mee wilt doen aan de beoogde professionalisering. Je kunt tot een nog te bepalen moment intervisie met modules blijven begeleiden. We informeren alle intervisiecoaches zodra bekend is hoe de overgangsregeling er uit gaat zien.

Ik heb interesse om intervisiecoach te worden. Kan dat?
Er worden nu geen nieuwe intervisiecoaches opgeleid. Het KNGF wil intervisie professionaliseren en begeleiding is daar een onderdeel van. Er komt een nieuw profiel voor intervisiebegeleider. Op basis daarvan wordt ook vastgesteld welke opleiding en bijscholing passend is. Wil je intervisiecoach worden? Stuur dan een mail naar intervisie@kngf.nl. Dan nemen we contact met je op.

Hebben zorgverzekeraars invloed op intervisie voor fysiotherapeuten?
Het KNGF neemt zelf het initiatief om intervisie verder te ontwikkelen. Dit doen we in samenwerking met deelnemers, coaches en experts op het gebied van begeleidingskunde. Wel zijn er zijn zorgverzekeraars die intervisie opnemen in de inkoopvoorwaarden. Lees daarvoor het contract dat je hebt met zorgverzekeraars.

Mag het KNGF intervisie aanpassen zonder een akkoord van de ALV?
Ja. Tijdens de ALV van 13 juni 2019 is besloten dat intervisie geen verplicht onderdeel is van KRF NL, maar dat intervisie wel een vrijblijvend onderdeel is in KRF NL. De komende wijzigingen betreffen het beleid voor intervisie ten behoeve van een kwaliteitsslag van intervisie en zijn onderdeel van de beleidscyclus die voortdurend doorlopen wordt. Deze hoeft niet te worden voorgelegd aan de ALV.