21 augustus 2020

Vragen van intervisiedeelnemers

Veelgestelde vragen over het volgen van intervisie.

1. Wie zijn KNGF intervisiedeelnemers?
Met KNGF intervisiedeelnemers bedoelen we fysiotherapeuten die aan KNGF intervisie doen. Deze fysiotherapeuten zijn op dit moment geregistreerd binnen het kwaliteitssysteem (KRF NL).

2. Hoeveel tijd neemt KNGF intervisie in beslag?
Een intervisiecyclus bestaat uit 2 bijeenkomsten. Intervisie bestaat uit online voorbereiding, een fysieke bijeenkomst en het maken van een ontwikkelplan. De tijdsinvestering van een deelnemer aan een intervisiecyclus is ongeveer 10 uur: twee intervisiesessies van 2,5 uur en 2,5 uur voorbereidingstijd per bijeenkomst.

3. Mag ik met mijn collega’s uit de praktijk KNGF intervisie volgen?
Ja dat mag, zolang een intervisiegroep maar wel uit deelnemers van tenminste twee verschillende praktijken tenminste twee verschillende locaties (dit mag 1 AGB zijn) bestaat. Intervisiegroepen kunnen bestaan uit deelnemers met dezelfde of verschillende specialisaties en uit gelijke of verschillende werksettingen.

4. Is het mogelijk om samen met een andere praktijk een intervisiegroep te vormen?
Ja, dat is mogelijk. Een intervisiegroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 fysiotherapeuten van tenminste tenminste twee verschillende locaties (dit mag 1 AGB zijn). Het is raadzaam een evenredige verdeling van deelnemers per locatie na te streven.

5. Waarom staat KNGF intervisie onder leiding van een KNGF-intervisiecoach en wat is de meerwaarde hiervan?
Er is wetenschappelijk bewijs dat begeleide intervisie beter werkt dan niet-begeleide intervisie. Dat betreft zowel het intervisieproces als de uitkomsten op professionalisering.

KNGF intervisie heeft, naast kennisdeling en kwaliteitsverbetering, ook als doel om kennis, vaardigheden en attitudes te verbeteren ten aanzien van:

 • het gebruiken van indicatoren (criteria) voor kwaliteit
 • het geven en ontvangen van constructieve verbeterfeedback
 • het verkennen van alternatieve manieren van aanpak
 • het kritisch reflecteren op feedback en suggesties voor alternatieve manieren van aanpak
 • het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van een verbeterplan

KNGF intervisiecoaches hebben geleerd om tijdens bijeenkomsten specifiek te monitoren op bovenstaande elementen binnen het competentieprofiel van een fysiotherapeut. Het KNGF stelt kwaliteitseisen aan de coaches. Om te blijven voldoen aan deze eisen volgt een KNGF intervisiecoach, naast het begeleiden van KNGF intervisiegroepen, o.a. bijscholing in de vorm van jaarlijkse terugkomdagen. Het KNGF zorgt ervoor dat alleen KNGF intervisiecoaches die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in Compass staan.

6. Worden er momenteel ook andere intervisiemethodieken erkend binnen het kwaliteitssysteem?
Nee, op dit moment zijn er geen andere intervisiemethodieken die geaccepteerd en geaccrediteerd zijn door het KNGF.

7. Wanneer heb ik voldaan aan KNGF intervisie?
Je voldoet aan een hele module intervisie wanneer je:

 • het voorwerk hebt gedaan dat bij de betreffende module hoort
 • actief hebt deelgenomen aan de intervisiesessies en
 • een ontwikkelplan hebt gemaakt/bijgewerkt na afloop van elke bijeenkomst

Voor 2 intervisiebijeenkomsten worden er 10 accreditatiepunten toegekend. 

8. Hoe vind ik een KNGF intervisiecoach en/of intervisiegroep?
Er zijn verschillende manieren om je aan te melden voor intervisie. Onderstaand de mogelijkheden om een groep te vormen. 

 • Via Compass 

Als je inlogt in Compass klik je op de tegel intervisie groep of coach zoeken

Hier vind je groepen die door coaches zijn opengesteld. Je kan je al deelnemer zelf inschrijven.

 • Stel zelf je groep samen (5-8 deelnemers) en zoek via Compass een coach.  

Via de tegel ‘intervisiegroep of coach zoeken’ kan je op het tabblad intervisiecoaches met verschillende filters een coach zoeken.  

 • Er zijn ook externe partijen die intervisie organiseren. Deze partijen stellen intervisiegroepen samen en koppelen een coach aan intervisiegroepen.  Je kunt ook één van deze partijen benaderen om een groep te vinden.

Bekijk de uitleg met afbeeldingen.

9. Kan ik zelf een intervisiegroep aanmaken in Compass?
Nee. Alleen de KNGF-intervisiecoach kan een intervisiegroep aanmaken in Compass. Het is wel mogelijk om je via Compass  aan te melden bij een groep waarbij het maximale aantal deelnemers nog niet bereikt is. Ook kan je via Compass een intervisiecoach vinden en benaderen voor begeleiding als je zelf een intervisiegroep hebt samengesteld.

10. Ik kan mijn intervisiegroep niet vinden: de groep is niet zichtbaar in het overzicht in het tabblad “mijn intervisiegroepen”
Als de intervisiegroep niet zichtbaar is dan kan dit 2 oorzaken hebben: 

 1. De intervisiegroep is nog niet geactiveerd. 4 Weken voor de 1e intervisiebijeenkomst wordt de groep geactiveerd en zijn de vragenlijsten zichtbaar onder de tegel met de naam van de intervisiegroep. Er kan dan gewerkt worden in de groep. Is de bijeenkomst binnen 4 weken maar kan je de groep niet in Compass vinden neem dan contact op met je intervisiecoach. 
 2. Je bent nog niet aan de intervisiegroep gekoppeld waardoor deze nog niet zichtbaar is. Neem hiervoor contact op met je intervisiecoach, deze kan je aan de groep koppelen. De coach kan je aan een groep koppelen als je een account hebt in Compass. Hiervoor dien je 1 keer in te loggen op Compass via (kngf.exata.nl). Maak hierbij gebruik van je MijnKNGF inloggegevens.  

11. Wat zijn de regels bij afzeggingen intervisie?
De groepssamenstelling wordt definitief 7 dagen voorafgaand aan de intervisiesessie. Er kunnen dan dus geen wijzigingen meer plaatsvinden. Vanaf dat moment heb je ook  een betalingsverplichting aan de intervisiecoach. Maak hier onderling vooraf heldere afspraken over.

12. Wat te doen bij ziekte op de dag zelf?
Meld dit altijd bij de intervisiecoach. Uitgangspunt is om de gehele module met een uniforme groep te volgen. Wijzigingen in de groepssamenstelling gedurende de module dragen niet bij aan de uitkomst van intervisie. Bij onvoorziene situaties als ziekte wordt in afstemming met de coach een passende oplossing gezocht. Bij ziekte geldt wel een betalingsverplichting van die bijeenkomst aan de intervisiecoach.

13. Wat te doen bij langdurige ziekte of uitzonderingen zoals zwangerschapsverlof?
Voor KRF-geregistreerden is intervisie niet verplicht en dus heeft het missen van één of meerdere bijeenkomsten alleen de consequentie dat er geen accreditatiepunten volgen.

14. Alles van mijn eerder gevolgde intervisiemodule is verdwenen! Kan dit teruggeplaatst worden?
Nee, helaas niet. Een intervisiecoach archiveert de informatie van een intervisiegroep vier weken na de laatste bijeenkomst. Dit betekent dat de materialen (uploads en ingevulde lijsten) verdwijnen. Indien je dit materiaal wilt behouden, adviseren wij je om de materialen te downloaden kort na de tweede intervisiebijeenkomst. Het ontwikkelplan blijft wel in Compass beschikbaar. Dit is te vinden onder de tegel ‘Mijn archief: ontwikkelplannen’.

15. Wanneer wordt een groep gearchiveerd en moet ik gegevens bewaren voordat dit gebeurt?
Uiterlijk vier weken na de tweede bijeenkomst van een intervisiecyclus archiveert de intervisiecoach de informatie uit de groep. Wees dus op tijd met het uploaden van je ontwikkelplan. Na archivering heb je geen toegang meer tot de documenten en ingevulde vragenlijsten. Als je later nog over de uploads en vragenlijsten wilt beschikken, raden wij je aan deze op te slaan op jouw computer. Alleen het ontwikkelplan blijft wel beschikbaar in Compass.

16. Moet ik na elke intervisiesessie een ontwikkelplan maken en hoeveel ontwikkeldoelen zijn er nodig?
Uitgangspunt van KNGF intervisie is het leerrendement en de ontwikkeling van de fysiotherapeut. Om die reden moet iedere deelnemer, besproken of niet besproken tijdens de intervisiesessie, een ontwikkelplan opstellen of bijstellen na afloop van iedere bijeenkomst. Je formuleert de doelen in het ontwikkelplan SMART. In dit ontwikkelplan is ruimte voor twee tot vijf ontwikkeldoelen. Intervisiedeelnemers stellen na de intervisie ten minste 2 en maximaal 5 ontwikkeldoelen op. Weetje: als je ervoor kiest om minder dan vijf doelen op te stellen, vink dan in Compass ‘n.v.t.’ aan  bij de niet-gebruikte velden om 100% te scoren op het ontwikkelplan.

17. Waar vind ik de vragenlijsten?
Wanneer de coach in Compass heeft vastgelegd welke module de intervisiegroep volgt, worden alleen de vragenlijsten van deze module getoond.  De bijbehorende vragenlijsten zijn te vinden achter het tabblad ”Vragenlijsten”, klik hiervoor op de betreffende intervisiegroep.

18. Hoe kan ik zien wat de coach heeft ingevuld op de presentatielijst?
In Compass kan je via de tegel ‘mijn presentielijsten’ zien wat de coach heeft geregistreerd op de presentielijsten. Als je denkt dat de coach de presentielijst nog niet of niet correct heeft ingevuld, benader dan de coach om dit te bespreken. De coach kan de presentielijsten aanpassen zolang de intervisiegroep nog niet is gearchiveerd.  

19. Wanneer worden mijn accreditatiepunten voor intervisie bijgeschreven?
Als de presentielijsten in Compass door de intervisiecoach zijn ingevuld op aanwezig ja en voldaan ja dan wordt deze intervisie meegeteld. Voor 2 intervisiebijeenkomsten worden er 10 accreditatiepunten toegekend. 

Aan het begin van de maand wordt uit Compass een lijst gehaald met intervisie. In de loop van die maand zullen de accreditatiepunten bijgeschreven worden en zichtbaar zijn.  Dus afhankelijk van wanneer de presentielijsten in Compass op aanwezig ja en voldaan ja zijn gezet door de coach worden deze bijgeschreven. 

Je kunt in Compass onder de tegel mijn presentielijsten kijken of de presentielijsten van de intervisie zijn afgetekend.